คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่งสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
คำสั่งสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2567
ขนาดไฟล์ 2.17 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะทำงานสื่อสารสาธารณะสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ 12/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการขับเคลื่อนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
คำสั่งสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่12-2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการขับเคลื่อนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สู่องค์กรคู่คุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.31 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินทดรอง ล่าสุด
สรุปรายงานการประชุมสำนัก ว. ครั้งที่ 7 ปี 66 วาระที่ 1 แจ้งที่ประชุมทราบ Audit Checklist ปี 66

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
1. เอกสารการประชุมคกก.ควบคุมภายในปี 67 -14 ธ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 1.87 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประชุมควบคุมภายใน ครั้งที่ 1 ปี 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 มีนาคม 2567)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบติดตาม ปค 5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือน ปี 67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.64 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค 5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือน ปี 67

รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2567 - 30 กันยายน 2567)

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข.)

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก.)

แบบรายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาส 1 - 4)

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส 1 - 4 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ระบบ Audit checklist

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
แจ้งเวียนนโยบายและแนวปฎิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมิน Audit Checklist 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มการยิมพัสดุ ปี 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการพัฒนา IDP ด้านดิจิทัลปี 67 ตามนโยบายกรมอนามัย และ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 6.82 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการพัฒนา IDP ด้านดิจิทัลปี 66
ขนาดไฟล์ 2.45 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ลิงก์เอกสารแนบการรายงานในระบบ Audit Checklist ด้านสารสนเทศ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดด้านสารสนเทศ กรมอนามัย พ.ศ. 2566
ระบบ Audit checklist