ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
กรมอนามัย ขอเชิญชวนทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดลัอมไทย ปี ๒๕๖๐ ในหัวข้อเรื่อง "อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ก้าวไกลไปกับไทยแลนด์ ๔.๐" เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี "เจ้าฟ้านักพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและพระชันษาครบ ๕ รอบ ปี ๒๕๖๐

เอกสารประชาสัมพันธ์
ไวนิล "วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย" ขนาด ๑x๓ เมตร สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี ๒๕๖๐
เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess Environmental Health Award)
แบบฟอร์มเสนอชื่อเพื่อส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ บุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี ๒๕๖๐
แบบฟอร์มเสนอชื่อเพื่อส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ องค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี ๒๕๖๐
ขอเชิญชวนผูัที่สนใจส่งผลงานแอนิเมชัน (Animation) ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ใบสมัคร และกติกา + เงื่อนไขการส่งผลงานแอนิเมชัน (Animation) ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ภาพข่าวงาน "วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย" ปี ๒๕๕๙
ภาพข่าวงาน "วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย" ปี ๒๕๕๘
ติดตามข่าวสารออนไลน์ได้ทาง Facebook "วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย"
Logo วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย : ภาษาไทย
Logo วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย : ภาษาอังกฤษ
 
หัวข้ออนามัยมีเดีย
 
รู้จักสำนักฯ : ประวัติความเป็นมา| วิสัยทัศน์ พันธกิจ | วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักฯ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน | คำรับรองการปฏิบัติราชการ | แผนปฎิบัติราชการของหน่วยงาน | แผนพัฒนาบุคลากร

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้เพื่อประชาชน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
 
 
ติดต่อสำนักฯ : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4257
 
 
Copyright 2016 Bureau of Environmental Health :Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข