คุณกำลังมองหาอะไร?

 เอกสารเพิ่มเติม คำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมกับรองอธิบดีกรมอนามัย  
                               แบบรายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

       ลำดับที่      

                                                                                                 ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน                                                                          

   ตัวชี้วัดกลุ่ม 1. นโยบายสำคัญ เร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย และภารกิจหลักสายวิชาการ (Core Function)

             1           

  1.5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN &  CLEAN Hospital

  2

  1.10 ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (ร้อยละ 80 ของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป) (ติดเชื้อ)
             3
  1.18 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
    - ร้อยละ 65 ของเทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป (สอน.รับผิดชอบผลตัวย่อย ร้อยละ 65 ของเทศบาล)
    - ร้อยละ 5 ของ อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ (สำนัก ว. รับผิดชอบผลตัวย่อย ร้อยละ 5
ของตำบล) 

  4

  1.21 ร้อยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ได้รับการพัฒนาทันต่อสถานการณ์เสนอต่อคณะกรรมการตามกฎหมาย (กฎ/ประกาศ)

  5

  1.23 ร้อยละ 100 ของตัวชี้วัดเฝ้าระวังฯ ได้รับการนำเข้าในระบบ DoH Dashboard (ปฏิกูล)
             6   1.28 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19
    ตัวชี้วัดกลุ่ม 2. ภารกิจรอง/สนับสนุนกรมอนามัย
              7         
  2.1 ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมกำกับบริหาร 
             8   2.2 องค์กรสร้างสุข 
                          2.2.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดี (Happy Body)
                   2.2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (การจัดการข้อมูลและความรู้ (Data Management & Knowledge Management)     
                   2.2.3 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (ความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement))
              9
  2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
             10
  2.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558/PMQA 4.0
        IDP ปี 63 รอบ 1 
              IDP ข้าราชการ 
              IDP พนักงานราชการ 
             11
  2.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน