คุณกำลังมองหาอะไร?

เอกสารเพิ่มเติม "พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการสํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2559" 
แบบรายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัด
( i )
น้ำหนัก
( Wi )
คะแนนเต็ม
ผลงาน
รอบ 6 เดือน
แรก
 
ผลงาน
รอบ 12 เดือน
หลัง
เอกสารแนบ
ผู้รับผิดชอบ
คะแนนที่ได้
( Si )
คะแนนถ่วงน้ำหนัก
( WiSi )
 
 
คะแนนที่ได้
( Si )
คะแนนถ่วงน้ำหนัก
( WiSi )
6
เดือน
แรก
 
6
เดือน
หลัง
องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานงานประจำ งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
งานตามกฎหมาย กฎนโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional Besed)
ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์กระทรวง/กรมอนามัยและภารกิจหลักของหน่วยงาน (น้ำหนักรวม 100)
ตัวชี้วัดที่ 1.1
ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย
25
5
 
อยู่ระหว่างดำเนินการ

0

   
5
125
 
- คุณปาณิสา
- คุณจารุวรรณ
ตัวชี้วัดที่ 1.2
จํานวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน/ร่างคําแนะนํา/ร่างแนวทางการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
25
5
อยู่ระหว่างดำเนินการ

0

   
5
125
 
- คุณผาไท
- คุณอุทัยวรรณ
- คุณประภัสสร
ตัวชี้วัดที่ 1.3
ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สําหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ผ่านเกณฑ์การ ประเมิน Post test
25
5
5

50

   
5
125
 
- คุณวิมลศิริ
ตัวชี้วัดที่ 1.4
ระดับความสําเร็จของการพัฒนา 100 ตําบลต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม
25
5
3

30

   
5
125
 
- คุณผาไท
- คุณปราโมทย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขาคณะอนุกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ(Agenda Based)
ตัวชี้วัดที่
2
ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานบริหารการเปลี่ยนแปลง
100
5
-

-

   
5
100
-
 
- คุณณีรนุช
- คุณผาไท
องค์ประกอบที่ 3 : ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่นภูมิภาค (Area Based)
ตัวชี้วัดที่
3
Product ที่ผ่านการรับรองจากกรมอนามัย และมีการนำไปใช้ในพื้นที่
100

5

-

-

   
5
100
-
 
- คุณปรียนิตย์
- คุณทัยธัช
อนุกรรมการและเลขาฯคณะอนุกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม (คณะ 3)
องค์ประกอบที่ 4 : ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชน หรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Based) (น้ำหนักรวม 100)
ตัวชี้วัดที่
4.1
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ
(1) ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
(2) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
(กรณีไมมีงบประมาณรายจ่ายลงทุน นำน้ำหนักไปรวมกับรายจ่ายภาพรวม)

30

5

3.19

31.9

   
3
58.6
 
- คุณสุนีย์
ตัวชี้วัดที่
4.2
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
(1) ไฟฟ้า
(2) น้ำมันเชื้อเพลิง
20

5

1.5

3.75

   
5
100
 
- คุณวรภา
ตัวชี้วัดที่
4.3
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย
20
5
5

25

   
5
100
 
 
- คุณจันท์จิรา
ตัวชี้วัดที่
4.4
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนและดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
15

5

4

40

   
5
100
 
- คุณวิมลศิริ
ตัวชี้วัดที่
4.5
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย
15
5
2.75

27.5

   
5
100
 
- คุณพรทิพา
- คุณยุพาภรณ์
ตัวชี้วัดที่ 5
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดน้ำ (ตัวเก่า รอบ 6 เดือนแรก)
2.5
5
2

5

   
-
-
 
-
- คุณวรภา
ตัวชี้วัดที่ 6.2
ระดับความสําเร็จของการรายงานข้อมูลให้มีความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย (ตัวเก่า รอบ 6 เดือนแรก)
10
5
3

30

   
-
-
 
-
- คุณนวรัตน์
องค์ประกอบที่ 5 : ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ
นโยบายของรัฐบาล (Potential Based)
ตัวชี้วัดที่ 5.1
ผลงานที่มีความโดดเด่น มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ/นานาชาติ หรือนโยบายสำคัญของรัฐบาล
100
5
-

-

   
5
100
-
 
- คุณประโชติ
- คุณปาณิสา
- คุณชไมพร
น้ำหนักรวม และคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม
100
 
 

243

   
 
 
 
 
 
 

คะแนนรวมคำรับรองฯ จากคะแนนเต็ม 5 ( คะแนนถ่วงน้ำหนัก/น้ำหนักรวม )

2.4315

               
หมายเหตุ :
         1. ผลการดำเนินงานในแต่ละประเด็นการประเมิน
              - องค์ประกอบการประเมินที่ 1 และ 4 พิจารณาจาก 
                  1) ต่ำกว่าเป้าหมาย หมายถึง ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์การให้คะแนนที่ 2 (1.0000 – 1.9999)
                  2) เป็นไปตามเป้าหมาย หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนที่ 2 แต่ต่ำกว่าเกณฑ์การให้คะแนนที่ 4 (2.0000 – 3.9999)
                  3) สูงกว่าเป้าหมาย หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนที่ 4 ขึ้นไป (4.0000 – 5.0000)
              - องค์ประกอบการประเมินที่ 2 3 และ 5 พิจารณาจากรายละเอียดตามเอกสารแนบ
         2. แต่ละองค์ประกอบการประเมิน มีน้ำหนัก 100
         3. ผลการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบการประเมิน พิจารณาจากคะแนนถ่วงน้ำหนักของประเด็นการประเมิน
                 1) ต่ำกว่าเป้าหมาย หากมีค่าคะแนน (เต็ม 3 คะแนน) อยู่ระหว่าง 1.0000 – 1.4999
                 2) เป็นไปตามเป้าหมาย หากมีค่าคะแนน (เต็ม 3 คะแนน) อยู่ระหว่าง 1.5000 – 2.4999
                 3) สูงกว่าเป้าหมาย หากมีค่าคะแนน (เต็ม 3 คะแนน) อยู่ระหว่าง 2.5000 – 3.0000