คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปี 2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการประชุมสำนัก ว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารเพิ่มเติม
ลิงก์เชื่อมโยง 16 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
เอกสารการประชุมสำนัก ว. ครั้งที่ 6 เข้าระบบ DOC
ไฟล์ภาพ 6 รายงานการประชุมสำนัก ว. ครั้งที่ 6 เข้าระบบ DOC
6 รายงานการประชุมสำนัก ว. ครั้งที่ 6 เข้าระบบ DOC
เอกสารการประชุมสำนัก ว. ครั้งที่ 5 เข้าระบบ DOC
ไฟล์ภาพ 5 รายงานการประชุมสำนัก ว. ครั้งที่ 5 เข้าระบบ DOC
5 รายงานการประชุมสำนัก ว. ครั้งที่ 5 เข้าระบบ DOC
เอกสารการประชุมสำนัก ว. ครั้งที่ 4 เข้าระบบ DOC
ไฟล์ภาพ 4 รายงานการประชุมสำนัก ว. ครั้งที่ 4 เข้าระบบ DOC
4 รายงานการประชุมสำนัก ว. ครั้งที่ 4 เข้าระบบ DOC
เอกสารการประชุมสำนัก ว. ครั้งที่ 3/66
ไฟล์ภาพ 3 รายงานการประชุมสำนัก ว. ครั้งที่ 3 วันที่ 29 ธ.ค.65 ใช้เข้าระบบ DOC
3 รายงานการประชุมสำนัก ว. ครั้งที่ 3 วันที่ 29 ธ.ค.65 ใช้เข้าระบบ DOC
ไฟล์ภาพ 2 รายงานการประชุมสำนัก ว. ครั้งที่ 2 วันที่ 24 พ.ย.65 ใช้เข้าระบบ DOC
2 รายงานการประชุมสำนัก ว. ครั้งที่ 2 วันที่ 24 พ.ย.65 ใช้เข้าระบบ DOC
ไฟล์ภาพ 1 รายงานการประชุมสำนัก ว. ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ต.ค.65 ใช้เข้าระบบ DOC
1 รายงานการประชุมสำนัก ว. ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ต.ค.65 ใช้เข้าระบบ DOC

เอกสารเพิ่มเติม

KPI 2.4 ระดับความสำเร็จของร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
พิธีลงนามคำรับรองฯ กรมอนามัย ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พิธีลงนามคำรับรองฯ สำนัก ว. ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 3.25 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI Teplpate 66 ล่าสุด.rar
ขนาดไฟล์ 6.84 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KPI 3.29 ร้อยละของจังหวัดพัฒนาและยกระดับสถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราวให้ได้ตามมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) ปีงบประมาณ 2566

ร้อยละของจังหวัดพัฒนาและยกระดับสถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราวให้ได้ตามมาตรฐานฯ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 10 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
กิจกรรม 4 onepage ประชุมโรงแรม 22-23 มี.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรม 3 แนวทางยกระดับโรงแรม GREEN Health Hotel.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรม 2 onepage ประชุมโรงแรม 25 ต.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรม 1 ผลการดำเนินงานโรงแรมปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.49 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก
วิเคราะห์ GAP ผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง
KPI 3.29 สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4
ข้อมูลผลการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงาน
3.2 แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) GHH
2.2 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด GHH
2.1 การกำหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2566
1.3 ทำเนียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัด GHH
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด
1.1 ข้อมูลผลการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงาน โรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel)

KPI 3.30 ร้อยละของโรงพยาบาลพัฒนา อวล. ได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป)

ร้อยละของโรงพยาบาลพัฒนา อวล. ได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป) ร้อยละ 30
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
1.2 ประเด็นความรู้ที่ให้กับผู้รับบริการ.rar
ขนาดไฟล์ 91.82 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์.rar
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ GAP ผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง
Onepage ประชุม GCHC วันที่ 10 ก.พ.66
KPI 3.30 สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4
รวมข้อมูลผลการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงาน GCHC
3.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP ตัวชี้วัด 3.30 GCHC
2.2 แผนการขับเคลือน KPI 3.30 GCHC
2.1 มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด GCHC (PIRAB)
1.2 รายงานผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.1 ข้อมูลผลการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา

KPI 3.36 ร้อยละของพื้นที่เขตเมือง (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง) และเขตเศรษฐกิจพิเศษขับเคลื่อนเป็นเมืองสุขภาพภาพดี

ร้อยละของพื้นที่เขตเมือง (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง) และเขตเศรษฐกิจพิเศษขับเคลื่อนเป็นเมืองสุขภาพภาพดี ร้อยละ 10
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
เอกสาร SOP ตัวชี้วัด 3.36 เมืองสุขภาพดี
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
65-10-27 ข่าวกิจกรรมหารือเมืองสุขภาพดี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายชื่อ อปท.ประเมินตนเองผ่นเมืองสุขภาพดี
วิเคราะห์ GAP ผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง
KPI 3.36 สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4
รวมการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงาน KPI 3.6
3.2 แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP (KPI เมืองสุขภาพดี)
2.2 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด (KPI เมืองสุขภาพดี)
2.1 มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์

KPI 3.32 ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัย

ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัย ร้อยละ 70
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 29 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 15 รายการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ทักษะการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมจากภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารที่เกี่ยวข้อง_KPI3.32.rar
ขนาดไฟล์ 11.15 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรวบรวมเผชิญเหตุ แผนปฏิบัติการรองรับภัยภิบัติรายจังหวัด ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จังหวัด ข 1 แห่ง.rar
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จังหวัด ก 4 แห่ง.rar
ขนาดไฟล์ 162.29 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จังหวัด อ 6 แห่ง.rar
ขนาดไฟล์ 53.34 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จังหวัด ห 2 แห่ง.rar
ขนาดไฟล์ 24.49 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จังหวัด ส 13 แห่ง.rar
ขนาดไฟล์ 471.26 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จังหวัด ศ 1 แห่ง.rar
ขนาดไฟล์ 5.86 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จังหวัด ล 4 แห่ง.rar
ขนาดไฟล์ 35.35 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จังหวัด ร 4 แห่ง.rar
ขนาดไฟล์ 269.89 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จังหวัด ย 2 แห่ง.rar
ขนาดไฟล์ 14.56 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จังหวัด ม 3 แห่ง.rar
ขนาดไฟล์ 40.35 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จังหวัด ภ 1 แห่ง.rar
ขนาดไฟล์ 46.26 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จังหวัด พ 9 แห่ง.rar
ขนาดไฟล์ 205.90 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จังหวัด ป 4 แห่ง.rar
ขนาดไฟล์ 135.02 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จังหวัด บ 2 แห่ง.rar
ขนาดไฟล์ 16.56 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จังหวัด น 9 แห่ง.rar
ขนาดไฟล์ 218.61 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จังหวัด ต 3 แห่ง.rar
ขนาดไฟล์ 32.55 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จังหวัด ช 6 แห่ง.rar
ขนาดไฟล์ 247.36 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จังหวัด ฉ 1 แห่ง.rar
ขนาดไฟล์ 11.44 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จังหวัด จ 1 แห่ง.rar
ขนาดไฟล์ 78.90 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปแผนเผชิญเหตุ ศูนย์อนามัย และ สสม-20230219.zip
ขนาดไฟล์ 5.52 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปแผนเผชิญเหตุภาพรวมส่วนกลาง กรมอนามัย.zip
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Onepage การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถ ทักษะการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมและแผนเผชิญเหตุด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมพิจารณาแนวทางเตรียมความพร้อมหน่วยงานภาคการสาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 3.34 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถ ทักษะการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์สาธารณภัย ภัยพิบัติ และภัยสุขภาพ กรณีอุทกภัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1ประชุมพิจารณาแนวทางการเตรียมความพร้อมหน่วยงานภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัยปีงบประมาณ พศ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมกำหนดกรอบการขับเคลื่อนตัวชี้วัด หน่วยงานภาคการสาธารณสุขดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.91 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาหน่วยงานภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัย รอบ 5 เดือนแรก
วิเคราะห์ GAP ผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง
คู่มือแนวทางการพัฒนาหน่วยงานภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
กรอบหลักสูตรการฝึกอบรมจัดทำแผนเผชิญเหตุรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ
สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 KPI 3.32
KPI 3.32 สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4
การประชุม “กำหนดกรอบการขับเคลื่อนตัวชี้วัดหน่วยงานภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566”
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มขีดความสามารถและทักษะการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับสถานการณ์โรคโควิด 19 โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มขีดความสามารถและทักษะการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับสถานการณ์โรคโควิด 19 โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2565
รวมข้อมูลผลการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงาน KPI 3.32
3.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ตัวชี้วัด 3.32
2.2 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 3.32
2.1 ข้อมูลการขับเคลื่อนตัวชี้วัด(มาตรการดำเนินการ)
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด 3.32

KPI 3.31 ร้อยละของแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายมีการใช้งานระบบ E-Manifest ทุกครั้งที่มีการขนหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ณ แหล่งกำเนิด

ร้อยละของแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายมีการใช้งานระบบ E-Manifest ทุกครั้งที่มีการขนหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ณ แหล่งกำเนิด ร้อยละ 65
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 10 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
เอกสารประกอบ บ. โอเอ็ม เทคโนส
ขนาดไฟล์ 8.09 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือถึงบริษัท โอเอ็ม เทคโนส จำกัด
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อกสารประกอบ บ. เอ็นไวรอนเพาวเวอร์ จำกัด
ขนาดไฟล์ 3.72 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือถึงบริษัท เอ็นไวรอนเพาเวอร์ จำกัด
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.คู่มือ E-manifest ผู้รับขนมูลฝอยติดเชื้อ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.54 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.คู่มือ E-manifest ผู้รับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.36 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.คู่มือ E-manifest แหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.17 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายมีการใช้งานระบบ E-Manifest รอบ 5 เดือนแรก KPI 3.31
รายงานผลแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายมีการใช้งานระบบ E-Manifest รอบ 5 เดือนแรก
วิเคราะห์ GAP ผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง
KPI 3.31 สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4
รวมข้อมูลผลการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงาน KPI 3.31
3.2 คู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
2.2 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด
2.1 มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 3.31
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดและความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์

KPI 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและ ความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

KPI 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและ ความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 16 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
แนวทางการขับเคลือนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แจ้งเวียนมาตรการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ
ขนาดไฟล์ 2.28 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ e_learningโครงการป้องกันการทุจริตหน่วยงานภาครัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีต้นกล้าข้าราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความผูกพัน เพื่อสร้างบรรยากาศและความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร
ขนาดไฟล์ 9.30 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนฯ
ขนาดไฟล์ 2.43 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือแจ้งเวียนคู่มือแนวทาง
ขนาดไฟล์ 2.82 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการวิเคราะห์ผลสำรวจข้อคิดเห็นบุคล การดำเนินงานการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของหน่วยงาน เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน สู่หน่วยงานคุณธรรม และองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ประจำปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังบังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.65 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการรับรู้ออนไลน์ปี 2565 รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มรายงานผล ประจำปี 2566 ระดับหน่วยงาน
กาบอบรมการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
สำนัก ว เปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ OIT ครบถ้วนตามที่กำหนด
สำนัก ว เก็บข้อมูลตามแบบประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 20 ราย รอบ 5 เดือนแรก
รายงานสรปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 5 เดือน ปี 66
สำนัก ว.ตอบประเมินการรับรู้ฯ ออนไลน์ ตามแบบ IIT รอบ 5 เดือนแรก ปี 66
รายงานการประชุมการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรม ปี 66 ครั้งที่ 3 รอบ 5 เดือนหลัง
วิเคราะห์ GAP ผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง
สรุปประชุมคณะทำงานฯ
ข้อคำถาม IIT 2566 และหลักฐานเชิงประจักษ์แต่ละคำถาม รอบ 5 เดือน
KPI 2.1 สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4
2.2 แผนการดำเนินงาน KPI 2.1
2.1 มาตรการการขับเคลื่อน KPI 2.1
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย KPI 2.1
1.2 รายงานผลการวิเคราะห์ KPI 2.1
1.1 รายงานการประชุม KPI 2.1

KPI 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนที่ความรู้ (Knowledge Mapping : K-Mapping) และการจัดการ ความรู้เพื่อขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO

KPI 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนที่ความรู้ (Knowledge Mapping : K-Mapping) และการจัดการ ความรู้เพื่อขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 13 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
ส่งเมล์ให้สำนักฯ ผู้ทรง
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน ปี 66 ก.พ.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารการวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและข้อมูลความรู้ที่จำเป็นของหน่วยงาน
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานตามแผนวิจัยฯ เดือน พฤศจิกายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ GAP ผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน LO และ KM สำนัก
ผลการดำเนินงาน KM และงานวิจัย ปี 66
หนังสือ ผอ.ลงนาม ส่งลิงค์คลังข้อมูลวิชาการ
แผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ ฯ
KPI 2.2 สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4
รวมการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงาน KPI 2.2 LO
2.2 แผนปฏิบัติการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้มีการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) และแผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน
2.1 เอกสารแสดงมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงาน ให้มีการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) ตามกลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการ
1.4 คลังข้อมูลวิชาการบนหน้าเว็บไซต์ ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
1.3 เอกสารแสดงรายการข้อมูลความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ, GAP ข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน
1.2 เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์ GAP ข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน
1.1 เอกสารแสดงรายการผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ของหน่วยงานเพื่อการบริหารจัดการ ให้หน่วยงานมีความรู้สำคัญอย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน โดยสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน

KPI 2.3 ระดับความสำเร็จร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

KPI 2.3 ระดับความสำเร็จร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
เอกสารประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2
ขนาดไฟล์ 8.83 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่12-2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการขับเคลื่อนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สู่องค์กรคู่คุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.31 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ GAP ผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง
KPI 2.3 สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง

KPI 2.4 ระดับความสำเร็จของร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

KPI 2.4 ระดับความสำเร็จของร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 33 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 6 รายการ
อนุมัติปรับแผนและโอนเงินให้แล็บเดือน มี.ค.66pdf
ขนาดไฟล์ 3.58 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการขับเคลื่อนแผนกำกับติดตามฯ ปี 66 (กพ.66).pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประสานข้อมูลเพื่อติดตามฯ รายเดือน ปี 66 (กพ66).pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารการประชุมสำนัก 5/2566 28 กุมภาพันธ์ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.47 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม รายงานตามช่องทางในลิงก์ที่ กองแผนงานกำหนด เรียบร้อยแล้ว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หน่วยงานวิชาการส่วนกลาง ศอช. และ ศทป.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการประเมินตนเองของสถานประกอบกิจการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Onepage ลงพื้นที่ทดลองใช้แบบตรวจประเมิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการประชุมเพื่อพิจารณาเกณฑ์มาตรฐาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินมาตรฐานกิจการตามกฎกระทรวง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ เทศบาลบ้านฉาง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการที่มีความเสี่ยง เกิน 5 แสนอนุมัติงบผลิตสื่อรอบที่ 2 ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.63 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อนุมัติปรับแผนโครงท่องเที่ยว ครั้งที่ 1โครงการ GHH 31 ม.ค.66
ขนาดไฟล์ 2.89 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการขับเคลื่อนแผนกำกับติดตามฯ ปี 66 (ม.ค. 66).pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประสานข้อมูลเพื่อติดตามฯ รายเดือน ปี 66 (ม.ค. 66).pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมสำนัก ครั้งที่ 4 31 มกราคม 66.pdf
ขนาดไฟล์ 3.71 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อนุมัติปรับแผน GCH 19 ม.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 2.85 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ครั้งที่ 3 อนุมัติปรับแผนขอเพิ่ม 2 แสน ม.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 5.05 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการขับเคลื่อนแผนกำกับติดตามฯ ปี 66 (ธ.ค. 65).pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมสำนัก ว ครั้งที่3 (29ธ.ค.65) final - 29 Dec 22.pdf
ขนาดไฟล์ 1.89 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประสานข้อมูลเพื่อติดตามฯ รายเดือน ปี 66 (ธ.ค. 65).pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขอนุมัติปรับแผนโครงการเหตุรำคาญ 21 ธ.ค.65
ขนาดไฟล์ 3.70 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อนุมัติปรับแผนสาธาณภัย ครั้งที่ 2 วันที่ 15 ธ.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 4.25 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการที่มีความเสี่ยงเพราะเกิน 500,000 บาท ผลิตสื่อ 2 ล้าน ได้รับอนุมัติเดือน พ.ย. 65
ขนาดไฟล์ 2.16 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับแผนของเดือน ธ.ค. 65 โครงการแรก
ขนาดไฟล์ 3.67 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการขับเคลื่อนแผนกำกับติดตามฯ ปี 66 (พย.65).pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประสานข้อมูลเพื่อติดตามฯ รายเดือน พฤศจิกายน ปีงบ 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประชุมสำนักฯ 2-66 _24Nov2022.pdf
ขนาดไฟล์ 8.34 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการช่วงวัย 66 ที่มีความเสี่ยง เกิน 500,000 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 3.39 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อนุมัติปรับแผนโครงการช่วงวัย ครั้งที่1.pdf
ขนาดไฟล์ 4.49 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการเหตุรำคาญ 66 ที่มีความเสี่ยง เกิน 500,000 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 2.71 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อนุมัติปรับแผน พภ.และ อก. 5 แสน.pdf
ขนาดไฟล์ 4.68 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อนุมัติปรับแผนสาธาณภัย ครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานตัวชี้วัดสถานประกอบการในพื้นที่ EEC
วิเคราะห์ GAP ผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง
KPI 2.4 สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4
3.ppt ประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 1 ปี 66 (25 ตค 65)
2.แผนกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1.การวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ที่อาจทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมไม่บรรลุเป้าหมาย