คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปี 2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 7 รายการ
วิธีเปิดลิงค์ URL หลักฐาน (หลักฐาน รอบ 5 เดือนแรก) จากเว็บไซต์เก่าของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 240 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 25642564.jpg
ขนาดไฟล์ 7.33 MB
ดาวน์โหลด 157 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 156 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Onepage การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ปีงบฯ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Onepage การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรม ปีงบฯ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมกับรองอธิบดีกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมกับหัวหน้ากลุ่มฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.81 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template กพร 64.rar
ขนาดไฟล์ 4.27 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารชุดความรู้การดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน
สรุปรายงานการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10/2564
สรุปรายงานการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9/2564
สรุปรายงานการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8/2564
สรุปรายงานการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7/2564
สรุปรายงานการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6/2564
สรุปรายงานการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2564

1.26 ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก (ประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ)

1.26 ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก (ประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 1.26 สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4

1.27 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

1.27 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 1.27 สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4

1.28 ร้อยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป

1.28 ร้อยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบรายงานข้อมูลการตรวจประเมิน GCH 64.rar
ขนาดไฟล์ 2.79 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานข้อมูลการตรวจประเมิน GCH 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือขอข้อมูลผลงานนวัตกรรมประกอบการประเมินรับรอง GCH 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รับฟังข้อคิดเห็นการพัฒนาและยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล GCSH.pdf
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 1.28 สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4

1.29 จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market) จังหวัดละ 1 แห่ง / อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แห่ง) (ประเด็นส้วมสาธารณะ/การจัดการขยะ)

1.29 จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market) จังหวัดละ 1 แห่ง / อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แห่ง) (ประเด็นส้วมสาธารณะ/การจัดการขยะ)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค.-ก.พ.64) และ 5 เดือนหลัง (มี.ค.-ก.ค.64)
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1.34 ร้อยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ได้รับการพัฒนาทันต่อสถานการณ์เสนอต่อคณะกรรมการตามกฎหมาย

1.34 ร้อยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ได้รับการพัฒนาทันต่อสถานการณ์เสนอต่อคณะกรรมการตามกฎหมาย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานการประชุมการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขภายใต้กฎกระทรวงควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานลำดับที่ 7 ร่างประกาศสุกร_ปรับตามมติอนุกลั่นกรอง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 185 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำแนะนำสถานบันเทิง ตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(ร่าง) คำแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานบันเทิง วันที่ 20 เมษายน 64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.44 MB
ดาวน์โหลด 387 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ครั้งที่ 3-1/2564 วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การทบทวนข้อมูลเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันโควิด19.pdf
ขนาดไฟล์ 2.82 MB
ดาวน์โหลด 742 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ชุดความรู้การเลี้ยงสุกร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.64 MB
ดาวน์โหลด 4782 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมอนุกรรมการยกร่างกฎหมาย 4 มี.ค. 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 190 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
onepage การประชุมอนุกลั่นกรองกฎหมายเพื่อนำเสนอร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทบทวนข้อมูลสถานการณ์ มาตรฐานและกฎหมาย
ขนาดไฟล์ 2.98 MB
ดาวน์โหลด 2214 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์การดำเนินงาน 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 2.05 MB
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 1.34 สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4

2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 32 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
1 ขออนุมัติเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน 5 กระบวนงาน รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1 จำนวน 5 SOP เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักอนามัย .pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1SOP การฝึกอบรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2SOP การสื่อสารสาธารณะและตอบโต้ความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3SOP การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (สาธารณภัย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4SOPการจัดการข้อร้องเรียนเหตุรำคาญ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5SOP การจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัตราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานส่วนกลาง แบบ ตสปจ 1 ปี 2564 ไตรมาส 3.pdf
ขนาดไฟล์ 1.43 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือเสนอ ผอ.สว เพื่อทราบการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือขอเผยแพร่ SOP บนเว็บไซต์ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP1 แนวทางการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ครั้งหนึ่งวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท).pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP2 งบประมาณและการจัดทำแผนปฏิบัติการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP3 การพัฒนากฎหมายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP จำนวน 3 กระบวนงาน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.41 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศูนย์อนามัยที่ 2 รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักทันตสาธารณสุข รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบาย OG ให้หน่วยงาน .pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารบรรยาย นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์ เรื่องข้อสังเกตจาการตรวจสอบฯ นครปฐม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือสำหรับผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 64.pdf
ขนาดไฟล์ 3.92 MB
ดาวน์โหลด 499 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส 1 และแบบรายงานข้อเสนอแนะ 2 ปี 64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.57 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการขับเคลื่อนสำนักอนามัยยสิ่งแวดล้อมสู่องค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ 2564 .pdf
ขนาดไฟล์ 1.97 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการบริหารจัดการควบคุมภายในและผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปี 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประชุมควบคุมภายใน 2564 .pdf
ขนาดไฟล์ 1.56 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อสารข้อมูลความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เปรีบยเทียบแบบรายงาน ตส.ปจ ไตรมาส 2 กับไตรมาส 3 ปี 64 ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เปรียบเทียบแบบรายงาน ตส.ปจ ไตรมาส 1 ปี 64 กับไตรมาส 4 ปี 63 ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 2.1.1 สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4

2.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน

2.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค.-ก.ค.64)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานความก้าวหน้า ณ กรกฎาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 3.18 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานความก้าวหน้า ณ มิถุนายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.64 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานความก้าวหน้า ณ พฤษภาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.02 MB
ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานความก้าวหน้า ณ เมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.00 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานความก้าวหน้า ณ 22 มีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานการคัดเลือกโครงการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 3.63 MB
ดาวน์โหลด 152 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแบบฟอร์มที่ 5.pdf
ขนาดไฟล์ 2.15 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแบบฟอร์มที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแบบฟอร์มที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแบบฟอร์มที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแบบฟอร์มที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ

2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
คะแนนที่ 4 และ 5 ของ HWP.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 31-05-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 2.2 สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 2.3 สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4

2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) (กลุ่มวิชาการทุกกลุ่มเขียนผลงานส่งประกวด TPSA)

2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) (กลุ่มวิชาการทุกกลุ่มเขียนผลงานส่งประกวด TPSA)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
สรุปบทเรียนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ .pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรอบที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 196 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงานผ่านการคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและส่งผลงานเข้าระบบ กพร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 2.4 สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4

2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย

2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 28 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การสื่อสารข้อมูลเพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.58 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการขับเคลื่อนแผนกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนกรกฎาคม 2564).pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการขับเคลื่อนแผนกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนมิถุนายน 2564).pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการขับเคลื่อนแผนกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนพฤษภาคม 2564).pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการขับเคลื่อนแผนกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนเมษายน 2564).pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการขับเคลื่อนแผนกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการขับเคลื่อนแผนกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนกุมภาพันธ์ 2564).pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารนำเสนอในการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.64 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารนำเสนอในการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9 เดือนมิถุนายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 8.01 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารนำเสนอในการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 17.28 MB
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารนำเสนอในการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7 เดือนเมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 8.88 MB
ดาวน์โหลด 282 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารนำเสนอในการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6 เดือนมีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 5.81 MB
ดาวน์โหลด 411 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารนำเสนอในการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 9.75 MB
ดาวน์โหลด 178 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารนำเสนอในการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 เดือนมกราคม 2564 .pdf
ขนาดไฟล์ 10.82 MB
ดาวน์โหลด 161 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารนำเสนอในการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 เดือนธันวาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 8.06 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารนำเสนอในการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 3.06 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารนำเสนอในการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 3.50 MB
ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ร่าง House model สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 179 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ที่อาจทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมไม่บรรลุเป้าหมาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การสื่อสารข้อมูลเพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (กรกฎาคม).pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การสื่อสารข้อมูลเพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (มิถุนายน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การสื่อสารข้อมูลเพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (พฤษภาคม).pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การสื่อสารข้อมูลเพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (เมษายน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การสื่อสารข้อมูลเพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (มีนาคม).pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การสื่อสารข้อมูลเพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (กุมภาพันธ์).pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 2.5 สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4