Menu
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ถาม-ตอบ
เมืองน่าอยู่ ฯ
Login สำหรับ จนท.


  

 

 

ตราสัญญลักษณ์ประจำจังหวัด

 

คำขวัญประจำจังหวัด

“เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน

ทำอันตรายผู้ใด”

นายวิชม  ทองสงค์

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นครศรีธรรมราช

 

 

รหัสโทรศัพท์ 075

รหัสไปรษณีย์ 80000

พื้นที่ 9,942,502 ตารางกิโลเมตร ห่างจาก กทม. 780 กิโลเมตร ประชากร 1,500,343 คน ชาย 745,792 คน

หญิง 754,551 คน เขตการปกครอง 21 อำเภอ - กิ่งอำเภอ 160 ตำบล 1,535 หมู่บ้าน เทศบาล 24 แห่ง

อบต. 160 แห่ง อาชีพหลัก/รอง ทำไร่ ทำนา การประมงและค้าขาย

 

สถานที่ที่น่าสนใจ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร น้ำตกกระโรม น้ำตกกรุงชิง อุทยานแห่งชาติหาดขนอม

                                   หมู่เกาะทะเลใต้ ชายทะเลปากพนัง และแหลมตะลุมพุก หาดในเพลา ถ้ำเขาวังทอง

                                   หาดหินงาม เขาพลายดำ

 

งานประจำปีของจังหวัด  งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ งานประเพณีสาทรเดือนสิบ ประเพณีชักพระ

 

หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด

ตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล

โทรศัพท์

สำนักงาน

โทรศัพท์

เคลื่อนที่

มท.

ตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล

โทรศัพท์สำนักงาน

โทรศัพท์

เคลื่อนที่

มท.

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายวิชม  ทองสงค์

0-7535-6142

0-9973-4226

70441

ท้องถิ่นจังหวัด

นายสาธิต        กลิ่นภักดี

0-7535-6144

0-9973-4083

70033

รองผู้ว่าราชการจังหวัด

นายวงศ์วิบูลย์ 

กิจวิบูลย์

0-7531-0044

0-1892-4407

70413

หัวหน้างานบริหาร

ทั่วไป

นายพลจิตร์   

รักเอียด

0-7535-6375

0-5880-2935

70033

รองผู้ว่าราชการจังหวัด

นางสาวอรุณี

กูลณรงค์

0-7535-6542

0-1540-2315

70414

หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

นายปรีชา   

สันติประเสริฐ

0-7534-3312

0-1893-4716

70033

ปลัดจังหวัด

นายบุญญวัฒน์  

ชีช้าง

0-7535-6143

0-1958-0904

70430

การบริหารงานบุคคล

 

 

 

 

 

หัวหน้าสำนักงาน

จังหวัด

นายอุดร  น้อยทับทิม

0-7535-6553

0-1476-5942

70425

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

นายสม

ปราชญ์จจิต        

0-7535-6144

0-9730-4212

70033

 

 

 

 

 

 

หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

นายประกิจ    นวลพลับ

0-7535-6144

0-9730-4212

70033

 

 

 

 

 

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

นางสาคร   

รอดรัดน์

0-7535-6144

0-9177-3220

70033

อบจ.

นายก อบจ.

โทรศัพท์

ปลัด อบจ.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

นครศรีธรรมราช

นายวิฑูรย์  เดชเดโช

0-7534-0156

0-1894-4506

นายราชพร  ทีปรัตนะ

0-7535-6252

0-9873-2744

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

นายปิยะ ภะรตะศิลปิน      

0-7535-6440

0-1867-2033

นายจักรี  มาลีเลศ

0-7534-7194

0-9650-7552

อปท. 17 แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต.

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

1. เทศบาลนครศรีธรรมราช

นายสมนึก  เกตุชาติ

0-7534-2880

0-1693-0707

นายวิโรจน์  พรรณราย

0-7534-2880

0-9873-4008

2. เทศบาลตำบลท่าแพ

ร.อ.วัชรศักดิ์  อณะสุวรรณ

0-7534-0791-2

0-1645-6164

นางสาวภาวดี  ทองแก้ว

0-7534-0791-2

0-1898-3612

3. เทศบาลตำบลบางจาก

นายโสภิต  ชูพงษ์

0-7539-9511

0-1537-2511

นายสุวัฒน์  วชิรธนากร

0-7539-9511

0-9726-0449

4. เทศบาลตำบลปากนคร

นายปรีชา  แก้วกระจ่าง

0-7537-9151

0-6743-2881

นายนิกร  อนุวัฒนวงศ์

0-7537-9151

0-1476-2987

5. อบต.ปากนคร

นายบุญยงค์  ขยันพล

0-7531-8790

0-9474-0317

นายประสิทธิ์  สุดแก้ว

0-7531-8790

0-4060-7337

6. อบต. ท่าชัก

นายประยุทธ์ ระเบียบโอษฐ์

0-7531-8920

0-1968-1508

นายมนต์ชัย  ศิริโรจน์

0-7531-8920

0-7882-1684

7. อบต. ท่าไร่

นายบุญธรรม  ศรีธรรม

0-7534-4904-5

0-1080-6482

นายจรัญ  บุญล้อม

0-7534-4604

0-1077-6954

8. อบต. ปากพูน

นายธนาวุฒิ  ถาวรพรหมณ์

0-7535-0030

0-1677-7376

นายชาญชัย  อรุณ

0-7535-0030

0-1397-9269

9. อบต. นาเคียน

นายตะเลข  ธานมาศ

0-7535-7462

0-1091-5047

นางโสมพรรณ  คงประพันธ์

0-7539-9273

0-6739-9510

10. อบต. บางจาก

นายญาโณ  มูณี

0-7539-9273

0-9892-2313

นายเกรียงศักดิ์  จินดาวัฒน์

0-7539-9275

0-6739-9510

11. อบต. นาทราย

นายสุขเจริญ  สุขสมบูรณ์

0-7534-6678

0-9727-6703

จ.ส.อ. ภักดี  ศรีเมือง

0-7534-6678

0-4185-3807

12. อบต. มะม่วงสองต้น

นายปราโมทย์ สวนประพัฒน์

0-7531-0550

0-9348-3756

นายปวิณวัช  ศรีณรงค์

0-7531-0550

0-4057-4293

13. อบต.ไชยมนตรี

ส.ต.ท. เดชฤทธิ์  ไชยกล

0-7535-4000

0-6686-5869

ส.อ. ยงยุทธ  นาทะชัย

0-7534-6913

0-1891-9281

14. อบต. โพธิ์เสด็จ

นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์

0-7544-7200

0-1091-5748

นายประเทือง  ศรีปรางค์

0-7544-7200

0-6277-4456

15. อบต. ท่าเรือ

นายชำนาญ  ลักษณะชฎา

0-7567-0259

0-1893-3223

นายเริง  สงวนแวว

0-7567-0259

0-1456-4303

16. อบต. กำแพงเซา

นายจรวย  จิตต์ชื่น

0-7537-7581

0-9390-7382

นายสุรินทร์  สายพรหม

0-7537-7581

0-589-6935

17. อบต. ท่างิ้ว

นายราชัน  ชำนาญคำ

0-7537-7300-1

0-9291-4984

นายคนึงเดช  แก้วขวัญ

0-7537-7300-1

0-7897-9303

 

 เมนู

เมนู

เมนู


Copyright 2006 - สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved