คุณกำลังมองหาอะไร?

 
 

               สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย จัดตั้งขึ้นในปี พุทธศักราช 2540 เพื่อเป็นหน่วยงานภายใต้กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบดูแลการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 
                ปัจจุบันสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย จัดเป็นหน่วยงานในกลุ่มภารกิจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของ กรมอนามัย สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม มีวิสัยทัศน์ มุ่งเป็นองค์กรหลักด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม มีพันธกิจ ตามอำนาจหน้าที่ในกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ดังนี้ การพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานหลัก ด้าน การอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ การศึกษา วิจัย พัฒนา และประยุกต์องค์ความรู้เทคโนโลยี การอนามัยสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและจัดทำมาตรฐาน กฎเกณฑ์ รวมทั้งระบบ การรับรองมาตรฐานการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการดำเนินงาน ให้เป็น ไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
               เพื่อให้ภารกิจสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้บริหารจัดการแบ่งกลุ่มงานตามภารกิจที่ต้องดำเนินงาน ออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่
               1. กลุ่มอำนวยการ

               2. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

               3. กลุ่มพัฒนาความร่วมมือและศักยภาพภาคีเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม

               4. กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ

               5. กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน

               6. กลุ่มพัฒนาการสุขาภิบาล