คุณกำลังมองหาอะไร?

Title_History
 

               สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย จัดตั้งขึ้นในปี พุทธศักราช 2540 เพื่อเป็นหน่วยงานภายใต้กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบดูแลการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 
                ปัจจุบันสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย จัดเป็นหน่วยงานในกลุ่มภารกิจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของ กรมอนามัย สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม มีวิสัยทัศน์ มุ่งเป็นองค์กรหลักด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม มีพันธกิจ ตามอำนาจหน้าที่ในกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ดังนี้ การพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานหลัก ด้าน การอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ การศึกษา วิจัย พัฒนา และประยุกต์องค์ความรู้เทคโนโลยี การอนามัยสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและจัดทำมาตรฐาน กฎเกณฑ์ รวมทั้งระบบ การรับรองมาตรฐานการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการดำเนินงาน ให้เป็น ไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
               เพื่อให้ภารกิจสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้บริหารจัดการแบ่งกลุ่มงานตามภารกิจที่ต้องดำเนินงาน ออกเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่
               1. กลุ่มอำนวยการ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการทั่วไป บริหารจัดการสารบรรณและการรับส่งพัสดุ ไปรษณีย์ เอกสารสิ่งพิมพ์ การเงินและบัญชี ควบคุมกำกับการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้ง งานพัสดุ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ งานบุคคล และประสานงาน ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆ
               2. กลุ่มพัฒนาคุณภาพระบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ ทำการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพระบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาเกณฑ์คุณภาพ มาตรฐานและกฎเกณฑ์การรับรองคุณภาพระบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึง การพัฒนาระบบ กลไก การประสานความร่วมมือ ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงาน ตลอดจนศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบงานของหน่วยงาน ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐด้วย
              3. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานหลักด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนงบประมาณ พัฒนาระบบการกำหนดและถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายสู่กลุ่มงานและงานบุคคล และยังศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อน กลยุทธ์ของหน่วยงาน และยังมีหน้าที่ต้องดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
              4. กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมและความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย มีหน้าที่รับผิดชอบงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้ เกี่ยวกับพฤติกรรมอนามัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและประชาชนในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและเกี่ยวกับการสื่อสารสาธารณะและการสื่อสารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและชุมชน พัฒนากระบวนการและพัฒนาหลักสูตร คู่มือ เอกสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ อีกทั้งพัฒนาช่องทางและวิธีการสื่อสารสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ สร้างกระแสและขับเคลื่อนทางสังคมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ภาคีเครือข่ายและประชาชน ด้วยรูปแบบต่างๆ
               5. กลุ่มพัฒนาการสุขาภิบาล ทำหน้าที่ศึกษาวิจัย พัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้ เทคโนโลยีการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมการสุขาภิบาล พัฒนาระบบ มาตรฐาน และจัดทำมาตรฐานกฎเกณฑ์ รวมทั้งระบบการรับรองมาตรฐานของการสุขาภิบาล พัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวังการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ตลอดจนประสานความร่วมมือ ติดตามและประเมินผลการจัดการสุขาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำฐานข้อมูลด้านสุขาภิบาล และยังมีหน้าที่ในการถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถและการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและชุมชน
               6. กลุ่มเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทำหน้าที่ศึกษา วิจัย พัฒนา ประยุกต์องค์ความรู้ เทคโนโลยีการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการจัดการเหตุรำคาญ พัฒนาระบบ มาตรการ และจัดทำมาตรฐานกฎเกณฑ์ รวมทั้งระบบการรับรองมาตรฐานของการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการจัดการเหตุรำคาญ พัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวังเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประสานความร่วมมือ ติดตาม และประเมินผลการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการจัดการเหตุรำคาญของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ต้องจัดทำฐานข้อมูลด้านกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและปัญหาเหตุรำคาญ รวมทั้งถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถและการมีส่วนร่วมในการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการจัดการเหตุรำคาญของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและชุมชน 
               7. กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนและเมือง มีหน้าที่ศึกษา วิจัย พัฒนา ประยุกต์องค์ความรู้ เทคโนโลยีการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านปัญหาจากมลพิษและปัญหาอุบัติใหม่ในที่พักอาศัย สถานที่ สถานบริการสาธารณะ ตลอดจนชุมชน พัฒนาระบบ มาตรการ และจัดทำมาตรฐานกฎเกณฑ์ ระบบรับรองมาตรฐานด้านปัญหามลพิษและปัญหาอุบัติใหม่ พัฒนาระบบ กลไกและเครือข่ายการเฝ้าระวังมลพิษและปัญหาอุบัติใหม่ ประสานความร่วมมือ ติดตามและประเมินผล จัดทำฐานข้อมูลด้านปัญหาจากมลพิษและปัญหาอุบัติใหม่ รวมทั้งถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถและการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาจากมลพิษและปัญหาอุบัติใหม่ในที่พักอาศัย สถานที่ สถานบริการสาธารณะ ตลอดจนชุมชนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายชุมชน
               8. กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีสาธารณภัย และพื้นที่พิเศษ มีหน้าที่ศึกษา วิจัย พัฒนา ประยุกต์องค์ความรู้ เทคโนโลยีการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน สาธารณภัย และพื้นที่พิเศษ พัฒนาระบบ มาตรการ และจัดทำมาตรฐานกฎเกณฑ์ รวมทั้งระบบการรับรองมาตรฐานงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน สาธารณภัยและพื้นที่พิเศษ พัฒนาระบบกลไกและเครือข่ายการเฝ้าระวังภาวะฉุกเฉิน สาธารณภัย และพื้นที่พิเศษ ประสานความร่วมมือ ติดตาม และประเมินผลการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน สาธารณภัย และพื้นที่พิเศษ รวมถึงจัดทำฐานข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน สาธารณภัย และพื้นที่พิเศษของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายชุมชน