ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
คำแนะนำกรมอนามัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในภาวะอุทกภัย

( 6784 คน)
 

 คำแนะนำกรมอนามัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในภาวะอุทกภัย

ฉบับที่ 1    การจัดการน้ำเสียหลังน้ำท่วม
 
ฉบับที่ 2    การสุขาภิบาลที่พักอาศัยในจุดอพยพ  
ฉบับที่ 3    การจัดการส้วมหลังน้ำท่วม (ฉบับปรับปรุง)
ฉบับที่ 4    ขยะมูลฝอย
ฉบับที่ 5    การควบคุมป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค
ฉบับที่ 6    การจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
                  กรณีจุดอพยพ/ที่พักอาศัยชั่วคราวในภาวะฉุกเฉิน
ฉบับที่ 7    การใช้จุลินทรีย์ E.M. บำบัดน้ำเสีย
ฉบับที่ 8    แผนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ กรณีอุทกภัย
ฉบับที่ 9    คำแนะนำด้านสุขาภิบาล เรื่องจัดการมูลฝอยติดเชื้อ กรณีอุทกภัย
ฉบับที่ 10  การใช้ส้วมลอยน้ำ
ฉบับที่ 11  ข้อแนะนำ อยู่อย่างมีสุขอนามัย และปลอดภัย ในจุดอพยพ
ฉบับที่ 12  ส้วมเฉพาะกิจอย่างง่าย
ฉบับที่ 13  การดำเนินการฟื้นฟูหลังน้ำลด
ฉบับที่ 14  แผนผังการประกอบส้วมฉุกเฉิน
ฉบับที่ 15  คู่มือประชาชน ข้อปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยในสถานการณ์น้ำท่วม
ฉบับที่ 16  การเตรียมปรุงอาหารเพื่อผู้ประสบภัย
ฉบับที่ 17  ขยะเปียก
ฉบับที่ 18  คำแนะนำด้านจัดการอาหารและโภชนาการในภาวะน้ำท่วมด้วย
                   "ชุดอาหารอิ่มท้อง"
ฉบับที่ 19  หลักการประกอบอาหารจำนวนมากในภาวะวิกฤติ
ฉบับที่ 20  รายการอาหารหมุนเวียนแนะนำในศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ฉบับที่ 21  อาหารและนมที่เหมาะสำหรับเด็กทารกเกิดถึงอายุ 12 เดือน ในช่วงวิกฤตน้ำท่วม
ฉบับที่ 22  การจัดการขยะโฟม
ฉบับที่ 23  การจัดการขยะในพื้นที่น้ำท่วม
ฉบับที่ 24  การทำความสะอาดเชื้อราในบ้านหลังน้ำลด
ฉบับที่ 25  การล้างทำความสะอาดศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย
ฉบับที่ 26  การล้าง(บ้าน)ให้สะอาด ปลอดภัย ปราศจากโรค
ฉบับที่ 27  การทำความสะอาดชุมชน
ฉบับที่ 28  คำแนะนำการใช้โซเดียม ไฮโปคลอไรต์ (Sodium Hypochlorite)
คู่มือการใช้ชุดนายสะอาด กรมอนามัย

หัวข้ออนามัยมีเดีย
 
รู้จักสำนักฯ : ประวัติความเป็นมา| วิสัยทัศน์ พันธกิจ | วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักฯ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน | คำรับรองการปฏิบัติราชการ | แผนปฎิบัติราชการของหน่วยงาน | แผนพัฒนาบุคลากร

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้เพื่อประชาชน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
 
 
ติดต่อสำนักฯ : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
 
Copyright 2016 Bureau of Environmental Health :Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข