(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานมลพิษทางเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการ
    ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ...
      เริ่มแสดงความคิดเห็น วันที่ 30 มิ.ย.2560
      Download File
 
 
(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การป้องกันและกำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะ
    นำโรค พ.ศ. ...
      เริ่มแสดงความคิดเห็น วันที่ 3 ก.ค.2560
      Download File
 
(ร่าง) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบกลิ่นรบกวนที่เกิดจาก
    การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
      เริ่มแสดงความคิดเห็น วันที่ 4 ก.ค.2560
      Download File
 
(ร่าง) ประกาศกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560
 
(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมกำกับการขนมูลฝอยทั่วไปเพื่อป้องกัน
    การลักลอบทิ้ง พ.ศ. ....
     เริ่มแสดงความคิดเห็น วันที่ 11 ส.ค.2560
      Download File
 
(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการ
    มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ....
     เริ่มแสดงความคิดเห็น วันที่ 11 ส.ค.2560
      Download File
 
(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งสาหรับการฝังกลบมูลฝอย
    อย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ. ....
     เริ่มแสดงความคิดเห็น วันที่ 11 ส.ค.2560
      Download File
 
(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การป้องกันการปนเปื้อนน้้าใต้ดินจากน้้าชะมูลฝอย และการรายงาน
    การตรวจสอบคุณภาพน้้าใต้ดินจากสถานที่ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ. ....
      เริ่มแสดงความคิดเห็น วันที่ 11 ส.ค.2560
      Download File

 

 
รู้จักสำนักฯ : ประวัติความเป็นมา| วิสัยทัศน์ พันธกิจ | วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักฯ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน | คำรับรองการปฏิบัติราชการ | แผนปฎิบัติราชการของหน่วยงาน | แผนพัฒนาบุคลากร

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้เพื่อประชาชน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
 
 
ติดต่อสำนักฯ : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4257
 
 
Copyright 2016 Bureau of Environmental Health :Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข