Menu
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ถาม-ตอบ
เมืองน่าอยู่ ฯ
Login สำหรับ จนท.


  


 

 

ตราสัญญลักษณ์ประจำจังหวัด

รูปโครงร่าง 11 วีรชน

อยู่บนพื้นที่สีแดงภายในโล่ห์

 

คำขวัญประจำจังหวัด

“ถิ่นวีรชนคนกล้าคู่หล้าพระนอนนาม

กระฉ่อนช่อนแม่ลา

เทศกาลกินปลาประจำปี”

นางจุฑามาศ  ประทีปะวณิช

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

รหัสโทรศัพท์ 036

 

รหัสไปรษณีย์ 16000

พื้นที่ 822,478 ตารางกิโลเมตร ห่างจาก กทม. 142 กิโลเมตร ประชากร 217,891 คน ชาย 104,562 คน

หญิง 408,322 คน เขตการปกครอง 6 อำเภอ - กิ่งอำเภอ 43 ตำบล 364 หมู่บ้าน เทศบาล 7 แห่ง

อบต. 34 แห่ง อาชีพหลัก/รอง  ทำนา /ค่าขาย รับจ้าง

 

สถานที่ที่น่าสนใจ  วัดประนอนจักรสีห์วรวิหาร  เตาเผาแม่น้ำน้อย วัดพิกุลทอง วัดอัมพวัน อุทยานแม่ลามหาราชานุสรห์ คู่ค่ายพม่า  อุทยานโบราณสถานบ้านคูเมือง อนุสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางระจัน พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่าง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอำเภออินทร์บุรี

 

งานประจำปีของจังหวัด      งานเทศกาลกินปลา

 

หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด

ตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล

โทรศัพท์

สำนักงาน

โทรศัพท์

เคลื่อนที่

มท.

ตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล

โทรศัพท์สำนักงาน

โทรศัพท์

เคลื่อนที่

มท.

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นางจุฑามาศ 

                ประทีปะวณิช

0- 3650-7111

0-9901-2998

11111

ท้องถิ่นจังหวัด

นายสงกรานต์    

         ไมยวงษ์

0-3650-7133

0-9901-1055

1134

รองผู้ว่าราชการจังหวัด

นายปราณีต  บุญมี

0-3650-7112

0-1680-2466

11112

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

น.ส.โสภา 

          มั่นศาสตร์

0-3650-7133

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัด

นางอัจฉราพรรณ 

             ห่อท่องคำ

0-3650-7113

0-1191-2838

11113

หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

น.ส.ปราณี 

         อินทโชติ

0-3650-7133

0-9272-4677

1134

ปลัดจังหวัด

นายประจวบ 

               อินทร์เจริญศักดิ์

0-3650-7122

0-1827-6713

1130

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

นายสุรสีห์  

         โพธิเจริญ

0-3650-7133

0-9080-8358

1134

หัวหน้าสำนักงาน

จังหวัด

นายพยุง  อยู่กลิ่น

0-3650-7115

0-1630-8155

11119

หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

นายสำรวญ  ละอองนวล

0-3651-7133

0-1987-5307

1134

 

 

 

 

 

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

นางศิริวรรณ 

       ไม้เลี้ยง

0-3650-7320

0-9098-9143

1134

เมนู

อบจ.

นายก อบจ.

โทรศัพท์

ปลัด อบจ.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

สิงห์บุรี

นายศุภวัฒน์   เทียนถาวร

0-3652-2874

0-1822-1128

นางกฤษณา  หัสสนะ

0-3651-2420

0-1994-1532

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

อำเภอเมืองสิงห์บุรี

นายอัฐสิทธิ์     มานะกุล    

0-3611-1702

0-1629-6366

นางกิติพร   เขจรศาสตร์

0-3651-2410

0-9809-2105

อปท. 8 แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต.

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

1. เทศบาลเมืองสิงห์บุรี

นายไสวรินทร์   ศรีชำนิ

0-3651-1328

0-1982-1570

นายธีระเดช      บางสมบุญ

0-3651-1328

             -

2. อบต.หัวไผ่

นายทวีป   จูมั่น

0-3658-8167

0-1777-3945

นายภิญโญ      ปุญญาคม

0-3658-8167

0-9220-7037

3. อบต.ต้นโพธิ์

นายชัยยงค์   ทองหล่อ

0-3584-3430

0-1948-6422

น.ส.ณัชนรีย์ภัทร   พันธุ์บุปผา

0-3654-3401

0-9062-0862

4. อบต. บางกระบือ

นายบุญแทน  สว่างเรือง

0-3652-2817

0-1991-5538

นายวนรัตน์       ซื่อสัตว์

0-3652-2817

0-6859-3977

5. อบต. โพกรวม

นายประสิทธิ  อินทร์อ่วม

0-3652-3867

0-1499-2870

นายพรเทพ   ทับทิมทอง

0-3652-3867

0-1946-0640

6. อบต. บางมัญ

นายบุญเลิศ    ร่งสว่าง

0-3652-3135

0-9059-1655

น.ส.รุ่งเรือง   บัวทอง

0-3652-3135

0-1948-0304

7.อบต.ม่วงหมู่

 น.ส.นัยนา     ศรีเร

 0-3652-3260

0- 1991-1195

 น.ส.ยุพา      พึ่งตน

 0-3652-3260

 0-1844-9025

 8.อบต.จักรสีห์  นายวรชาติ     พานทอง  0-3654-3423  0-3654-3423  นายวิรัตน์    อึ้งพานิช  0-3654-3423  0-1851-4961

เมนู

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

อำเภออินทร์บุรี

นายสาโรจน์ แสงอรุณ 

 0-3658-1065

0- 1925-8188

นายบำรุง  ยิ้มพงษ์ 

 0-3658-2359

0-9080-9146 

อปท. 8 แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต

 

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

 1.เทศบาลตำบลอินทร์บุรี

 นายสมพร  ตระกูลมาภรณ์

 0-3658-1989

0 -1852-0252

นายสมศักดิ์   บำรุงผล 

 0-3658-1989

 0-1851-8412

 2.อบต.อินทร์บุรี

 นายปกาศิต   วิเศษคามิน

 0-3658-2294

0 -1867-9830

 นายสกล   มาระโรจน์

 0-3658-2294

 0-1313-3716

 3.อบต.ท่างาม

 นายฐิติพงษ์   ศักดิ์ชัยสมบูรณ์

 0-3653-3475

0 -4123-4297

 นายประพันธ์   บุญเย็น

 0-3653-3475

 0-9994-3680

 4.อบต.ทองเอน

 นายพิชัย      โภคะสุนทรางกูล

 0-3653-2555

0 -1851-6800

 นางรุ่งนภา   ครรธิตวงษ์

 0-3653-2555

 0-1944-5381

 5.อบต.ทับยา

 พ.อ.อ.สมศักดิ์    กลิ่นคง

 0-3654-2290

0 -1937-2054

 นายพศวัต   ธีระภาพ

 0-3654-2290

 0-9010-3796

 6.อบต.งิ้วราย

 นายเฉลียว     แตงทอง

 0-3650-1111

0 -7120-6863

นางนงคราญ   ณัฐวสุธา 

 0-3650-1111

 0-1618-2749

 7.อบต.น้ำตาล

 นายเกรียงศักดิ์   วาสุเทพรังสรรค์

 0-3650-3240

0 -1946-6062

 นาย ป.ปรีดา   เรียมปิติ

 0-3650-3240

 0-1758-5508

 8.อบต.โพธ์ชัย

 นายถวิล     โอภาส

 0-3654-5401

0 -7840-9855

 ว่าง

 0-3654-5401

          -

 9.อบต.ชีน้ำร้อน

 นายประเสริฐ     เหี้ยมจ่าง

 0-3658-5240

0 -1925-9251

 นายสรายุทธ    กองกะมุด

 0-3658-5241

 0-9986-4313

 10.อบต.ห้วยชัน

 นายเกษม    อ่อนตา

 0-3650-5063

0 -1587-7346

 นางกาญจนา    สุขผล

 0-3650-5064

 0-1946-0133

11.อบต.ประศุก  น.ส.สมคิด   ตำวิจิตร  0-3658-3116  0-9047-9034  นายศุภสัณต์       ช่วยบุญ  0-3658-3107 0- 1793-1215
เมนู

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

อำเภอพรหมบุรี

นายอภิเชษฐ์   ปั่นทอง 

 0-3659-9222

0-1647-5059 

พ.จ.อ.พิพัฒน์  คอนหน่วย 

 0-3659-9222

0-9896-9841 

อปท. 6  แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต

 

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

 1.เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว

 นายณรงค์   ชูเนตร

 0-3659-9485

0 -7120-5655

นายนิพนธ์   ไตรสรณะกุล 

 0-3659-9485

   -

 2.เทศบาลตำบลปากบาง

 นายประจักษ์  ฉวีวรรณการ

 0-3659-9085

-

 นายปินยา    พรมจันทร์

 0-3659-9085

 0-6069-1964

 3.อบต.บ้านแป้ง

               -

 0-3659-8485

-

 นายเอนก   พิศแพว

 0-3659-8485

 0-1994-9537

 4.อบต.บ้านหม้อ

 นายทวีป    ผูกโพธิ์

 0-3659-8186

0 -9810-6736

 นายนิมิต  อิ่มผ่อง

 0-3659-8186

 0-6633-5794

 5.อบต.พระงาม

 นายสุรเกียรติ   ยิ้มพงษ์

 0-3659-8187

0 -9123-6390

 น.ส.สายสุรีย์  อ้นเชี่ยว

 0-3659-8187

 0-1290-0450

 6.อบต.โรงช้าง

 นายประสงค์   เอมวงษ์

 0-3653-7974

0 -9004-4949

 นางรัฐกานต์  นาคทอง

 0-3653-7974

 0-7117-8121

เมนู

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

อำเภอท่าช้าง

นายศุภนัย   พวงมณี 

 0-3659-7125

0-1867-5254

 นางศิริรัตน์   จันทรา

 0-3659-5321

             - 

อปท. 3 แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต

 

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

 1.เทศบาลตำบลถอนสมอ

 นางบุญชู  เต็งวงษ์วัฒนะ

 0-3659-5123

0 -1828-8420

นายสมยศ  พงศ์ธีรการ 

 0-3659-5123

 0-1342-4982

 2.อบต.วิหารขาว

 นายสุวัฒน์   ศรีเพชร

 0-3659-9085

0 -9902-2774

 นายนพพร  พูลธัญญะ

 0-3654-0299

 0-9225-7268

 3.อบต.โพประจักษ์

 นายมวน   เหมือนพงษ์

 0-3659-8485

0 -1948-5685

 นายอนุกานต์  ชอบทำดี

 0-3659-5467

 0-1994-9537

เมนู

 

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

อำเภอค่ายบางระจัน

 นายขจรชัย  วัฒนาประยูร

 0-3659-7251

0- 1492-3144

น.ส.วภาวนา  แสงคำ 

 0-3659-7107

0- 7117-2660

อปท. 7 แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต

 

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

 1.เทศบาลตำบลโพสังโฆ

 นายประเสริฐ  ธรรมศิริกาชัย

 03659-7280-

0 -1372-5033

นายธวัชชัย  รักษ์ศรีทอง 

 0-3653-5510

 0-9136-3972

 2.อบต.ท่าข้าม

            -

 0-3650-1392

0 -1947-1603

 นยแกล้วกล้า  อ่ำรอด

 0-3650-1392

 0-1623-4035

 3.อบต.โพสังโฆ

 นายสรศักดิ์   อบกลิ่น

 0-3659-7211

0 -9905-0175

 น.ส.อัจฉรา   กลิ่นรอด

 0-3659-7211

 0-1991-7202

 4.อบต.บางระจัน

 นายประวิทย์  กิติเรียงลาภ

 0-3659-7242

0 -1573-3151

 นางกรุณา  คำยา

 0-3650-7242

 0-1921-1794

 5.อบต.คอทราย

               -

 0-3650-1043

0 -1852-2641

 นายสมชาย   ปัญญาบุตร

 0-3650-1043

 0-1634-2886

 6.อบต.โพทะเล

 นายเสกสรร  สว่างเรือง

 0-3650-1026

0 -1365-0078

 ส.ต.อ.ทองปาน โตอ่อน

 0-3657-0646

 0-9830-8032

 7.อบต.หนองกระทุ่ม

 นายแดง   จังสถิตย์

 0-3650-1042

0 -1852-0711

 น.ส.เอื้ออารี  ขำประไพ

 0-3650-1042

 0-9128-1035

เมนู

 

อำเภอ

นายอำเภอ

โทรศัพท์

ท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

อำเภอบางระจัน

นายธีระพิบูลย์   สิงหรา ณ อยุธยา 

 0-3659-7251

0- 1929-0915

 - 

 0-3659-7107

               - 

อปท. 6  แห่ง

นายกเทศมนตรี/อบต

 

โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล/อบต.

โทรศัพท์

สำนักงาน

มือถือ

สำนักงาน

มือถือ

 1.เทศบาลตำบลสิงห์

 นายอรรถพันธ์  โมรา

 03659-1703-

0 -1651-9502

นายคเณศ   กลิ่นสุคนธ์ 

 0-3659-1703

 0-6883-3295

 2.อบต.ไม้คัด

 นางกาญจนา  ทองอร่าม

 0-3659-1913

0 -1780-9990

 นางสวลี   ธีรภาพ

 0-3659-1913

 0-1642-4794

 3.อบต.แม่ลา

         -

 0-3658-7200

-

 นายสุเทพ   พรหมผล

 0-3658-7200

 0-9897-8318

 4.อบต.บ้านจ่า

 นายเสริม   เนียมโสต

 0-3659-1692

0 -1852-6301

 นายสวัสดิ์   กันจรัตน์

 0-3659-1692

 0-1921-1794

 5.อบต.พักทัน

 นายสายชล   ฉิมพาลี

 0-3654-4505

-

 นายณรงค์    เขตตะ

 0-3654-4505

 0-1634-2886

 6.อบต.สระแจง

          -

 0-3650-1023

 -

 นางภาวนา   จันทยพงษ์ศรี

 0-3650-1023

 0-9830-8032

เมนู


Copyright 2006 - สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved