ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

วันที่ 9 ม.ค. 2558 ( 15287 คน)
 

 ดาวน์โหลดเอกสาร/คู่มือ

คู่มือการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ไวรัสอีโบลา ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
เอกสารการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน แบบบูรณาการ
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 
เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบการจัดการศพที่สงสัย
เสียชีวิต จากโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา  
คู่มือการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 
มาตรฐานการสุขาภิบาลและความปลอดภัยในโรงพยาบาล
แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน ด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ หลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ
แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยเทคโนโลยีการทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ณ แหล่งกำเนิด
 
 
หัวข้ออนามัยมีเดีย
 
รู้จักสำนักฯ : ประวัติความเป็นมา| วิสัยทัศน์ พันธกิจ | วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักฯ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน | คำรับรองการปฏิบัติราชการ | แผนปฎิบัติราชการของหน่วยงาน | แผนพัฒนาบุคลากร

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้เพื่อประชาชน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
 
 
ติดต่อสำนักฯ : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4257
 
 
Copyright 2016 Bureau of Environmental Health :Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข