คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

1. ศึกษา วิจัย พัฒนา การใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีระบบคาดการณ์ด้านสาธารณภัย และภัยสุขภาพที่ส่งผลต่อสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. พัฒนาแผนที่เสี่ยง และกำหนดกลไกการเฝ้าระวังความเสี่ยงสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้สถานการณ์สาธารณภัย และภัยสุขภาพ 3. พัฒนามาตรฐานวิชาการ มาตรการ และแนวปฏิบัติที่ดีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และสุขอนามัย สำหรับสถานการณ์สาธารณภัย และภัยสุขภาพ 4. สร้างกลไกการสื่อสารความเสี่ยง การสร้างการรับรู้สำหรับเจ้าหน้าที่ และประชาชนในการรับมือสถานการณ์สาธารณภัย และภัยสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 5. พัฒนาและจัดเตรียมทีมปฏิบัติการระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และสื่อสารสร้างการรับรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชน ภายใต้สถานการณ์สาธารณภัย และภัยสุขภาพ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3

ภิญญาพัชญ์ จุลสุข

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

About Hero 0

พรรนิกาญจน วังกุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

About Hero 1

ฐิติพร ผาสอน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 2

เกศกนก หอดขุนทด

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 3