Menu
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ถาม-ตอบ
เมืองน่าอยู่ ฯ
Login สำหรับ จนท.


  


 

 

ตราสัญญลักษณ์ประจำจังหวัด

 

คำขวัญประจำจังหวัด

“ เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช

ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน ”

นายสมบูรณ์ งามลักษณ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

 

รหัสโทรศัพท์ 044

 

รหัสไปรษณีย์ 30000

พื้นที่ 20,493,964 ตารางกิโลเมตร ห่างจาก กทม. 259 กิโลเมตร ประชากร 2,546,311 คน ชาย 1,263,823 คน

หญิง 1,282,488 คน เขตการปกครอง 26 อำเภอ 6 กิ่งอำเภอ 289 ตำบล 3,423 หมู่บ้าน เทศบาล 48 แห่ง อบต. 285 แห่ง

 

 

สถานที่ที่น่าสนใจ  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปราสาทหินพิมาย เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

 

งานประจำปีของจังหวัด     งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี เดือน มีนาคม

 

หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด

ตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล

โทรศัพท์

สำนักงาน

โทรศัพท์

เคลื่อนที่

มท.

ตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล

โทรศัพท์สำนักงาน

โทรศัพท์

เคลื่อนที่

มท.

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายสมบูรณ์ 

งามลักษณ์

0-4424-2067

-

36411

ท้องถิ่นจังหวัด

นายชัยวัฒน์ 

ชื่นโกสุม

0-4424-5520

0-9280-2114

36432

รองผู้ว่าราชการจังหวัด

นายประชา 

จิตสุทธิผล

0-4425-5784

0-1863-5980

36418

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายสมพงษ์

ทวีสัตย์

0-4425-6608

0-1999-6734

36432

รองผู้ว่าราชการจังหวัด

นายประดิษฐ์ 

กิ่งโก้

0-4424-4232

0-4425-5784

36412

หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐาน การบริหารงานบุคคล

นายวิวัฒน์ 

หล่อพัฒนเกษม

0-4424-8803

0-1999-8811

36432

รองผู้ว่าราชการจังหวัด

นายสุเมธ  ศรีพงษ์

0-4424-4252

0-4424-4232

36430

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

นายสิทธิศักดิ์  พรมพิทยายุทธ

0-4424-8496

0-1725-9788

36432

ปลัดจังหวัด

 -

0-4424-4252

0-4424-4252

36430

หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

นายวีรพงษ์ 

พงษ์บุญ

0-4425-6608

0-1876-8070

36432

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด

นายอุทาร  ชวเมธี

0-4424-3798

0-4424-3798

36420

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

นางพุทธิพร  พลอยผักแว่น

0-4424-8803

0-9846-0670

36432

เมนู

อบจ.

นายก อบจ.

โทรศัพท์

ปลัด อบจ.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

นครราชสีมา

นายวิฑูรย์  ชาติปฏิมาพงษ์

0-4424-4842

0-1760-1144

-

0-4424-4842

0-9554-4650

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

อำเภอเมืองนครราชสีมา

นายวิทยา  กามนต์

0-4425-7170

0-1928-1483

นายธงชัย  เสนาะษรีตระกูล

0-4424-2461-2

0-1593-8577

อปท. 26  แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต.

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

1. เทศบาลนครนครราชสีมา

รศ.เชิดชัย  โชครัตนชัย

0-4425-6500

0-1121-0622

นางกัลยา  บุญเทียม

0-4425-6500

0-1876-1234

1. เทศบาลตำบลโคกกรวด

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน

0-4439-5062

0-1976-7440

นายสมบัติ  ไตรศักดิ์

0-4439-5062

0-1600-2252

3. เทศบาลตำบลลอหอ

 -

0-4437-1496

0-1877-0026

นายวัฒนา  วณิกเกียรติ

0-4437-1496

0-9945-3851

3.เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

นายทองหล่อ  เอื่ยมวงค์

0-4425-9271

0-9845-0733

นายสมชาย  อากาศโชติ

0-4425-9271

0-1259-2710

4. เทศบาลตำบลหัวทะเล

นายเอกภพ  โตมรศักดิ์

0-44200-0683-5

0-1760-7825

 -

0-44200-0683-5

-

5. อบต.โครกกรวด

นายทรงวุฒิ  ประสงค์ทรัพย์

0-4430-5345

0-9717-4524

นายสัมพันธ์  แสนยะบุตร

0-4430-5345

0-9578-1950

6. อบต.โครกสูง

นายประสิทธิ์  เชิดโคกสูง

0-44-294456

0-1893-7291

นายพงค์พันธ์  สิริรุจิชาญ

0-44-294456

0-1720-7358

7. อบต.จอหอ

 -

0-4437-2079

-

นายอภิชาติ  ชุ่มวงจันทร์

0-4437-2079

0-6723-5007

8. อบต.ไชยมงคล

นางยุวดี  ศรีจำนงค์

0-4435-7509

0-1790-6333

ว่าที่ ร.ต.สกล  พละเสน

0-4435-7509

0-1593-5308

9. อบต.ตลาด

นายอัด  ไทยงูเหลือม

0-4425-1941

0-1877-7281

นางเกษร  ประจันดุม

0-4425-1941

0-6247-7277

10.อบต.หนองกระทุ่ม

นางสุทิน  ชาติพุดซา

0-4423-0013

0-1790-2778

ว่าที่ ร.ต.วราภูมิ  สุวะโสภา

0-4423-0013

0-6250-5718

11.อบต.หนองไข่น้ำ

นายสมชัย  ปล้องพุดซา

0-4424-9098

0-7128-9214

น.ส.ศิรินาฏ  ทองมา

0-4424-9098

0-1725-2301

12.อบต.สีมุม

นายเชาว์  กาญจนกาศ

0-4421-5477

0-9283-6124

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ์

0-4421-5477

0-9283-6124

13.อบต.สุรนารี

นายจุล  เข็มทอง

0-4446-5190

0-9894-4038

นายสุนทร  ณรงค์

0-4446-5190

0-1266-0037

14.อบต.หนองจะบก

นายกมล  อ่อนน้อม

0-4435-7936

-

นายโอภาส  ส้มสาย

0-4435-7936

0-1660-7918

15.อบต.หนองบัวศาลา

นายสมชาย  ประมวลธนกิจ

0-4421-8122

0-1966-2371

นายสมชาย  ไชยจักร

0-4421-8122

0-6854-1016

16.อบต.หนองระเวียง

นายอนุชา  ศิริโภคานนท์

0-4421-8333-5

0-1725-7533

นางสุรัสวดี  โค้วประสิทธิ์

0-4421-8333-5

0-1999-3766

17.อบต.หมื่นไวย

นายพล  ศรีหมื่นไวย

0-4429-3006

0-9284-2995

ร.อ.สุพรชัย  เศวตมาลย์

0-4429-3006

0-1399-5588

18.อบต.บ้านเกาะ

นาวัชรพล  จอนเกาะ

0-4427-6541

0-6719-7843

นายชัยพิชิต  เย็นกลาง

0-4427-6541

0-1789-6541

19.อบต.บ้านโพธิ์

นายจำเนียร  จันทร์โพธิ์

0-4420-6168

0-1876-8866

น.ส.ธนพรรณ  นาคมะเริง

0-4420-6168

0-1760-6047

20.อบต.บ้านใหม่

นางสุรัตน์  กรใหม่

0-4421-3190

0-7257-4503

นายเลิศนุวัฒน์  วันสา

0-4421-3190

0-1758-5717

21.อบต.ปรุใหญ่

นายจามร  คงกระพันธ์

0-4421-3262

0-1977-9770

นายวิเชียร  อยู่รักษาสิทธิ์

0-4421-3262

0-1977-9558

22.อบต.โพธิ์กลาง

นายไสว  ขันผักแว่น

0-4425-3929

0-1790-2994

นายมนตรี  สถิรานุวัฒน์

0-4425-3929

0-9584-0087

23.อบต.พุดซา

นายเกรียงศักดิ์  นาคฤทัย

0-4421-5444

0-1260-4788

ด.ต.บรรจง  ปราบจะบก

0-4421-5444

0-6244-2937

24.อบต.พลกรัง

นายช่อ  พฤฒิวนิชย์กุล

0-4421-5441

0-1999-7138

น.ส.บุณณดา  สมศรี

0-4421-5441

0-9583-7233

25.อบต.พะเนา

นายเหลือ  เพ็ชราม

0-4422-0155

0-9582-9388

นายพรชัย  อิ่มหาญ

0-4422-0155

0-1760-6080

26.อบต.มะเริง

นายสมาน  กรองมะเริง

0-4422-0426

0-1265-2828

ว่าที่ ร.ต.เดชา  ประจุดทะเก

0-4422-0426

0-1549-0919

เมนู

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

อำเภอแก้งสนามนาง

นายวีระ   จันทรทิพรักษ์

0-4433-9088

0-1879-4181

นายนพดล  สอนนอก

0-4433-9376

0-1360-1629

อปท. 5  แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต.

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

1.อบต.แก้งสนามนาง

นายภันธการต์  กิ้มทอง

0-4433-9336

-

นายปกาศิต  ตั้งพงษ์

0-4433-9336

0-9718-0812

2.อบต.บึงพะไล

ประเสริฐ  แสงวงค์

0-4438-6040

0-1946-5730

นายสมศัก  คงช่วย

0-4438-6040

0-9846-5186

3.อบต.โนนสำราญ

นายทองสอน  วานนท์

0-4475-6886

0-9584-5888

จ.ส.ต.นรินทร์  ชุพันคุง

0-4475-6886

0-1955-2103

4.อบต.สีสุก

นายสุริยะ  เหลี่ยมศรีจันทร์

0-4438-6011

0-7879-8099

น.ส.นุชนารถ  นาคคำ

0-4438-6011

0-9220-9910

5.อบต.บึงสำโรง

นายยงยุทธ  คำประพันธ์

0-4438-6020

0-1266-7308

น.ส.มานิดา  วงศ์สุทธิรัตน์

0-4438-6020

0-1266-5046

เมนู

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

อำเภอขามทะเลสอ

นายสมศักดิ์  พฤกษ์ไพบูลย์

0-4439-7188

0-1739-4554

นายพรพจน์ สันติสุขไพศาล

0-4439-7320

0-5859-6717

อปท. 6  แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต.

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

1.เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

นายมาโนช  มะลิขาว

0-4439-7162

0-1730-9586

นางกัญญา  ชะฏาแก้ว

0-4439-7162

0-1718-1329

2.อบต.ขามทะเลสอ

นายประพัด  ขาขุนทด

0-4433-3415

0-7876-4937

นายพงษ์พันธ์  สัจจาคุณ

0-4433-3415

0-1878-6282

3.อบต.โป่งแดง

นายพิศวง  แสนประเสริฐ

0-4433-3082

0-1879-8818

จ.ส.ต.สมเจต  วัสัยสูงเนิน

0-4433-3082

0-9359-0850

4.อบต.พันดุง

นายตราจักร  กิสันเทียะ

0-4475-0166

0-6258-7309

นายวิชัย  สุรินทร์

0-4475-0166

0-6002-9822

5.อบต.บึงอ้อ

นายประมวล  ดอกสันเทียะ

0-4475-0130

0-9947-8601

นางยศพล  อินทรารักษ์

0-4475-0130

0-1955-0455

6.อบต.หนองสรวง

นายเสน่ห์  แนมขุนทด

0-4425-3103

0-7247-5503

นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์

0-4425-3103

0-1709-2845

เมนู

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

อำเภอขามสะแกแสง

นายวินธัย  ประไพพิศ

0-4438-5185

0-1933-1235

นายบุญธรรม  เขตอริยกุล

0-4438-3619

0-7962-5963

อปท. 9  แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต.

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

1.เทศบาลตำบลขามสะแกแสง

นายเฮง  ศรีม่วงกลาง

0-4438-5066

-

นายวิชิต  นวยสกุลนิภา

0-4438-5066

0-7247-2170

2.เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

นายวรศักดิ์  บุญจึงเจริญ

0-4446-9051

0-1955-0849

นายธัญพิสิษฐ์  เทียงปา

0-4446-9051

0-6220-7144

3.อบต.ขามสะแกแสง

นางดอกไม้  พากลาง

0-4438-5251

0-9355-3012

นายวีระศักเดช  นาคจะโป๊ะ

0-4438-5251

0-1282-4280

4.อบต.เมืองนาท

นายสวิส  มุ่งกลาง

0-4438-4380

0-7805-6144

นายสยาม  สังข์ศร

0-4438-4380

0-1360-4573

5.อบต.โนนเมือง

นายสมาน  เกาสันเทียะ

0-4445-9456

0-9580-2330

น.ส.สุวิมล  ถ่อนสันเทียะ

0-4445-9456

0-1360-1795

6.อบต.ชีวึก

 -

0-4438-4256

-

นายชำนาญ  มุ่งยุทธกลาง

0-4438-4256

0-9626-1880

7.อบต.พะงาด

นายเม็ง  ธำรงวงศ์สวัสดิ์

0-4438-3225

0-9948-4146

นายพรเทพ  หัตกิจ

0-4438-3225

0-7870-6595

8.อบต.หนองหัวฟาน

นายหนู  เพลินขุนทด

0-4438-4366

0-6165-3665

นางวิลาวัลย์  ปลั่งกลาง

0-4438-4366

0-1064-8859

9.อบต.เมืองเกษตร

นางน้อย  นันสันเทียะ

0-4438-4355

0-1966-5542

นายธนากร  หงษ์อินทร์

0-4438-4355

0-6243-2997

เมนู

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

อำเภอคง

นายเมตต์  เมตต์การุณจิต

0-4445-9188

0-9917-3782

นายประจักษ์  ซังแฟง

0-4445-9079

0-1074-7958

อปท. 12  แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต.

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

1.เทศบาลตำบลเมืองคง

นายอดุลย์  ปาทาน

0-4445-9077

0-1266-9315

นายวุฒิพงษ์   ชุมเสนา

0-4445-9077

0-1878-1587

2.เทศบาลตำบลเทพาลัย

นายประทีป  ล้ำกลาง

0-4446-9078

0-6247-1087

น.ส.สุดใจ  ศรีระกิ่ง

0-4446-9078

0-1879-3972

3.อบต.ตาจั่น

นายช่วย  เหมี่ยงสันเทียะ

0-4475-4295

0-1955-2039

นางปราณีต  พรนิมิตร

0-4475-4295

0-9844-9675

4.อบต.เทพาลัย

นายสมคิด  สายทอง

0-4475-4693

0-1790-2015

นายประเวท  ศรีทอง

0-4475-4693

0-1879-5565

5.อบต.คูขาด

นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์

0-4475-4307

0-6250-1697

นางสายพิณ  เอื่ยมอุไร

0-4475-4307

0-1955-8779

6.อบต.ดอนใหญ่

นายสงวน  ดวงกลาง

0-4438-4100

0-1878-3586

นางอะไร  เจือหนองคล้า

0-4438-4100

0-1878-3588

7.อบต.ขามสมบูรณ์

 -

0-4447-3260

-

นายพิริยะ  ราศี

0-4447-3260

0-1730-5417

8.อบต.เมืองคง

นายวิชัย  ชินนอก

0-4446-9262

0-9355-0632

ว่าที่ ร.ต.สงกรานต์  ธีระพิทยาตระกูล

0-4446-9262

0-6264-9386

9.อบต.โนนเต็ง

นายธีรยุทธ  ศรีนอก

0-4428-4300

0-6254-5681

นายอภิรักษ์  จะศิริวัฒนากุล

0-4428-4300

0-1967-6289

10.อบต.หนองมะนาว

นายสุรพงษ์  รังสุวรรณ์

0-4438-4029

0-1955-6739

ว่าที่ ร.ด.ศาสฏิ  ฉิมกุล

0-4438-4029

0-19660-809

11.อบต.หนองบัว

 -

0-4438-6106

-

นายปราชญา  เหมหาชาติ

0-4438-6106

0-9844-3060

12.อบต.บ้านปรางค์

นายนวย  แผ่วสูงเนิน

0-4438-6107

0-1265-4123

นางมณฑิชา  วันสา

0-4438-6107

0-9949-7289

เมนู

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

อำเภอครบุรี

นายสกลสฤษฏ์  บุญประดิษฐ์

0-4444-4825

0-4444-4475

0-9949-4012

นางสุคนธ์  เทพย์บำรุง

0-444-4825

-

อปท. 15  แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต.

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

1.เทศบาลตำบลแซะ

นายสุพจน์  วงศ์จรัสรวี

0-4444-4840

0-1977-9023

นายสันติ  เกิดโมฬี

0-4444-4840

0-1876-9220

2.เทศบาลตำบลจระเจ้หิน

นายนิม  โล่งกระโทก

0-4444-5029

0-1977-3370

นายสิรกิจ  วาปีธรรม

0-4444-5029

0-1966-7963

3.เทศบาลตำบลไทรโยงไชยวาล

นายประสิทธ์  ลอยครบุรี

0-4424-9029

0-1976-2393

นายโอฬาร  คิดเห็น

0-4424-9029

0-6725-0531

4.อบต.แซะ

นายไสว  แหยงกระโทก

0-4444-4424

0-1997-8454

นายล้อม  แย้มสุวรรณรัตน์

0-4444-4424

0-7874-3027

5.อบต.บ้านใหม่

นายประยงค์  แสไพศาล

0-4444-4978

0-955-6248

นายวิเสก  บำรุงศิลป์

0-4444-4978

0-1955-6885

6.อบต.เฉลียง

-

0-4424-9410

-

นายชุดาภา  แย้มสุวรรณรัตน์

0-4424-9410

0-1876-9655

7.อบต.มาบตะโกเอน

นายแดง  แก้วมณี

0-4443-8010

0-1877-2510

นายศักดิ์ชัย  สิงห์บุราณ

0-4443-8010

0-1976-1524

8.อบต.โคกกระชาย

นายเฉลิม  ยศกระโทก

0-4424-9425

0-1955-4907

ส.อ.ไพฑูรย์  ปันยาง

0-4424-9425

0-6244-1281

9.อบต.ครบุรี

นายเริงศักดิ์  อมรศักดิ์ศิริ

0-4424-9154

0-1670-4226

นายประจักษ์  ปัดครบุรี

0-4424-9154

0-7254-0670

10.อบต.สระว่านพระยา

น.ส.กนกวรรณ  เพชรรักษา

0-4443-8160

0-18769464

น.ส.เรวดี  ศรีระการ

0-4443-8160

0-1977-7480

11.อบต.ลำเพียก

นายสมพร  ชาวสวน

-

0-1067-8178

จ.ส.อ.ปริวัติ  ทองจำรัส

-

0-1876-9414

12.อบต.ตะแบกบาน

-

0-4443-8024

-

น.ส.ปาริชาติ  เอื้อนกิ่ง

0-4443-8024

0-7256-8599

13.อบต.อรพิม์

นายบุญเติบ  ชัชวาล

0-4444-4023

0-1976-2641

นายนิธิ  พุทธานุวัฒน์

0-4444-4023

0-1709-8800

14.อบต.ครบุรีใต้

นายสนอง  กาศกระโทก

0-4442-4928

0-1955-7159

น.ส.วันเพ็ญ  พงษ์ตระกูล

0-4442-4928

07879-7321

15.อบต.จระเจ้หิน

นายชยุต  พงศ์ธนทรัพย์

0-4444-4446

0-4605-2316

นายลำทูล  ภาคภูมิ

0-4444-4446

0-1955-1733

เมนู

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

อำเภอจักราช

นายนิวัฒน์  เรืองเดช

0-4439-9154

0-9202-2744

นายเฉลิมชัย  สุขยิ่ง

0-4439-9298

0-1725-2958

อปท. 9  แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต.

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

1.เทศบาลตำบลจักราช

-

0-4439-9382

-

นายรักเกียรติ  ชูแสง

0-4439-9382

0-1976-5343

2.อบต.จักราช

นายจินดา  พฤทธิวรากุล

0-4439-9393

0-1390-3242

นายวาทิต  รอดวินิจ

0-4439-9393

0-9845-1453

3.อบต.ทองหลาง

นายคงภัณฑ์  พงษ์ทองหลาง

0-4424-9082

0-1977-2190

น.ส.ทิตยาภรณ์  บูรณนัติ

0-4424-9082

0-9949-2971

4.อบต.หินโคน

นายซุย  พงษ์แสงแก้ว

0-4475-1301

0-1074-3288

น.ส.พิมพาภรณ์  จันทรวิวัฒน์

0-4475-1301

0-1976-8572

5.อบต.หนองขาม

นายสา ตุ้มเมืองโคน

0-4475-1289

0-1264-5359

ว่าที่ ร.ต.ดิชนัย  ณรงค์หนู

0-4475-1289

0-1999-8149

6.อบต.หนองพลวง

นายอุดมเดช  วรสีหะ

0-4439-9442

0-1879-2130

ส.อ.อาจศึก  ศรีทองสุข

0-4439-9442

0-1999-8149

7.อบต.สีสุก

นายไชย  ทองกระโทก

0-4449-7134

0-9283-3611

จ.ส.อ.สุริยา  ชฏาวงษ์

0-4449-7134

0-9578-7880

8.อบต.คลอมเมือง

นายบุญทัน  พลาญชัย

0-4475-1275

0-1878-9469

0-245-1686

นายปรีชา  กระจ่างโพธิ์

0-4475-1275

0-1878-9469

0-1066-7423

9.อบต.ศรีละกอ

นายวรวุฒิ  นนพละ

0-4449-7128

0-7870-7740

นายพรพัฒน์  อินทรวงษ์โชติ

0-4449-7128

0-1266-0624

เมนู

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

นายสมชาย  บำรุงทรัพย์

0-4432-1470-1

0-1431-0223

นางวิภาวรรณ  สาฆ้อง

0-4432-1599

0-6581-7021

อปท. 6  แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต.

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

1.เทศบาลตำบลท่าช้าง

นางจุรีพร  เศวตอมรกุล

0-4432-1422

0-1725-9920

นายกิติภัค  กาญจนพรประภา

0-4432-1422

0-1977-2182

2.อบต.หนองงูเหลือม

นายอรัญ  เจียกงูเหลือม

0-4420-7558

0-1976-3657

นายมงคล  แมงกลาง

0-4420-7558

0-9285-4742

3.อบต.หนองยาง

-

0-4432-1585

-

น.ส.สมคิด  เพชรดี

0-4432-1585

0-7247-8210

4.อบต.พระพุทธ

พ.ต.ฉัตรชัย  ทองเพ็ชร

0-4432-1555

0-9849-5012

น.ส.สุประวีณ์  อัครวรรธน์

0-4432-1555

0-6259-9729

5.อบต.ช้างทอง

นายสุมิตร  โม่งทองหลาง

0-4432-1606

0-1977-6866

นายงามพล  รักไทย

0-4432-1606

0-9722-5488

6.อบต.ท่าช้าง

นายบุญส่ง  เชียงหนู

0-4432-1579

0-1338-4864

พ.จ.อ.สมร  เพ็งที

0-4432-1579

0-1877-5844

เมนู

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

อำเภอชุมพวง

นายภาณุ  แย้มศรี

0-4448-7317

0-1867-1863

นายมนู  คุขุนทด

0-4447-7191

0-9848-0603

อปท. 10  แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต.

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

1.เทศบาลตำบลชุมพวง

นายพิสิทธิ์  พงศ์รุ่งทรัพย์

0-4447-7290

0-1264-5400

นายธนสร  สารนอก

0-4447-7290

0-9865-5576

2.อบต.ชุมพวง

นายอำนาจ  อยู่เกาะ

0-4448-7178

0-6254-0222

นายณฐพล  อินทรมณี

0-4448-7178

0-6648-5255

3.อบต.โนนยอ

นายพจนชัย  พัดไธสง

0-4448-7088

0-9929-4832

นายก้องภพ  แสงรัตน์

0-4448-7088

0-9947-3715

4.อบต.หนองหลัก

นายเทียน  วารินทร์

0-4446-7056

0-1076-4384

นายพนมไชย  แก้วคำ

0-4446-7056

0-1266-4198

5.อบต.ประสุข

นายสมชาย  พงษ์ปภัสสร

0-4475-4026

0-9844-7127

นายบัญชา  อุตส่าห์การ

0-4475-4026

0-9428-3600

6.อบต.ตลาดไทร

นายคำมุก  อินทร์นอก

0-4475-1736

0-1725-0566

น.ส.จามรี  เรืองรุกข์

0-4475-1736

0-6256-3259

7.อบต.โนนตูม

นายสุดใจ  คำภิระ

0-4424-9134

0-1877-4265

นายปิติพล  ประภาศโนบล

0-4424-9134

-

8.อบต.ท่าลาด

นายประเสริฐ  ขาวสุข

0-4475-1659

0-9003-0049

-

0-4475-1659

-

9.อบต.สาหร่าย

นางศุภนิตา  กลางสวัสดิ์

0-4424-9147

0-7243-8444

นายบุญมา  ศรีนวกะตระกูล

0-4424-9147

0-9847-9638

10.อบต.โนนรัง

นายเสวียน  สุทธิไชยา

0-4424-9622

0-7259-5454

นายอภิภัทร  ปุราชะโก

0-4424-9622

0-7262-1198

เมนู

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

อำเภอโชคชัย

นายประหยัด  เจริญศรี

0-4449-2500

0-1266-6128

นางอุไร  พรโพธิ์ศรี

0-4449-1171

-

อปท. 12  แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต.

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

1.เทศบาลอำเภอโชคชัย

นายสมพงษ์  พึงกระโทก

0-4438-1178

0-4449-1800

0-1266-8670

นางนวลอนงค์  วิเศษพลกรัง

0-4449-1600

0-6871-2472

2.เทศบาลตำบลด่านเกวียน

นายชรินทร์  เปลี่ยนกระโทก

0-4433-8105-6

0-1877-8322

นายอโนชา  พลทองมาก

0-4433-8105-6

0-9284-9930

3.อบต.กระโทก

นายเทียน  เคล้ากระโทก

0-4449-2489

0-4449-1247

0-1977-7483

นายกิตติศักดิ์  ธีระวัฒนา

0-4449-2489

 

0-1725-0777

4.อบต.โชคชัย

นายทรงวุฒิ  พฤติศาสตร์

0-4449-1248

0-4449-2001

0-6648-0837

น.ส.มัลลิกา  เสริฐนวลแสง

0-4449-1248

 

0-1999-3935

5.อบต.ด่านเกวียน

นายบำรุง  อาจิณกิจ

0-4433-8313

-

ส.อ.ยุทธภูมิ  ขันทอง

0-4433-8313

0-6845-7110

6.อบต.ท่าจะหลุง

นายวันชัย  แนบกระโทก

0-4449-7018

0-1877-1797

นายราเชนทร์   ประกอบกิจ

0-4449-7018

0-4449-7018

7.อบต.ท่าเยี่ยม

นายสมศักดิ์  ทรงวุฒคุณ

0-4449-2354

0-6648-5669

นายชูเกียรติ  คงรักษาเกียรติ

0-4449-2354

0-1725-7029

8.อบต.ท่าลาดขาว

นายสารจ  จงภักดี

0-4440-0064

0-9864-9478

นายสมศักดิ์  ภาธรสุวรณ

0-4440-0064

0-7250-7040

9.อบต.ท่าอ่าง

นายถนอม  เปรี่ยมกระโทก

0-4449-2354

0-9947-0516

ส.ต.อ.หญิงณัฐชญาณ์  บาตรโพธิ์

0-4449-2354

0-1360-6880

10.อบต.ทุ่งอรุณ

นายประเสริฐ  ดันกระโทก

0-4449-7040

0-4440-0000

0-1955-9524

จ.ส.ต.เดือน  ทิพย์ขุนทด

0-4449-7040

0-4440-0000

0-1876-3908

11.อบต.หลับพลา

นายสวิง  เหงากระโทก

0-4449-1788

0-4449-2004

0-1790-8386

นางขนิษฐา  จันทร์หนองแวง

0-4449-1788

0-4449-2004

0-1846-5796

12.อบต.ละลมใหม่พัฒนา

นายคนึง  ปลอดกระโทก

0-4440-0364

0-1977-1494

นายสนธยา  ภักดีกิจ

0-4440-0364

0-9845-7110

เมนู

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

อำเภอด่านขุนทด

นายมุรธาธร์  รักชาติเจริญ

0-4438-9676

0-1916-3799

นายสุวิทย์  โหนกขุนทด

0-4438-9500

0-9844-6241

อปท. 18  แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต.

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

1.เทศบาลตำบลด่านขุนทด

น.ส.สลักจิต  กิมตระกูล

0-4438-9403

0-1955-7979

นางปนัดดา  ศรีโสภา

0-4438-9403

0-6846-2508

2.เทศบาลตำบลหนองกราด

-

0-4431-2656

-

พ.จ.อ.สมหวัง  แผงฤทธิ์

0-4431-2656

0-9285-5109

3.อบต.หนองบัวตะเกียด

นายยงยุทธ  อยู่พันดุง

0-4424-9081

0-984-7932

นายภคพล  สิริโสม

0-4424-9081

0-1593-7012

4.อบต.ตะเคียน

นายเต็มสุข  ใสผุดผ่อง

0-4475-2285

0-9946-6167

จ.ส.ท.มาโนช  ธัมมะทัตตะโยธิน

0-4475-2285

0-6719-8671

5.อบต.หนองกราด

นางหนูกานต์  อาบสุวรรณ

0-4424-9088

0-1730-2973

นายขจรศักดิ์  มสิมานนท์

0-4424-9088

0-1266-2065

6.อบต.หินดาด

นายชวาน  โชคเกื้อกูลชัย

0-4433-1067

0-1999-9172

นายเมืองแมน  แถมกิ่ง

0-4433-1067

0-1075-8636

7.อบต.ด่านขุนทด

นายเส่ง  ขั้วสุวรรณ

0-4438-9027

0-1977-1524

ว่าที่ ร.ต.วีระพันธ์  วงศ์อิน

0-4438-9027

0-9720-8248

8.อบต.สระจรเข้

นายศราวุธ  ดุกขุนทด

0-4425-3398

0-1966-5522

นายไพฑูรย์  พรชีวโชติ

0-4425-3398

0-9845-1083

9.อบต.ห้วยบง

นายเจริญ  บัวหลวงงาม

0-4433-1031

0-9844-5984

นายโยธิน  พฤกพิทักษ์

0-4433-1031

0-9281-1714

10.อบต.หนองไทร

นายจอง  เกลื่อนกลางดอน

0-1124-9655

0-1062-5557

ว่าที่ ร.ต.ปราชญ์  เพียมะลัง

0-1124-9655

0-1790-2941

11.อบต.บ้านเก่า

นายมงคล  อ่อนพันธ์

0-4431-4069

0-1282-1867

นายอมร  นาคบุญธรรม

0-4431-4069

0-6260-0439

12.อบต.พันชนะ

นายสิทธา  แทบประสิทธิ์

0-4424-9241

0-7877-6457

นายสมส่วน  ดุมขุนทด

0-4424-9241

0-9581-9127

13.อบต.โนนเมืองพัฒนา

นายเติม  พันชนะ

0-4424-9468

0-1877-8600

จ.ส.ต.บุญส่ง  จ่าพันดุง

0-4424-9468

0-7262-8980

14.อบต.กุดพิมาน

นายประสิทธิ์  พื้นขุนทด

0-4431-6208

0-90521-1745

นายสำราญ  พินิจ

0-4431-6208

0-9578-8200

15.อบต.ด่านนอก

นายสมพงษ์  ไกรฤกษ์

0-4425-6667

0-5766-8498

ว่าที่ ร.ต.วรชัย  วุฒิสารสกุล

0-4425-6667

0-9579-3191

16.อบต.ด่านใน

นายสำรวย  นีขุนทด

0-4431-2579

0-7956-2965

นางศิริรัตน์  ครื้มค้างพลู

0-4431-2579

0-9948-1838

17.อบต.บ้านแปรง

นายธนกฤต  ศิริปริญญานันต์

0-4431-4124

0-7246-4259

ว่าที่ ร.ต.ฉัตรชัย   แพร่งผักแว่น

0-4431-4124

0-6651-3441

18.อบต.หนองบัวละคร

นายสุพจน์  กึ่งกลางดอน

0-4424-9013

0-1725-5817

นายดนัย  สุริโยภาส

0-4424-9013

0-1955-2450

เมนู

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

อำเภอโนนแดง

นายพศิน  โกมลวิชญ์

0-4447-5080

0-1692-2522

นางเต็มดวง   นมเกษม

0-4447-5016-7

-

อปท. 6  แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต.

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

1.เทศบาลตำบลโนนแดง

นายธีรพงษ์  จินตนมณีรัตน์

0-4447-5077-8

0-9945-7124

นายชาญชัย  อิ่มสันเทียะ

0-4447-5077-8

0-7957-7493

2.อบต.โนนแดง

นายไพโรจน์  พัฒนเดชากูล

0-4447-5217

0-1876-4044

น.ส.เสาวภา  แสนแก้ว

0-4447-5217

0-6247-2506

3.อบต.โนนตาเถร

นายธนกร  ทองดีนอก

0-4475-4750

0-9865-3885

นายปรีดา  หอมยา

0-4475-4750

0-1730-2933

4.อบต.ดอนยาวใหญ่

นายทองดา  ภาโสภะ

0-4475-4747

0-1390-4935

นายเที่ยง  แมนเมธี

0-4475-4747

0-6718-4497

5.อบต.ลำพะเนียง

นายเกษม  ด้วยจอกนอก

0-4448-5047

0-1007-7915

นางสุกัญญา  บัวสำราญ

0-4448-5047

0-1389-7423

6.อบต.วังหิน

นายศิโรฒม์  ศิลป์ประกอบ

0-4432-9332

0-1879-8714

นางจำนงค์  รองตะกั่ว

0-4432-9332

0-5004-1985

เมนู

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

อำเภอโนนไทย

นายชัยยงค์  ฮมภิรมย์

0-4438-1130

0-1389-9248

นายชัยยุทธ  รัตนปทุมวรรณ

0-4438-1184

0-9865-5061

อปท. 12  แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต.

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

1.เทศบาลตำบลโนนไทย

ด.ต.ตึ๋ง  พึ่งกิ่ง

0-4438-1178

0-1266-8670

นายจำนงค์  ดีเดิม

0-4438-1178

0-1390-4412

2.เทศบาลตำบลโคกสวย

นายกฤษฏา  จุฆาจินดาเขต

0-4425-4509

0-9846-2393

นายอนุชา  ศรีชัย

0-4425-4509

0-9283-9086

3.อบต.โนนไทย

นายบุญละ  หันสันเทียะ

0-4438-1329

0-1321-2652

นายสันดิพงษ์  เบามะเริง

0-4438-1329

0-9846-6624

4.อบต.กำปัง

นายสมนึก  อาจสันเทียะ

0-4475-3344-5

0-9949-2938

นายสุรพล  พูนสวัสดิ์

0-4475-3344-5

0-6246-9214

5.อบต.บ้านวัง

นายบุญ  ทนดี

0-4425-4857

0-7019-4109

น.ส.พรรพนา  เกศรินทร์

0-4425-4857

0-1321-5829

6.อบต.ด่านจาก

นายสุรศักดิ์  กังวานรัตนกุล

0-4438-1390-1

0-1718-2573

นายสุรศักดิ์  ขวาลำธาร

0-4438-1390-1

0-6584-7184

7.อบต.สำโรง

นายมงคล   ศรีบงกช

0-4425-5830

0-1878-7462

นายเนติ  เพ็งโตนด

0-4425-5830

0-1879-7961

8.อบต.ค้างพลู

นางเล็ก  เวกสันเทียะ

0-4425-5909

0-9579-1277

นายคมคาย  วิชัยสุชาติ

0-4425-5909

0-9717-1149

9.อบต.มะค่า

นายประกอบ  ภูกลาง

0-4475-3276

0-1063-6511

นายพลทัต  หังบุญกลาง

0-4475-3276

0-1976-1334

10.อบต.ถนนโพธิ์

 -

0-4438-4362

-

น.ส.วรากร  นนยะโส

0-4438-4362

0-1725-2814

11.อบต.บัลลังก์

นายสวัสดิ์  เกิดบ้านกอก

0-4475-3609

0-1879-3937

 

0-4475-3609

-

12.อบต.สายออ

นายปิยะ  บูรณะถาวร

0-4425-4036

0-98486852

นายพิสิทธ์  พงศ์พัชรพร

0-4425-4036

0-7880-0884

 เมนู

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

อำเภอโนนสูง

นายสมศักดิ์  นันทศักดิ์ศิริ

0-4437-9258

-

นายโชคชัย  ศรีหิรัญ

0-4437-9134

-

อปท. 18  แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต.

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

1.เทศบาลตำบลโนนสูง

นางปราณี  วัชรสุขโพธิ์

0-4437-9270

0-1876-7088

นางอภิรดี  พิณปรุ

0-4437-9270

0-1389-9854

2.เทศบาลตำบลมะค่า

นางธนาพร  ศิริโภคานนท์

0-4437-7058

0-1470-3969

นางศิริ  เรื่องศรี

0-4437-7058

0-1321-9689

3.เทศบาลตำบลตลาดแค

นายชัยวัฒน์  กิตติหิรัญวัฒน์

0-4420-1273

0-1878-9696

นายเกษมสันต์  คงแสนคำ

0-4420-1273

0-9844-6333

4.อบต.โตนด

นายกฤติพงศ์  ถวิลสุวรรณวัง

0-4433-2015

0-4827-6175

นางสุนีย์  หอมหวน

0-4433-2015

0-1072-1355

5.อบต.บิง

นายสมบูรณ์  เศษกลาง

0-4433-2197

0-1966-2470

ส.อ.สงบ  โสภา

0-4433-2197

0-6257-5947

6.อบต.มะค่า

นายวรรณะ  ชิดนอก

0-4436-7096

0-4828-0162

จ.ส.อ.อมรินทร์  นิติศักดิ์

0-4436-7096

0-1282-3573

7.อบต.ธารปราสาท

นายสมชาติ  คลังหิรัญ

0-4420-1020

0-1877-4091

พ.อ.อ.สมจิต  ศรีโพธิ์

0-4420-1020

0-9282-0128

8.อบต.จันอัด

-

0-4475-3271

-

นายคมสรรค์  หวังกั้นกลาง

0-4475-3271

0-9947-8454

9.อบต.ลำคอหงษ์

นายวิสิฐ  พินจอหอ

0-4438-4139

0-7959-2122

พ.อ.อ.ไพบูลย์  ศิริประเสริฐ

0-4438-4139

0-1390-1735

10.อบต.ด่านคล้า

นางเนตรอนงค์  เทพมณี

0-4475-3081

0-1877-5342

ว่าที่ ร.ต.กฤตยชญ์  กลับมาอนุรักษ์

0-4475-3081

0-1877-5089

11.อบต.พลสงคราม

นายสานิตย์  จงเลี่ยมกลาง

0-4438-4349

0-6243-8587

นายศรายุทธ  วีระเทศ

0-4438-4349

-

12.อบต.หลุ่มข้าว

นายวีรพงษ์  ตันดิลกตระกูล

0-4436-7093

0-1069-4730

นายณัฐพล  ตะเภาน้อย

0-4436-7093

0-6871-0073

13.อบต.ดอนชมพู

นายพีระ  ศรีศศิวงศ์

0-4475-4335-6

0-1966-0699

นางแสดงอรุณ  จรัสแสงไพบูลย์

0-4475-4335-6

0-4039-4678

14.อบต.ใหม่

นายสมศักดิ์  สกุลไพศาล

0-4433-2502

0-1955-3352

นายไพบูลย์  พงศ์ผาสุก

0-4433-2502

0-1390-1734

15.อบต.ลำมูล

นายสันติภาพ  ทุมพงษ์

04475-0645

0-9579-4320

น.ส.ชนกานต์  พิมพ์ปรุ

04475-0645

-

16.อบต.ดอนหวาย

นายชัยเจริญ  คุ้มกลาง

0-4433-2190

0-1760-2211

นายเชษฐชาติ  ใคร่นุ่นกา

0-4433-2190

0-7258-4685

17.อบต.ขามเฒ่า

นายพุ่ม  สวัสดิ์ก้อนสกุล

0-4438-3571

0-7254-4724

นายสมเดช  แย้มพราย

0-4438-3571

0-9844-2596

18.อบต.เมืองปราสาท

นายชิ้น  กอนจอหอ

04475-3035

0-1879-8862

นายสุรชาติ  ตาโพธิ์

04475-3035

0-7243-2843

เมนู

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

อำเภอบัวใหญ่

นายพิบูลย์ชัย  พันธุลี

0-4446-1386

0-1877-5699

นายธีรวุฒิ  วิทชัยวุฒิวงศ์

0-4446-2118

0-7243-9149

อปท. 11  แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต.

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

1.เทศบาลเมืองบัวใหญ่

นางสุเนตร  ศิลปชัยเดช

0-4446-1163

0-1878-5225

นายอารมณ์  ทางตะคุ

0-4446-1163

0-1790-6476

2.อบต.กุดจอก

นายศักดิ์ชัย  คิ้วองอาจ

0-4443-4177

0-1977-0451

นางสายม่าน  คำประสิทธิ์

0-4443-4177

0-6258-0318

3.อบต.ขุนทอง

นายสมร  ชาตรี

0-4475-4994

0-7299-1340

น.ส.เฟื่องฉัตร  หมวกพิมาย

0-4475-4994

0-7244-0832

4.อบต.ดอนตะหนิน

นายสุเรนทร์  วัฒนอิสรานุกูล

0-4424-9170

0-1976-3543

นายธนชาติ  ชาประชุม

0-4424-9170

0-1389-8084

5.อบต.ด่านช้าง

-

0-4446-2452

-

นายแสงไทย   พวงพอก

0-4446-2452

0-6582-0398

6.อบต.โนนทองหลาง

นายคำใบ  ดีสวน

0-4446-9084

0-1071-4631

นายสมหมาย  นาคดี

0-4446-9084

0-1977-2476

7.อบต.บัวใหญ่

นายวีระศักดิ์  วัชรภิรมย์

0-4429-2389

0-7255-2988

นางอรวรรณ  จรรย์นาฎย์

0-4429-2389

0-9847-4920

8.อบต.เสมาใหญ่

-

0-4446-9159

-

นายเชิดพงษ์  ปรั่งกลาง

0-4446-9159

0-1789-2916

9.อบต.หนองแจ้งใหญ่

นายสมมิตร์  คุ้มบัว

0-446-2537

0-7878-5332

นางจุมาภรณ์  แรกไธสง

0-446-2537

0-9355-5262

10.อบต.หนองบัวสะอาด

นายสมพงษ์  ทองพันธ์

0-4446-9300

0-1966-3504

นายสมพงษ์  บุสำโรง

0-4446-9300

0-6249-5749

11.อบต.ห้วยยาง

นายสงวน  สิทธิดา

0-4475-4857

0-1072-2910

นายนพคุณ  สิงห์น้อย

0-4475-4857

0-1878-6761

เมนู

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

อำเภอบ้านเหลื่อม

นายสุชาติ  สุทธิกาชนีย์

0-4438-7279

0-9927-5245

นางนราวดี  งามศัพย์

0-4438-7173

0-9578-8339

อปท. 5  แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต.

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

1.เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

น.ส.ภาวิกา  เลาห์วัลศิริ

0-4438-7158

0-9846-0265

นายวรศักดิ์  เจียนยุทธการณ์

0-4438-7158

0-1071-5355

2.อบต.บ้านเหลื่อม

นายบุญช่วย  เลิศชัยภูมิ

0-4438-7027

0-1321-4938

ด.ต.บุญชม  กรองสวัสดิ์

0-4438-7027

0-1389-3661

3.อบต.ช่อระกา

นายทองแดง  ศรีธรรมมา

0-4438-6136

0-9284-5282

นายอัศวิน  รอบรำพึง

0-4438-6136

0-7038-2692

4.อบต.โคกกระเบื้อง

นายธวัชชัย  เลาห์วัลศิริ

0-4446-9161

0-1264-5017

นายไมตรี  บำรุงตา

0-4446-9161

0-9886-1567

5.อบต.วังโพธิ์

นายสุพจน์  เกิงนอก

0-4438-7225

0-9845-1053

นายกวิณวัช  ศรีณรงค์

0-4438-7225

-

เมนู

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

อำเภอประทาย

นายยุทธนา  วิริยกิตติ

0-4447-9161

0-4448-9234

0-1878-4305

0-6867-1221

นายอำนาจ  สวามิชัย

0-4448-9202

0-1877-3175

อปท. 14  แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต.

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

1.เทศบาบตำบลประทาย

นายอำพล  คณะรัฐ

0-4447-9076

0-1265-1111

นายเจษฏา  ฉากไธสง

0-4447-9076

0-1544-3748

2.อบต.กระทุ่มราย

นายวุฒิพล  พนมรัตนะศักดิ์

0-4475-4676

0-1977-8897

พ.จ.ต.ชาย  กุ่ยกระโทก

0-4475-4676

0-9845-5435

3.อบต.โคกกลาง

-

0-4448-9293

-

นายเพ็ญศรี  จ้อยนุแสง

0-4448-9293

0-7241-1726

4.อบต.ดอนมัน

นายเหมือน  เหล่าพิทักษ์โยธิน

0-4446-7176

0-1760-7825

นายประมุข  จันสุพรม

0-4446-7176

0-7258-9123

5.อบต.ตลาดไทร

นายสุวิทย์  ห้อยไธสง

0-4475-4746

0-1955-1371

นายธงชัย  นามนนท์

0-4475-4746

0-9948-2901

6.อบต.ทุ่งสว่าง

นายกฤษณะ  กองนอก

0-4475-4640

0-9583-3206

นายชูชาติ  แนมพลกรัง

0-4475-4640

0-9949-2230

7.อบต.นางรำ

นายคำมี  บุตรศรีภูมิ

-

0-9844-9700

ว่าที่ ร.ต.หลักคำ  หลอดคำ

-

0-7870-1013

8.อบต.โนนเพ็ด

นายดวงเดช  อันทะเกตุ

0-4475-4522

0-9280-9877

นายชัยสิทธิ์  พิลาสัมบัติ

0-4475-4522

0-1069-8418

9.อบต.ประทาย

นายสันติ  เหล่าวิชิตวงศ์

0-4448-9247

0-1918-6646

น.ส.ศรีเสาวลักษณ์  เย็นวัฒนา

0-4448-9247

0-9917-4230

10.อบต.เมืองโดน

นายเบ็ญ  ฉิมพลี

0-4475-4527

0-7877-5693

น.ส.ดวงใจ  ชมพุทธ์

0-4475-4527

0-1999-7536

11.อบต.วังไม้แดง

นายคำพันธ์  ชุมแสง

0-4475-4503

0-1282-5686

นายนรินทร์  บุญที

0-4475-4503

0-9580-8157

12.อบต.หนองค่าย

นายตาล  อินทรถ

0-4475-4547

0-1549-7789

นายประจักษ์  ศรีประเสริฐศักดิ์

0-4475-4547

0-1789-2041

13.อบต.หนวงพลวง

นายสนั่น  ธงชัยธนาวุฒิ

0-4448-9293

0-13904959

นายจามรี  พิลาสัมบัติ

0-4448-9293

0-9280-9842

14.อบต.หันห้วยทราย

-

0-4475-4871

0-1955-0757

นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ์

0-4475-4871

0-1879-3238

เมนู

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

อำเภอปักธงชัย

นายนพดล  ชินะจิตร

0-4444-1119

0-1807-7914

นายวิทยา  กิตติศักดิ์ชัย

0-4444-1642

0-1389-6210

อปท. 18  แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต.

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

1.เทศบาลตำบลเมืองปัก

นายมงคล  ประยูรหงษ์

0-4444-1122

0-1879-5252

นายสมมัย  สุระแพง

0-4444-1122

0-9578-2752

2.เทศบาลตำบลตะขบ

นายชัย  นามปัญญา

0-4437-3195

0-1071-3989

ส.อ.พิทักษ์  เมธานุวงศ์

0-4437-3195

0-6258-9089

3.อบต.ตะขบ

นายสำรวย  พลตะขบ

0-4437-3014

0-1876-5776

นายสุพร  วงศ์ณรัตน์

0-4437-3014

0-7250-0164

4.อบต.ตะขุ

นายทองดี  ทองตะคุ

0-4428-3676

0-9865-3373

นายคมมา  อรถวิทยากุล

0-4428-3676

0-6139-5219

5.อบต.เมืองปัก

นายประเสริฐ  ขำพะเนาว์

0-4445-1518

0-1977-4696

นายธัชชัย  โรจนวรางกูร

0-4445-1518

0-1977-4434

6.อบต.ตูม

นายวิบูลย์  วิจิตรกิ่ง

0-4444-0140

0-1977-2919

นายสำรวย  กายจะโปะ 

0-4444-0140

0-1760-2289

7.อบต.ธงชัยเหนือ

นายวิวัฒน์  โค้งสูงเนิน

0-4445-1145

0-1282-5074

นายชูชาติ  ท่อนสำโรง

0-4445-1145

0-1725-3324

8.อบต.ดอน

นายเจริญ  เธอจังหรีด

0-4449-8157

0-1955-4594

นายอิมธิพล  สุวัฒนะพันธ์

0-4449-8157

0-1877-9429

9.อบต.งิ้ว

นายเกรียงไกร  เทียมเสมอ

0-4445-1702

0-6243-9072

ด.ต.สุธนะ  สิตวงษ์

0-4445-1702

0-1360-2518

10.อบต.โคกไทย

นายเตือน  ธรรมดอน

0-4445-6096

0-9846-1208

นายสมภพ  สนองผัน

0-4445-6096

0-6265-1414

11.อบต.สุขเกษม

นายชิน  สุขตะคุ

0-4445-0564

0-1878-7981

จ.ส.ต.วีระ  สิงห์สระน้อย

0-4445-0564

0-1967-4928

12.อบต.สะแกราช

นายสำรวย  นิลกิ่ง

0-4436-0289

0-9844-1589

นายทักษิณ  ชมจันทร์

0-4436-0289

0-1068-4459

13.อบต.นกออก

นายมานพ  เดชฉิมพลี

0-4445-1126

0-1955-4476

นายประสงค์  งามดี

0-4445-1126

0-1977-6081

14.อบต.เกษมทรัพย์

น.ส.น้อย  สดสระน้อย

0-4449-7810

0-7243-0243

น.ส.ภิรมยา เอกตะคุ

0-4449-7810

0-5015-3009

15.อบต.สำโรง

นายทัน  พูนกิ่ง

0-4449-8099

0-6262-0266

น.ส.รพีพรรณ  ภาวะโคตร

0-4449-8099

0-7251-6796

16.อบต.ภูหลวง

นายกิตติศักดิ์  แสงอรุณ

0-4436-0291

0-9846-4871

นายมานัส  ถนอมทรัพย์

0-4436-0291

0-1878-1790

17.อบต.ลำนางแก้ว

นายสมนึก  คำครบุรี

0-4449-7976

0-6048-8156

นายยงยุทธ  วังภูงา

0-4449-7976

0-1966-7800

18.อบต.บ่อปลาทอง

นายเจริญ  เธอจังหรีด

0-4449-8011

0-1921-1452

นายสุรินทร์  บุญเครือบ

0-4449-8011

0-9286-2794

เมนู

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

อำเภอปากช่อง

นายสุพล  ลีมางกูร

0-4431-1916

0-1876-5852

นายปราโมทย์  ชลไชยะ

0-4431-1328

0-4431-1466

0-9844-2692

อปท. 14  แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต.

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

1.เทศบาลเมืองปากช่อง

นายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ

0-4431-1916

0-1876-5852

นายวรพจน์  โชติช่วง

0-4431-2037-8

-

2.เทศบาลตำบลกลางดง

นายประยูร  ศรีวัฒนวงศ์

0-4436-1535-7

0-1266-1197

นายชนัฐ  เทศนศิลป์

0-4436-1535-7

0-1282-7657

3.อบต.ปากช่อง

นายประสิทธิ์  อุตทะปา

0-4431-8001

0-4431-8109-10

0-1879-5185

นายคะเชนทร์  ใยสุ่น

0-4431-8001

0-4431-8109-10

0-9849-2097

4.อบต.กลางดง

นายวิโรจน์  ศรีสังข์

0-4436-1444

0-1790-6262

นางรัชฏา  บุญณสะ

0-4436-1444

0-1876-8507

5.อบต.หนองน้ำแดง

นางสมนึก  กัอนมณี

0-4436-5412-3

0-9038-1567

นายทรงกรด  รุ่งเรือง

0-4436-5412-3

0-1265-4999

6.อบต.พญาเย็น

นายจำลอง  แก้วมี

-

0-1876-1195

นายวสันต์  บุตรแสนคม

-

0-5002-2861

7.อบต.หมูสี

นายสมเกียรติ   พยัคฆกุล

0-4429-7604-5

0-9844-9153

นายพิพัฒน์  เวสสวัสดิ์

0-4429-7604-5

0-1285-9798

8.อบต.ขนงพระ

นายแหวน  พุทธศิลา

0-4431-2710

0-1877-2311

น.ส.กิ่งแก้ว  กุดโอภาส

0-4431-2710

0-1685-7478

9.อบต.โป่งตาลอง

นายทองหล่อ  ช้างสีทา

0-4423-9058

0-1076-4174

น.ส.ภัทรพร  มัชัย

0-4423-9058

0-6001-2872

10.อบต.คลองม่วง

นายประทีป  เรืองเกษม

-

0-7878-6102

นายปวริต  บุดสาเดช

-

0-9626-3559

11.อบต.วังไทร

นายสมพงษ์  เขือนอก

0-4431-2633

0-1967-6858

นายวิชิด  อกอุ่น

0-4431-2633

0-7242-5960

12.อบต.วังกะทะ

นายสมพร  ทับภู

-

0-1068-1225

นายประเสริฐ  สุวรรณสุข

-

0-9946-3795

13.อบต.หนองสาหร่าย

นายมิชา  พงษ์สว่าง

0-4431-5103

0-1760-9082

นายจิระพันธ์  วิสูตรศักดิ์

0-4431-5103

0-1877-7943

14.อบต.จันทึก

นายแสวก  ทวีคูณ

0-4431-6211

0-1966-9025

ว่าที่ ร.ต.ชัยยุทธ  ปนสันเทียะ

0-4431-6211

0-6726-4843

เมนู

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

อำเภอพิมาย

นายทองสุข  ปริธรรมมา

0-4447-1617

0-9846-5739

นายราเชนทร์  คเชนทร์ชาติ

0-4447-1531

0-1264-6906

อปท. 13  แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต.

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

1.เทศบาลตำบลพิมาย

นายพยุงพงษ์  พงษ์พิมาย

0-4447-1121

0-6648-9383

นายธวัช  อิทธิวุฒิ

0-4447-1121

0-9207-6282

2.อบต.ในเมือง

นายบรรเจิด  สอพิมาย

0-4448-1690-2

0-4607-8331

นายประกิจ  งามสันเทียะ

0-4448-1690-2

0-6634-1324

3.อบต.สัมฤทธิ์

นายอุ่น  คลองโนนสูง

0-4448-1317-8

0-1709-5322

นายพัลลภ  เจอหนองคล้า

0-4448-1317-8

0-7879-0420

4.อบตโบสถ์

นายทองดี  สุขสิทธิ์

0-4447-4331

0-6246-9642

น.ส.ทินกรณ์  สุรชาติเมธินทร์

0-4447-4331

0-1976-6338

5.อบต.ดงใหญ่

นายชื่น  จงพิมาย

0-4475-4382-3

0-1199-9324

นายประยูร  เหลาวัฒนา

0-4475-4382-3

0-1955-7645

6.อบต.รังกาใหญ่

นายเกษม  ซื่อตรง

0-4420-0617

0-6720-3643

นายนอม  สุขโข

0-4420-0617

0-1976-7494

7.อบต.กระเบื้องใหญ่

นายชอบ  เรียบร้อย

0-4428-5191

0-1265-3990

จ.ส.ท.ปราโมทย์  เดชขุนทด

0-4428-5191

-

8.อบต.ท่าหลวง

นายจ่ง  สัตยารัฐ

0-4448-1213

0-1977-9436

น.ส.พัชรินทร์  วีระแพทย์

0-4448-1213

0-6871-0073

9.อบต.ชีวาน

นายวิมล  สวัสดี

0-4475-4343

0-1265-8632

นายมรกฏ  ประทัพวงศ์

0-4475-4343

0-1718-0317

10.อบต.กระชอน

นายสมพร  ประกอบผล

0-4424-9263

0-1967-8763

ว่าที่ ร.ต.ชวลิต  ปรีดาสา

0-4424-9263

0-1547-0475

11.อบต.นิคมสร้างตนเอง

นายบุญชู  ศรีโพธิ์

0-4420-0636

0-1760-8801

นายศราวุธ  อัครกุลพิทักษ์

0-4420-0636

0-7257-2211

12.อบต.หนองระเวียง

นายวันชัย  จันทร

0-4475-4467-8

0-1790-9658

น.ส.สุชาดา  สมสวนจิต

0-4475-4467-8

0-1877-2379

13.อบต.ธารละหลอด

นายแจ่ม  เม่ากลาง

0-4424-9707

-

น.ส.ธัญญมัย  บุญมูล

0-4424-9707

0-1266-0213

เมนู

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

อำเภอวังน้ำเขียว

นายสิทธิศักดิ์  พรประเสริฐสุข

0-4422-8246

0-1760-1122

นางอุไร  อินทร์คง

0-4422-8249

0-6719-5494

อปท. 6  แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต.

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

1.เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ

นายอำนาจ   พระประเสริฐสุข

0-4422-8250

0-1790-6122

นายธนุพงษ์  เรืองวิเศษ

0-4422-8250

0-1790-6040

2.อบต.วังน้ำเขียว

นายอุดม  ไตยเวียง

0-4422-8249

0-4422-8383

0-72552-1463

นายประสิทธิ์  เคียนจังหรีด

0-4422-8249

0-4422-8383

0-1955-3389

3.อบต.ระเริง

นายคะนึง  นามปัญญา

0-4424-9489

0-1065-4299

จ.ส.ต.ประเสริม  กล้างนอก

0-4424-9489

0-4960-7760

4.อบต.ไทยสามัคคี

นายสมบูรณ์  สิงกิ่ง

0-4424-9654

0-9285-3044

นางอรัญญา  พิศิษฐวานิช

0-4424-9654

0-1967-0710

5.อบต.วังหมี

นายบุญมี  ประชาพันธุ์

0-4424-9156

0-6262-7295

นายณรงค์  ศรีงาม

0-4424-9156

0-1955-2191

6.อบต.อุดมทรัพย์

นายเจริญ  คูณกิ่ง

0-4425-6518

0-9574-3097

นางสุดารัตน์  ทนกล้า

0-4425-6518

0-1264-6451

เมนู

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

อำเภอสีคิ้ว

นายศุภโชค  เกษมพงษ์

0-4429-0208

0-1867-1880

นายยงยุทธ  หาญชำนิ

0-4441-2175

0-9140-0258

อปท. 15  แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต.

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

1.เทศบาลตำบลสีคิ้ว

นายปรีชา  จันทรรวงทอง

0-4441-1988-9

0-1877-4296

นายสมโภชน์  จันทร์วงษ์

0-4441-1988-9

0-9424-8307

2.เทศบาลตำบลลาดบัวขาว

นายองอาจ  บุ่นจันทึก

0-4432-5630-1

0-4831-7181

นายเจษฐพล  ทุ่งกลาง

0-4432-5630-1

0-1955-1962

3.เทศบาลตำบลคลองไผ่

นายชาญวิทย์  ลาภเปรม

0-4432-3380-2

0-1879-1747

น.ส.เตือนจิตร  ศรีแก้วนวล

0-4432-3380-2

0-1877-7570

4.อบต.กฤษณา

นายสุเทพ  หลั่นจนทึก

0-4441-8188

0-6246-1567

นางวิจิตรา  เอกจักรแก้ว

0-4441-8188

0-7256-2087

5.อบต.กุดน้อย

นายแพง  ขันจันทึก

0-4431-4880

0-5861-8752

นายแหลมทอง  นาคโทน

0-4431-4880

0-1760-1349

6.อบต.คลองไผ่

นายสมาน  สกุลไพศาล

0-4432-3092

0-1266-7166

นายมนตรี  พันธมา

0-4432-3092

0-1282-0163

7.อบต.ดอนเมือง

นายพะนน  ดีจันทึก

0-4424-9598

0-7876-6588

น.ส.จารุพร  โคตรสวัสดิ์

0-4424-9598

0-1879-6099

8.อบต.บ้านหัน

นายบุญมี  บุญจันทึก

0-4424-9127

0-1264-6292

นายธนิต  กระชังรัตน์

0-4424-9127

0-1878-5378

9.อบต.มิตรภาพ

นายสุเทพ  เจริญโยธากุล

0-4424-9291-2

0-17255-1359

น.ส.จิราพร  บุญศรี

0-4424-9291-2

-

10.อบต.ลาดบัวขาว

นายประสงค์  เปียจันทึก

0-4441-0566

-

นายสิทธิเดช  วิระชัย

0-4441-0566

0-1760-4860

11.อบต.วังโรงใหญ่

นายประเสริฐ  ตรงจันทึก

0-4424-9648

0-1976-7509

น.ส.สุภาพรรณ  อุดมโทธาวุธ

0-4424-9648

0-9949-2043

12.อบต.สีคิ้ว

นายกรกนก  ชโลมพันธ์

0-4429-0605

-

นายสุรศักดิ์  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

0-4429-0605

-

13.อบต.หนองน้ำใส

นายโหมง  แก้วดอนรี

0-4424-9540

0-1966-2061

นายกิจจา  เขษมสุข

0-4424-9540

0-7239-4757

14.อบต.หนองบัวน้อย

นายสุพรรณ  เอื้อศิลามงคล

0-4441-0888

0-7241-4121

นายสมชัย  จุ้ยจันทึก

0-4441-0888

0-1389-9922

15.อบต.หนองหญ้าขาว

-

0-4441-8143

-

นายพงศ์พล  ฉัตรเฉลิมพล

0-4441-8143

0-1997-3103

เมนู

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

อำเภอสูงเนิน

จายจิรศักดิ์  ศักรางกูร

0-4428-6823

0-1930-5611

นายสมศักดิ์  ทองจันทึก

0-4441-9749

0-1264-2738

อปท. 13  แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต.

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

1.เทศบาลตำบลสูงเนิน

นายนคร  กิตติพูลธนากร

0-4441-9795

0-1876-3956

นายนิพนธ์  เพ็งประสพ

0-4441-9795

0-1977-8234

2.เทศบาลตำบลกุดจิก

นายทวีศักดิ์  สิริประเสริฐศิลป์

0-4441-9353

0-1876-7554

นายทวีศักดิ์  พันธ์วิเศษศักดิ์

0-4441-9353

0-1976-2453

3.อบต.สูงเนิน

นางสมบูรณ์  สิงโห

0-4441-9698

0-6879-6612

นายอุดม  นาสวาสดิ์

0-4441-9698

0-1063-5996

4.อบต.โนนค่า

นายนนท์  โพธิ์สูงเนิน

0-4424-9011

0-1360-8719

นายจำนงค์  กรินทร์

0-4424-9011

0-0944-5004

5.อบต.มะเกลือใหม่

นายเอกชัย  พรหมพัธ์ใจ

0-4433-6247

0-1876-8109

นายประเสริฐ  ไชยสุข

0-4433-6247

0-9846-9688

6.อบต.มะเกลือเก่า

นายวิชิต  เชื้อสูงเนิน

0-4425-6350

0-5016-6203

นายธีรพล  นิธิปรีชา

0-4425-6350

0-1470-0294

7.อบต.โค้งยาง

นายณรงค์  เตี้ยงสูงเนิน

0-4425-9756

0-1877-2166

นายวรรธน์  ศิลป

0-4425-9756

0-6875-7292

8.อบต.หนองตะไก้

นายประสงค์  มีสวัสดิ์

0-4424-8727

0-1879-0349

นางไขมุก  ขนเพชรวรรณ

0-4424-8727

0-1593-9043

9.อบต.เสมา

ด.ต.ธาดา  แจงสูงเนิน

0-4428-6996

0-1076-8419

นายอภิศักดิ์  มีธนามันต์

0-4428-6996

0-1065-3084

10.อบต.บุ่งขี้เหล็ก

นายประหยัด  บัตรสูงเนิน

0-4424-9083

0-9845-9083

น.ส.ภิญโญ  บุญโท

0-4424-9083

0-9355-3073

11.อบต.กุดจิก

นายมนัส  แช่มสูงเนิน

0-4433-5283

0-7869-8009

นางเพ็ญจันทร์  พานปรุ

0-4433-5283

0-1068-0674

12.อบต.โคราช

นายเลี้ยง  กายพรมราช

0-4424-9432

0-1908-4676

จ.อ.กิตติพงษ์  สุขสา

0-4424-9432

0-1877-6690

13.อบต.นากลาง

นายวงศธร  สาสูงเนิน

0-4433-5029

0-1977-6191

นายประเสริฐ  หงส์ทอง

0-4433-5029

0-1393-8648

เมนู

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

อำเภอเสิงสาง

นายชยายุทธ  จันทร

0-4444-7200

0-1831-4914

น.ส.อารีย์  ศิริพิน

0-4444-7200

0-9848-1059

อปท. 8  แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต.

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

1.เทศบาลตำบลเสิงสาง

นางจิตรวรรณ  หวังศุภกิจโกศล

0-4444-7050

0-949-8000

นางวรรณภา  ร.ฤทธิบุญ

0-4444-7050

0-9846-1027

2.เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

นายไพฑูรย์  วงศ์ทิพากร

0-4424-2191

0-1966-0393

นายเรืองฤทธิ์  รวิยวงศ์

0-4424-2191

0-9355-5692

3.อบต.เสิงสาง

นายสมพงษ์  คูประทุมศิริ

0-4445-7107

0-1725-0077

นายณัฐวัฒน์  สิงหภิวัฒน์

0-4445-7107

0-1977-3183

4.อบต.โนนสมบูรณ์

นายอดิเทพ  ปิดตาละคะ

0-1760-3573

0-1709-2672

นายอภิสิทธิ์  สง่าแรง

0-1760-3573

0-1725-7538

5.อบต.กุดโบสถ์

นายวิวัฒน์  ไล่กระโทก

0-4443-8077

0-9947-5141

น.ส.วิไล  แคเขว้า

0-4443-8077

0-9284-8968

6.อบต.สระตะเคียน

นายสริด  รังกระโทก

0-4445-7286

0-1062-8857

นายสวงค์  เกิดมงคล

0-4445-7286

0-1329-5935

7.อบต.สุขไพบูลย์

นายประยุทธ  อำรุงแคว้น

0-4443-8167

0-1265-9072

นางนิตยา  ฤทธิ์บุญ

0-4443-8167

0-1999-6563

8.อบต.บ้านราษฎร์

นายประกิจ  นามอนุ

0-1877-6636

0*-1967-1377

นายรณฤทธิ์  จิตรครบุรี

0-1877-6636

0-9580-4789

เมนู

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

อำเภอหนองบุญมาก

นายสุรพงษ์  แก้วปาน

0-4449-0098

0-1860-2680

0-1867-1911

นายปัญญา  แฉ่งสูงเนิน

0-4449-0150

0-6259-8497

อปท. 9  แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต.

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

1.อบต.หนองหัวแรต

นายเสนาะ  ต่ายกระโทก

0-4433-0189

0-6720-4844

นายราเชนทร์  เพียรดี

0-4433-0189

0-1879-1525

2.อบต.หนองบุนนาก

นายผานิศ  นิราศสูงเนิน

0-4449-7203

0-4440-2379

0-4440-2778

0-9948-3280

นางวนิดา  ชูสกุล

0-4449-7203

0-4440-2379

0-4440-2778

0-9948-8468

3.อบต.หนองตะไก้

นายสุรทิน  วัชรประทีป

0-4440-2182

0-1799-1499

นางกมลพร  เดชา

0-4440-2182

0-1877-6551

4.อบต.หนองไม้ไผ่

นายแดง  ไข่กระโทก

0-1725-4295

0-7256-2459

นายสันติ  รุ่งสูงเนิน

0-1725-4295

0-1867-7288

5.อบต.บ้านใหม่

นายสด  ทินกระโทก

0-4433-0433

0-7246-3169

นายสุวิทย์  เมืองครุธ

0-4433-0433

0-1074-3814

6.อบต.ไทยเจริญ

นายดวง   จันขุน

0-4440-2641

0-4449-7209

0-1976-1707

นายสมชัย  ชุมพลประสิทธิ์

0-4440-2641

0-4449-7209

0-1877-8052

7.อบต.แหลมทอง

นายเครือ  กรึมกระโทก

0-4433-0174

0-6721-0060

นายสุรศักดิ์  ทองเหลือง

0-4433-0174

0-1985-2198

8.อบต.สารภี

นายสุพิศ  ทรัพย์ปริญญาพร

0-4449-7115

0-4440-2546

0-4440-2545

0-1790-7456

นายสุเมธ  ทิศกลาง

0-4449-7115

0-4440-2546

0-4440-2545

0-1389-3952

9.อบต.ลุงเขว้า

นายประนอม  เที่ยงกระโทก

0-4449-7311

0-4440-2616

0-4449-7380

0-1879-1319

น.ส.จิระประภา  เฉลิมชาติ

0-4449-7311

0-4440-2616

0-9846-6616

เมนู

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

อำเภอห้วยแถลง

นายสุรพันธ์  ดิสสะมาน

0-4439-1130

0-1790-8323

นายวิรัตน์  โพธิ์พัฒนชัย

0-4439-1130

0-9949-6022

อปท. 12  แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต.

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

1.เทศบาลตำบลห้วยแถลง

นางทัศนาพร  เกษเมธีการุณ

0-4439-1101

0-1878-7777

นายสุรพงษ์  นาคประเสริฐ

0-4439-1101

0-1967-2744

2.เทศบาลตำบลหินดาด

นายชอบ  ภิญโญ

0-4439-1475

0-1790-3454

นายสุวัฒน์  ศัมภูพันธ์

0-4439-1475

0-9846-6371

3.อบต.ห้วยแถลง

-

-

-

นายทศพล  ขุนภิรมย์

0-4430-1035

0-6874-4601

4.อบต.หินดาด

-

-

-

นายเลอศักดิ์  พุ่มทานนท์

0-4430-1185

0-7872-2903

5.อบต.เมืองพลับพลา

-

-

-

นายธรรมรัตน์  ดำเดช

0-4475-1328

0-6584-3680

6.อบต.หลุ่งตะเคียน

-

-

-

น.ส.บุญเหลือ  ผาสุขสม

0-4424-9171

0-1876-5239

7.อบต.หลุ่งประดู่

-

-

-

นายองอาจ  พินทะเนาว์

0-4475-1317

0-9585-5796

8.อบต.ทับสวาย

-

-

-

น.ส.นุชนภา  อภัยนุกูล

0-4430-1263

0-4035-8365

9.อบต.ห้วยแคน

นายทิวกร  รังปัญญา

0-4475-1252

0-9847-8794

นางศิริกัญญา  เสริมรัมย์

0-4475-1252

0-9844-5744

10.อบต.ตะโก

-

-

-

นายสมชาย  บุญภูมิ

0-4430-1115

0-1725-7247

11.อบต.กงรถ

-

-

-

นายวิรัตน์  แก้วพรหม

0-4475-1246

0-1877-9792

12.อบค.งิ้ว

-

-

-

นายภัททมัย  ไขสีดา

0-4475-1090

0-9846-0188

เมนู

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

กิ่งอำเภอเทพารักษ์

นายสฤษฏิ์  น้ำค้าง

0-4422-7175

0-1867-2006

นายประดิษฐ์  ลัดขุนทด

0-4422-7106

0-9849-7966

อปท. 4  แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต.

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

1.อบต.สำนักตะคร้อ

นายบุญโรม  อาจธานี

0-4422-7166

0-1709-4263

น.ส.สิรภัทร  สวัสดิ์นที

0-4422-7166

0-4717-2669

2.อบต.หนองแวง

นางเพียร  แช่ลี้

0-4431-1070

0-1725-4487

นายสุพล  เจริญฤทธิ์

0-4431-1070

0-1173-5815

3.อบต.บึงปรือ

นายกมล  ศรีไตรภพ

0-4475-2592

0-9946-6122

นางเครือวัลย์  มวมขุนทด

0-4475-2592

0-1072-1552

4.อบต.วังยายทอง

นายชุมพร  ชมขุนทด

0-4424-9421

0-9945-9301

นายธนากร  กิ่งสันเทียะ

0-4424-9421

0-9281-3247

เมนู

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

กิ่งอำเภอบัวลาย

นายวัชรินทร์  รุ่งโรจน์

0-4445-9007

0-1879-8731

นายสมเดช  มานอก

0-4449-5006

0-6583-4164

อปท. 5  แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต.

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

1.เทศบาลตำบลหนองบัวลาย

นายวีรโรจน์  เล่าสถาพร

0-4449-5008

0-6581-2878

นางณิชนันท์  ธองร่อง

0-4449-5008

0-6649-5911

2.อบต.บัวลาย

นายสุชาติ  แฟมไธสง

0-4449-5165

0-1065-1007

นายประสาท  ภูศรีฤทธิ์

0-4449-5165

0-9946-6178

3.อบต.เมืองพะไล

นายสุริชัย  ไชยาวัฒนะ

0-4449-5009

0-9965-1686

นางสุพิน  ทักษิณ

0-4449-5009

0-9538-2685

4.อบต.โนนจาน

นายรัฐศาสตร์  คอนเสนามนตรี

0-4475-4915

0-7871-3681

นายเนตร  ตุ้มมี

0-4475-4915

0-9948-1876

5.อบต.หนองหว้า

นายทน  พิรักษา

0-4424-9084

0-9948-2164

น.ส.ปนัดดา  แสงทอง

0-4424-9084

0-6253-6773

เมนู

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

กิ่งอำเภอพระทองคำ

นายฉัตรชัย  อุ่นเจริญ

0-4433-7113

0-1867-1913

0-5857-2234

น.ส.รุจิรา  เหมกุล

0-4433-7342

0-1878-2152

อปท. 6  แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต.

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

1.เทศบาลตำบลพระทองคำ

นายสังคม  ทะสุนทร

0-4433-7112

0-1976-6062

นายสังคม  ทะสุนทร

0-4433-7112

0-1976-6062

2.อบต.สระพระ

ว่าที่ ร.ต.ประภาส  บุญเชิด

0-4433-7300

0-0865-6969

นายพุฒิพงษ์  ดุลยติธรรม

0-4433-7300

0-1876-8180

3.อบต.มาบกราด

นายเสริม  โยพันดุง

0-4475-3709

0-6653-2842

นางวรางคณา  ดุลยติธรรม

0-4475-3709

0-9848-6476

4.อบต.ทัพรั้ง

นายไพบูลย์  กอสันเทียะ

0-4475-3524

0-1907-7022

นายฉัตรชัย  กิ่งชัยภูมิ

0-4475-3524

0-9583-9538

5.อบต.พังเทียม

นางบาง  เพ็ญจันทร์

0-4475-3698

0-1876-9940

นายกฤษดา  ปิ่นทอง

0-4475-3698

0-1879-4443

6.อบต.หนองหอย

นายสมจิตร  กลึงกลางดอน

0-4428-4213

0-1360-5402

นายสายัณห์  ลิ้มเจริญพรชัย

0-4428-4213

0-1265-1910

เมนู

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

กิ่งอำเภอเมืองยาง

นายสะอาด  สิงห์งาม

0-4422-9111

0-1862-3056

0-4667-7286

นายชัยธวัช  ศรีนภาทิพย์

0-4422-9105

0-9581-0350

อปท. 4  แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต.

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

1.อบต.เมืองยาง

นายประเสริฐ  เรียนไธสง

0-4422-9180

0-4422-9181

0-7879-7780

นายชงค์  ขวัญมา

0-4422-9180

0-4422-9181

0-7914-5130

2.อบต.กระเบื้องนอก

นายมีชัย  มุ่งลา

0-4446-7101

0-9917-1725

น.ส.คณิต  แย้มกลาง

0-4446-7101

0-6260-7195

3.อบต.ละหานปลาค้าว

นายศุภกฤต  นาคเครือ

0-4446-7078

0-1390-4195

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ

0-4446-7078

0-9710-7497

4.อบต.โนนอุดม

นายประธาน  คงเรืองราช

-

0-4828-8788

นายมนตรี  ศรีศักดิ์นอก

-

0-9584-7243

เมนู

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย

นายแมนสรวง  สยัมภูตานนท์

0-4448-7484

0-1867-1992

นางกรรณิการ์  รักษา

0-4446-7281

0-1185-3014

อปท. 5  แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต.

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

1.เทศบาลตำบลหนองบัววง

 

0-4448-7481

-

นายปณิตา  ชัยรัตน์

0-4448-7481

0-1760-4169

2.อบต.บ้านยาง

นายอรุณ  วงศ์เกียรติขจร

0-4475-1720

0-1577-6234

นายวิวรรธน์  ขันเพียแก้ว

0-4475-1720

0-1266-3987

3.อบต.ขุย

นายสมพงษ์  นกแก้ว

0-4446-7008

0-6250-8424

นายปิยพงษ์  ตรีศักดิ์

0-4446-7008

0-1876-9646

4.อบต.ช่องแมว

นายประกาศ  จันทรวิจิตร

0-4475-1580

0-9845-9025

นายจักราวุธ  ยังสันเทียะ

0-4475-1580

0-1955-3928

5.อบต.ไพล

-

0-4446-7122

-

นายโสภณ  ปัญญาประดิษฐ์

0-4446-7122

0-1050-3825

เมนู

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

กิ่งอำเภอสีดา

นายคฑายุทธ  ติระพงศ์ประเสริฐ

0-4432-9072

0-1867-1972

นางจริญญา  ทองศรี

0-4449-5006

0-6262-4589

อปท. 6  แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต.

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

1.เทศบาลตำบลสีดา

นายธนพงษ์  อาวจำปา

0-4432-9306

0-1760-6447

นายนพพร  ไชยคุณ

0-4432-9306

0-7256-2112

2.อบต.โพนทอง

นายหมาก  สมนอก

0-4432-9126

0-6725-0547

พ.จ.อ.บุญสืบ  ชอบการ

0-4432-9126

0-4168-1579

3.อบต.สามเมือง

นายวิบูลย์  ทาไธสง

0-4430-3138

0-7257-5974

นายสามิตร์  ศิริฤกษ์

0-4430-3138

0-6723-0078

4.อบต.สีดา

นายวิโรจน์  จุลวิทัศน์

0-4430-3013

0-9282-4463

นายสมพงษ์  ตอทองหลาง

0-4430-3013

0-1878-9918

5.อบต.โนนประดู่

นายเสงี่ยม  เวชยันต์

0-4446-9055

0-7834-3724

นายไพฑูรย์  บำรุงกฤษณา

0-4446-9055

0-1977-3016

6.อบต.หนองตาดใหญ่

นายพิทักษ์  พลดงนอก

0-4443-4292

0-9580-4082

พ.อ.อ.ทรงพล  จงจอหอ

0-4443-4292

0-9428-4801

 เมนู


Copyright 2006 - สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved