เกี่ยวกับส้วมสาธารณะ

*** ควรใช้ google chome ในการเปิดหน้าเว็บไซต์นี้ ***

วิดีโอ "สุดยอดส้วม ประจำปี 2557"
การศึกษาองค์ประกอบปัสสาวะเพื่อ
เพิ่มมูลค่าทางการเกษตร

(Donwload รายงานกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์)
รายงานกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวัน สงกรานต์ประจำปี 2560
รายงานกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวัน สงกรานต์ประจำปี 2559
รายงานกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวัน สงกรานต์ประจำปี 2558
รายงานกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวัน สงกรานต์ประจำปี 2557
รายงานกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวัน สงกรานต์ประจำปี 2556
กิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวัน สงกรานต์ประจำปี 2553

โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ปี 2553

(Donwload)
รายงานผลสถานการณ์ส้วมรายจังหวัด ปี 2553

    การประกวดสุดยอดส้วมของประเทศ เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548
ซึ่ง ณ ขณะนี้เราได้มีสุดยอดส้วมอยู่ทั่วประเทศแล้ว เราไปดูกันว่า สุดยอดส้วมที่ว่ามานั้นอยู่ที่ไหน
ของประเทศไทยกันบ้าง

สุดยอดส้วมแห่งปี 2559         มีทั่งหมด  15 แห่ง
สุดยอดส้วมแห่งปี 2558         มีทั่งหมด  19 แห่ง
สุดยอดส้วมแห่งปี 2557         มีทั่งหมด  18 แห่ง
สุดยอดส้วมแห่งปี 2556         มีทั่งหมด  22 แห่ง
สุดยอดส้วมแห่งปี 2555         มีทั่งหมด  23 แห่ง
สุดยอดส้วมแห่งปี 2554         มีทั่งหมด  22 แห่ง
สุดยอดส้วมแห่งปี 2553         มีทั่งหมด  25 แห่ง
สุดยอดส้วมแห่งปี 2552         มีทั่งหมด  34 แห่ง
สุดยอดส้วมแห่งปี 2551         มีทั่งหมด  26 แห่ง
สุดยอดส้วมแห่งปี 2550         มีที่หมด    32 แห่ง
สุดยอดส้วมแห่งปี 2549         มีทั้งหมด  15 แห่ง
สุดยอดส้วมแห้งปี 2548         มีทั้งหมด   5 แห่ง
การจัดการสิ่งปฏิกูลตามแนวพระราชดำริ
     การบำบัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกหลักวิชาการสุขาภิบาลนั้นมีหลายวิธี จะแตกต่างกันตามราคาในการลงทุน ประสิทธิภาพในการบำบัด และผลพลอยได้ที่ได้รับโดยหลักการแล้วในทุกๆวิธีของการบำบัด
ที่ถูกหลักสุขาภิบาลนั้น มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยลดอัตราการแพร่
ของโรคระบาดให้น้อยลง
  อ่านต่อ
จดหมาย ทูตส้วม ถึง ท่านอธิบดี
      จากที่ผมได้รับตำแหน่ง “ทูตส้วม”  ของกรมอนามัยในปี พ.ศ.  2549  และในปี พ.ศ. 2550  ได้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ส้วมสาธารณะไทย”  (โรงเรียนส้วม)  ของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข   ทูตๆและโรงเรียนส้วม  ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในหลายๆกลไก  ในการช่วยเหลือกรมอนามัย  ขับเคลื่อนเรื่องส้วมสาธารณะไทย   ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
อ่านต่อ
 
เอกสารเผยแพร่
 

 
     
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข