ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
วิสัยทัศน์ 
        " มุ่งเป็นองค์กรหลักด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี ”

พันธกิจ
         1. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานหลักด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
         2. ศึกษา วิจัย พัฒนา และต่อยอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีการอนามัยสิ่งแวดล้อม
         3. พัฒนาและจัดทำมาตรฐาน กฎเกณฑ์ รวมทั้งระบบการรับรองมาตรฐานการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้อง
         4. พัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวัง และ ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อม
         5. สร้างกระแสและขับเคลื่อนทางสังคมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประสานความร่วมมือ ติดตามและประเมินผลด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทองเทคโนโลยีด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อม
         6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายสำหรับการบริหารจัดการภายในสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็นกลุ่มสนับสนุนและกลุ่มวิชาการ รวม 8 กลุ่ม

หัวข้ออนามัยมีเดีย
 
รู้จักสำนักฯ : ประวัติความเป็นมา| วิสัยทัศน์ พันธกิจ | วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักฯ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน | คำรับรองการปฏิบัติราชการ | แผนปฎิบัติราชการของหน่วยงาน | แผนพัฒนาบุคลากร

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้เพื่อประชาชน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
 
 
ติดต่อสำนักฯ : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4257
 
 
Copyright 2016 Bureau of Environmental Health :Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข