Menu
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ถาม-ตอบ
เมืองน่าอยู่ ฯ
Login สำหรับ จนท.


  

 

 

ตราสัญญลักษณ์ประจำจังหวัด

 

คำขวัญประจำจังหวัด

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์”

นายมานิต  วัฒนเสน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

 

รหัสโทรศัพท์ 074

รหัสไปรษณีย์ 91000

พื้นที่ 2,478.99 ตารางกิโลเมตร ห่างจาก กทม. 973 กิโลเมตร ประชากร 275,640 คน ชาย 137,415 คน

หญิง 138,225 คน เขตการปกครอง 6 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ 36 ตำบล 276 หมู่บ้าน เทศบาล 6 แห่ง

อบต. 5 แห่ง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนปาล์ม สวนยางพารา ข้าว ประมง ทำสวนผลไม้

                                               

สถานที่ที่น่าสนใจ มัสยิดกลางจังหวัดสตูล พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติคฤหาสน์กุเด็น อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

                                อุทยานแห่งชาติทะเลบัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เกาะกลาง เกาะไข่ เกาะอาดัง

                                 เกาะลิเป๊ะ เกาะหินงาม เกาะบุโหลน แหลมตันหยงโป หาดทรายขาว หาดปากบารา

                                 น้ำตกวังสายทอง น้ำตกธารสวรรค์ น้ำตกปาหนัน น้ำตกเจ็ดคต ถ้ำภูผาเพชร ถ้ำลอดปูยู

 

งานประจำปีของจังหวัด     งานแข่งว่าวประเพณี ประเพณีลอยเรือของชาวเล เทศกาลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติตะรุเตา

งานแข่งขันการตกปลา

 

หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด

ตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล

โทรศัพท์

สำนักงาน

โทรศัพท์

เคลื่อนที่

มท.

ตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล

โทรศัพท์สำนักงาน

โทรศัพท์

เคลื่อนที่

มท.

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายมานิต วัฒนแสน

0-7471-1373

09-9791077

73711

ท้องถิ่นจังหวัด

-

0-742-5160-1

09-9796014

73732

รองผู้ว่าราชการจังหวัด

นายธันวาคม เขมะศิริ

 

0-7471-1314

09-748987

73712

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสุพัตรา

 สุวรรณโณ

 

0-7472-5160-1

07-9685740

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัด

นายชูศักดิ์

มณีชยางกูร

0-7473-0865

09-979984

73713

หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐาน

นายชาญวิทย์

เดชาปรัชญา

0-7472-5160

01-7672096

73732

ปลัดจังหวัด

-

0-7471-1083

-

73730

การบริหารงานบุคคล

-

-

-

-

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด

นางสมสุข พึ่งรัศมี

0-7473-0603

01-8962403

73725

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

นายจีรศักดิ์

สงหอย

0-7472-5160-1

07-2994347

73732

 

 

 

 

 

หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

นายอิสระ

ละอองสกุล

0-7472-5160-1

06-2952590

73732

 

 

 

 

 

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

น.ส.จินตนา สุขธร

0-74272-5160-1

06-2952599

73732

เมนู

อบจ.

นายก อบจ.

โทรศัพท์

ปลัด อบจ.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

สตูล

นายวิทูร หลังจิ

0-7471-2380

01-8968669

-

07-3203620

-

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

อำเภอเมืองสตูล

นายมนตรี ภักดี

0-7471-1060

01-8979885

นายวีรวัฒน์ วุฒิสาร

0-7472-5197

09-7351248

อปท. 14  แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต.

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

1.เทศบาลเมืองสตูล

นายพิบูลย์ รัชกิจประการ

0-7471-1102

01-8977169

-

-

-

2.เทศบาลตำบลฉลุง

นายจรินทร์

ปิวเหลืองหาด หลังจิ

0-7473-6256

01-8974378

นายประสิทธิ์ งามประเสริฐศักดิ์

0-7473-6256

01-3283635

3.เทสบาลเจ๊ะบิลัง

นายอัสหาด หลังจิ

0-7471-1618

09-8701550

-

0-7471-1618

-

4.อบต.คลองขุด

นายเลิงศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์

0-7473-0547

01-5991016

นายเลิศศักดิ์ พิพิธภัณฑ์

0-7473-0547

09-6587704

5.อบต.ฉลุง

นายสนั่น ละใบกาเด็น

0-7473-6034

01-5989312

นายโกเมท พนัสนอก

0-7473-6034

09-2974748

6.อบต.ควนโพธิ์

นายศักดา โดยพิลา

0-7472-4876

09-8799170

นายสมเกียรติ โต๊ะเอียด

0-7472-4876

06-9652771

7.อบต.เกตรี

นายชุลกิบลี อาดำ

0-7473-6071

09-7390089

นายอดิศักดิ์ รอดทองเดิม

0-7473-6071

01-9900253

8.อบต.ตำมะลัง

นายเศรษฐนันต์ หลงกูนัน

0-7472-2764

04-6441701

นายสุรเชษฐ์ บัวประจิตต์

0-7472-2764

01-7989359

9.อบต.ควนขัน

นายมูเร๊าะ จิเบีญจะ

0-7471-1626

06-5931959

นายศานติ มาราสา

0-7471-1626

01-8982677

10.อบต.บ้านควน

นายกูดานัน หลังจิ

0-7473-6096

09-8702107

นายสมพงศ์ โต๊ะเอียด

0-7473-6096

01-8987215

11.อบต.เจ๊ะบิลัง

นายตูหวัน บิลังโหลด

0-7471-1020

01-6983556

นายภูษิต สายกิ้มซ้วน

0-7471-1020

09-5998329

12.อบต.เกาะสาหร่าย

นายเด่น มงเลย์

0-7472-2620

01-7663716

นายอิสรา มณีดสะ

0-7472-2620

06-1621389

13.อบต.ปูยู

นายมาเลย์ โต๊ะดิน

0-7472-0200

06-2956897

นายพรสิทธิ์ อิศโร

0-7472-0200

01-8962270

14.อบต.ตันหยงโป

นายกิตติ หมัดดาหนี

0-7472-4621

09-7392613

นายเจ๊ะดาหนี ทิ้งปากถ้ำ

0-7472-4621

09-5974316

เมนู

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

อำเภอละงู

นายสมพิศ หาญรรงค์

0-7478-1560

01-6080999

นายประชา ชุมเพ้ชรื

0-7478-2516

01-8976131

อปท. 7  แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต.

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

1.เทศบาลตำบลกำแพง

นายสัมฤทธิ์

เลียงประสิทธิ์

0-7478-1382

01-8962122

นายนันต์ ปิริยา

0-7478-1382

06-9610431

2.อบต.น้ำพุด

นายเอียด ชูช่วย

0-7472-9006

09-5999419

นายอนันต์ วารีคาม

0-7472-9006

01-6088308

3.อบต.แหลมสน

นายอาหมัด เวชศักดิ์

0-7472-0290

01-0923661

นายทรงยศ อย่างดี

0-7472-0290

09-2999367

4.อบต.ละงู

นายจำรัส ฮ่องสาย

0-7478-1875

01-9591832

นายตรา เหมโคกน้อย

0-7478-1875

09-5956639

5.อบต.กำแพง

นายกอหนี โอมณี

0-7478-1862

06-9659643

ว่าที่ร.ต.สุกุล พรหมรักษ์

0-7478-1862

01-8962586

6.อบต.เขาขาว

นายนภดล นงเกษม

0-7478-1873

01-4791413

นายบุญเรือน มูลจันทร์

0-7478-1873

06-2920617

7.อบต.ปากน้ำ

นายชูพงศ์ หวันสู

0-7478-3378

01-7669696

นายอนุรักษ์ บัวตูม

0-7478-3378

09-6578222

เมนู

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

อำเภอท่าแพ

นายศักดา วิทยาศิริกุล

0-7478-7071

01-9592699

นางนิโลบล กองทอง

0-7478-7390

09-9766948

อปท. 4  แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต.

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

1.อบต.แป-ระ

นายบาดน ศรียาน

0-7478-7265

09-2989712

น.ส.อิสราพร นุ้ยคำ

0-7478-7265

09-7360243

2.อบต.ท่าแพ

นายสมเกียรติ

มานิอาเหล้ม

0-7478-7234

09-2952728

นายสุนีย์ กองบก

0-7478-7234

09-9786605

3.อบต.ท่าเรือ

นายดนรอสัก เปรมใจ

0-7478-7295

09-9779663

นายบันฑิต เลขะกุล

0-7478-7295

09-6557646

4.อบต.สาคร

นายเอกสิทธิ์ สาเก

0-7472-0340

06-2950423

นายสัมภาษณ์ เหน็บบัว

0-7472-0340

09-8765841

เมนู

 

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

อำเภอควนโดน

นายภิรมย์ มีรุ่งเรือง

0-7479-5275

01-8988103

นางสาวสุจริตรา ฌานฤทธิกุล

0-7479-5546

01-0994280

อปท. 5  แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต.

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

1.เทศบาลตำบลควนโดน

นายมำสอด มะสะกา

0-7479-5013

01-7388866

นางปราณี นุ้ยเด็น

0-7479-5013

09-8693282

2.อบต.ควนโดน

นายยะโกบ โต๊ะประดู่

0-7473-5079

09-8772215

นางสาวอุดมลักษณ์ เขียนงาม

0-7473-5079

01-0977156

3.อบต.ควนสตอ

นายดาเระ นาปาเลน

0-7473-5354

09-8705786

นางธิดา พนัสนอก

0-7473-5354

01-7677746

4.อบต.ย่านซื่อ

นายสมาน ดาหมาด

0-7479-5327

01-2777830

นายอดิสรณ์ มาราสา

0-7479-5327

01-9900227

5.อบต.วังประจัน

นายสมัย ละใบแด

0-7472-8107

09-9785748

จ.ส.ต.ชาตรี โต๊ะมีนา

0-7472-8107

09-9773029

 

เมนู

 

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

อำเภอทุ่งหว้า

นายสมควร ขันเงิน

0-7478-9355

07-0760568

นางสาวฮานีฟะห์ หยีราเหม

0-7478-9570

01-5416072

อปท. 6  แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต.

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

1.เทศบาลตำบลทุ่งหว้า

นายชันณรงค์ ทิวไทรสาน

0-7478-9110

01-5429819

นายเศฏฐะวิชช์ หมวดจันทร์

0-7478-9110

01-8982938

2.อบต.ทุ่งหว้า

นายเชาวยุทธ ทุ่งปรือ

0-7472-2798

01-8980340

นายศุภเกียรติ บุญจำเนียร

0-7472-2798

06-2924075

3.อบต.ป่าแกบ่อหิน

นายคล่อง สงเสือ

0-7478-9573

-

นายคณิต ตุกังหัน

0-7478-9573

01-3887237

4.อบต.ขอนคลาน

นายทารา สานุรักษื

0-7472-0271

01-095645

นายวรวิทย์ เพ็งเพ็ชร์

0-7472-0271

06-9592453

5.อบต.ทุ่งบุหลัง

นายเสรี หนูหมาด

0-7472-0285

01-5429808

นายชาญชัย ชูนวล

0-7472-0285

06-9661417

6.อบต.นาทอน

นายนิยม อย่างดี

0-7472-7298

07-8367062

ส.ต.ต.วิสิทธิ์ หลงสมัน

0-7472-7298

01-2773663

 เมนู

 

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

อำเภอควนกาหลง

เรือโท ครรชิต บุญสิทธิ์

0-7479-1017

01-9781626

นางสุดใจ พุทธนุกูล

0-7479-1212

09-7374259

อปท. 3  แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต.

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

1.อบต.อุใดเจริญ

นายสมพงษ์ เพ็ชรนวล

0-7472-0543

06-9635396

นายอภิเชษฐ์ กุลโรจนสิริ

0-7472-0543

07-8882246

2.อบต.ทุ่งนุ้ย

นายเดชา ทองมี

0-7479-7154

01-4791446

นายสถาพร สุวรรณมณี

0-7479-7154

01-9905098

3.อบต.ควนกาหลง

นายมงคล มีขำ

0-7479-1167

09-2989693

นายโฆษิต เช่งเข็ม

0-7479-1167

05-8956039

เมนู

 

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

กิ่งอำเภอมะนัง

นายโตน กร่อมี

0-7472-0318

01-8963299

นางสุดใจ พุทธนุกูล

0-7478-2090

09-7374259

อปท. 2  แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต.

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

1.อบต.นิคมพัฒนา

นางอุทัย สุวรรณโณ

0-7472-3532

01-3685621

นายสมชาติ พรหมโกศรี

0-7472-3532

01-5424829

2.อบต.ปาล์มพัฒนา

นายประเสริฐ

ละมูลสุข

0-7472-0314

09-2980962

นายณพล ทศพรรณ

0-7472-0314

05-8942424

เมนู


Copyright 2006 - สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved