คุณกำลังมองหาอะไร?

เอกสารเพิ่มเติม  1. พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการสํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560  
                             2. เอกสารถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลสำเร็จของงานระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล (รอบ 5 เดือนหลัง)
                                 ปีงบประมาณ 2560 
แบบรายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัด
( i )
น้ำหนัก
( Wi )
คะแนนเต็ม
ผลงาน
รอบ 5 เดือน
แรก
 
ผลงาน
รอบ 5 เดือน
หลัง
เอกสารแนบ
ผู้รับผิดชอบ
คะแนนที่ได้
( Si )
คะแนนถ่วงน้ำหนัก
( WiSi )
 
 
คะแนนที่ได้
( Si )
คะแนนถ่วงน้ำหนัก
( WiSi )
5
เดือน
แรก
 
5
เดือน
หลัง
องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานงานประจำ งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
งานตามกฎหมาย กฎนโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional Besed)
ตัวชี้วัดที่ 13
ร้อยละของการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงาน สังกัดกรมอนามัย
2
5
 

5

10

   
5
10

 
- คุณสุนทรีย์
- คุณพรทิพา
ตัวชี้วัดที่ 14
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (เฉพาะหลักฐานเชิง ประจักษ์) (EBIT)
2
5
4

8

   
5

10

อุทธรณ์
 
ไฟล์เก่า
 
- คุณสุนทรีย์
- คุณพรทิพา
ตัวชี้วัดที่ 15
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
(ภาพรวม งบลงทุน)
2
5
5

10

   
5
10

 
- คุณรุจิรา
ตัวชี้วัดที่ 17
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการเฝ้าระวังในระบบ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
2
5
5

10

   
5
10
หลักฐานแนบ 1
หลักฐานแนบ 2
 
 
- คุณปรียานิตย์
- คุณอุทัยวรรณ
- คุณวราภรณ์
ตัวชี้วัดที่ F1
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
1
5
5

5

   
5
5

 
- คุณปาณิสา
- คุณจารุวรรณ
องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ(Agenda Based)
ตัวชี้วัดที่
5
ร้อยละของตำบลต้นแบบ มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์
2
5
5

10

   
5
10
 
- คุณปรียานุช
- คุณปริยนิตย์
- คุณชไมพร
- คุณกฤษณา
ตัวชี้วัดที่
6
ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
2
5
2

4

   
1.16
2.32
 
- คุณปรียานุช
ตัวชี้วัดที่
9
ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
2
5
5

10

   
5
10
 
- คุณปรียานุช
- คุณมลฤดี
- คุณเชิดศักดิ์
ตัวชี้วัดที่
12
ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน
สู่ระดับบุคคล
2
5
5

10

   
5
10
 
- คุณสุนทรีย์
- คุณพรทิพา
องค์ประกอบที่ 3 : ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่นภูมิภาค (Area Based)
ตัวชี้วัดที่
10
ร้อยละตำบลต้นแบบบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์
2

5

3.46

6.92

   
4.42
8.84
 
- คุณปรียานุช
- คุณผาไท
องค์ประกอบที่ 4 : ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชน หรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Based)
ตัวชี้วัดที่
16
ระดับความสำเร็จของหน่วยงานมีงานวิจัยหรือผลงาน วิชาการ หรือผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรม ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อย 1 เรื่อง

2

5

5
10    
5
10

 
- คุณปราโมทย์
- คุณชุติมา
- คุณปริยนิตย์
- คุณชไมพร
- คุณทัยธัช
ตัวชี้วัดที่
18
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัย
สู่องค์กร HPO ตามแนวทาง PMQA
2

5

4.8

9.6

   
3.68
7.36
อุทธรณ์
 
ไฟล์เก่า
หลักฐานแนบ 1

หลักฐานแนบ 2
 
- คุณสุนทรีย์
- คุณพรทิพา
องค์ประกอบที่ 5 : ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ
นโยบายของรัฐบาล (Potential Based)
ตัวชี้วัดที่ 19
ผลงานที่มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และระดับพื้นที่
2
5
5

10

   
5
10
 
- คุณประโชติ
- คุณปาณิสา
- คุณชไมพร
- คุณปริยานุช
- คุณมลฤดี
- คุณเชิดศักดิ์
น้ำหนักรวม และคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม
25
65
61

113.52

   
 
113.52
 
 
 
 

สรุปคะแนนที่ได้จากคะแนนเต็ม ( คะแนนถ่วงน้ำหนักรวม (T) /น้ำหนักรวม (X))

4.54

     

4.54

       
หมายเหตุ : การรายงานของหน่วยงาน
1) แบบ SAR Card ให้เติมชื่อตัวชี้วัด Function Based ที่หน่วยงานเสนอเพิ่มเติมให้ครบตามที่ลงนาม
2) กำหนดน้ำหนักรวมของทุกตัวชี้วัดที่รับการประเมิน ให้ได้น้ำหนักรวม = 100
3) ตัวชี้วัดทุกตัวมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน การประเมินคะแนนให้ตนเอง ให้ใช้ทศนิยมได้ไม่เกิน 4 ตำแหน่ง