(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การป้องกันและกำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคในสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ...
เริ่มแสดงความคิดเห็น วันที่ 9 ต.ค.2561
 
 
(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล และวิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจหาไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไลในน้ำทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว พ.ศ. ...
เริ่มแสดงความคิดเห็น วันที่ 19 ก.ค.2561
 
 
(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสุขภาพประจำปี และการฝึกอบรมความรู้การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ...
เริ่มแสดงความคิดเห็น วันที่ 19 ก.ค.2561
 
 
(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ขนาด ระยะเวลาในการสูบกากตะกอน และวิธีการระบายน้ำทิ้งที่ได้มาตรฐานของระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ...
เริ่มแสดงความคิดเห็น วันที่ 19 ก.ค.2561
 
 
(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แบบเอกสารกำกับการขนสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ...
เริ่มแสดงความคิดเห็น วันที่ 19 ก.ค.2561
 
 
(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่หรือส้วมชั่วคราว กรณีเกิดสาธารณภัยหรือเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. ...
เริ่มแสดงความคิดเห็น วันที่ 19 ก.ค.2561
 
 
(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานมลพิษทางเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ...
เริ่มแสดงความคิดเห็น วันที่ 30 มิ.ย.2560
 
 
(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การป้องกันและกำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะ
นำโรค พ.ศ. ...
เริ่มแสดงความคิดเห็น วันที่ 3 ก.ค.2560
 
(ร่าง) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบกลิ่นรบกวนที่เกิดจาก
การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เริ่มแสดงความคิดเห็น วันที่ 4 ก.ค.2560
 
(ร่าง) ประกาศกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560
 
(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมกำกับการขนมูลฝอยทั่วไปเพื่อป้องกัน
การลักลอบทิ้ง พ.ศ. ....
เริ่มแสดงความคิดเห็น วันที่ 11 ส.ค.2560
 
(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการ
มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ....
เริ่มแสดงความคิดเห็น วันที่ 11 ส.ค.2560
 
(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งสาหรับการฝังกลบมูลฝอย
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ. ....
เริ่มแสดงความคิดเห็น วันที่ 11 ส.ค.2560
 
(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การป้องกันการปนเปื้อนน้้าใต้ดินจากน้้าชะมูลฝอย และการรายงาน
การตรวจสอบคุณภาพน้้าใต้ดินจากสถานที่ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ. ....
เริ่มแสดงความคิดเห็น วันที่ 11 ส.ค.2560

 

 
รู้จักสำนักฯ : ประวัติความเป็นมา| วิสัยทัศน์ พันธกิจ | วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักฯ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน | คำรับรองการปฏิบัติราชการ | แผนปฎิบัติราชการของหน่วยงาน | แผนพัฒนาบุคลากร