คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปี 2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 32 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
1 ขออนุมัติเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน 5 กระบวนงาน รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1 จำนวน 5 SOP เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักอนามัย .pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1SOP การฝึกอบรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2SOP การสื่อสารสาธารณะและตอบโต้ความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3SOP การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (สาธารณภัย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4SOPการจัดการข้อร้องเรียนเหตุรำคาญ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5SOP การจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัตราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานส่วนกลาง แบบ ตสปจ 1 ปี 2564 ไตรมาส 3.pdf
ขนาดไฟล์ 1.43 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือเสนอ ผอ.สว เพื่อทราบการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือขอเผยแพร่ SOP บนเว็บไซต์ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP1 แนวทางการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ครั้งหนึ่งวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท).pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP2 งบประมาณและการจัดทำแผนปฏิบัติการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP3 การพัฒนากฎหมายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP จำนวน 3 กระบวนงาน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.41 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศูนย์อนามัยที่ 2 รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักทันตสาธารณสุข รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบาย OG ให้หน่วยงาน .pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารบรรยาย นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์ เรื่องข้อสังเกตจาการตรวจสอบฯ นครปฐม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือสำหรับผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 64.pdf
ขนาดไฟล์ 3.92 MB
ดาวน์โหลด 174 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส 1 และแบบรายงานข้อเสนอแนะ 2 ปี 64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.57 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการขับเคลื่อนสำนักอนามัยยสิ่งแวดล้อมสู่องค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ 2564 .pdf
ขนาดไฟล์ 1.97 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการบริหารจัดการควบคุมภายในและผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปี 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประชุมควบคุมภายใน 2564 .pdf
ขนาดไฟล์ 1.56 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อสารข้อมูลความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เปรีบยเทียบแบบรายงาน ตส.ปจ ไตรมาส 2 กับไตรมาส 3 ปี 64 ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เปรียบเทียบแบบรายงาน ตส.ปจ ไตรมาส 1 ปี 64 กับไตรมาส 4 ปี 63 ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 2.1.1 สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4