คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่งสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ 12/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการขับเคลื่อนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
คำสั่งสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่12-2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการขับเคลื่อนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สู่องค์กรคู่คุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.31 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินทดรอง ล่าสุด
สรุปรายงานการประชุมสำนัก ว. ครั้งที่ 7 ปี 66 วาระที่ 1 แจ้งที่ประชุมทราบ Audit Checklist ปี 66

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
1. เอกสารการประชุมคกก.ควบคุมภายในปี 67 -14 ธ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 1.87 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประชุมควบคุมภายใน ครั้งที่ 1 ปี 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 มีนาคม 2567)

รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2567 - 30 กันยายน 2567)

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข.)

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก.)

แบบรายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาส 1 - 4)

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส 1 - 4 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ระบบ Audit checklist

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์มการยิมพัสดุ ปี 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการพัฒนา IDP ด้านดิจิทัลปี 67 ตามนโยบายกรมอนามัย และ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 2.38 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการพัฒนา IDP ด้านดิจิทัลปี 66
ขนาดไฟล์ 2.45 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระบบ Audit checklist