ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
แบบแปลนอาคารที่พักมูลฝอยในโรงพยาบาล
อ่าน 491 ครั้ง
แบบประเมินผู้ให้บริการขนมูลฝอยติดเชื้อ
ดาวน์โหลด 281 ครั้ง
โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ....
อ่าน 617 ครั้ง
แบบแปลนส้วมสาธารณะ
อ่าน 13169 ครั้ง
กฏหมายเกี่ยวกับเส้นทางการจัดการมูลฝอย
ดาวน์โหลด 1205 ครั้ง
คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไป โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ พ.ศ.2558
ดาวน์โหลด 550 ครั้ง
แบบระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลตามโครงการพระราชดำริ
อ่าน 2953 ครั้ง
การจัดการมูลฝอยตาม ROAD MAP คสช. สำหรับคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
อ่าน 3268 ครั้ง
เอกสารการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ หลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ
อ่าน 3259 ครั้ง
(ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง พ.ศ. ....
ดาวน์โหลด 1095 ครั้ง
(ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ....
ดาวน์โหลด 823 ครั้ง
(ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยว่าด้วยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ....
ดาวน์โหลด 2600 ครั้ง
แบบสำรวจสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาวน์โหลด 1017 ครั้ง
คู่มือการค้นหาข้อมูลส้วมในปั๊มน้ำมันบนถนนสายหลักและถนนสายรองทั่วประเทศผ่านมาตรฐาน HAS บนแผนที่ดิจิตอล (GPS navigator)
ดาวน์โหลด 1184 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุมขับเคลื่อน แผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณไทย ระยะที่ 3 (พ.ศ.2556 - 2559) วันที่ 2 พ.ค.2556
อ่าน 1395 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส้วมสาธารณะไทย
ดาวน์โหลด 715 ครั้ง
แผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3 (พ.ศ.2556 - 2559)
ดาวน์โหลด 3388 ครั้ง
POI ส้วมสะอาด Happy Toilet 2012.13
อ่าน 4262 ครั้ง
รายชื่อสถานีบริการน้ำมัน
อ่าน 32642 ครั้ง
จดหมายทูตส้วม
ดาวน์โหลด 245 ครั้ง

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
หัวข้ออนามัยมีเดีย
 
รู้จักสำนักฯ : ประวัติความเป็นมา| วิสัยทัศน์ พันธกิจ | วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักฯ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน | คำรับรองการปฏิบัติราชการ | แผนปฎิบัติราชการของหน่วยงาน | แผนพัฒนาบุคลากร

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้เพื่อประชาชน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
 
 
ติดต่อสำนักฯ : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4257
 
 
Copyright 2016 Bureau of Environmental Health :Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข