ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์
Link แบบรายงานกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
ดาวน์โหลด ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ file PDF
ดาวน์โหลด เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS)
ดาวน์โหลด คู่มือทำอย่างไรให้ส้วมสะอาด
ดาวน์โหลด แผ่นพับพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง
ดาวน์โหลด แผ่นพับการล้างมือ 7 ขั้นตอน
ดาวน์โหลด เพลงเกี่ยวกับส้วม
ดาวน์โหลด Spot