คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | DM & KM

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

นางวรภา บุญคลัง

กลุ่มอำนวยการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการปฎิบัติการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหนวยงานของรัฐ
ขนาดไฟล์ 1.96 MB
ดาวน์โหลด 198 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.ยุพาภรณ์ สิริประการกิจ

กลุ่มอำนวยการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การลา
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.ศริญญา เหล็กแจ้ง

กลุ่มอำนวยการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปสาระสำคัญของสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ขนาดไฟล์ 2.19 MB
ดาวน์โหลด 156 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางอุบลรัตน์ อักษรสรรโกศล

กลุ่มอำนวยการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การเบิกจ่ายพัสดุ
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 2506 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางเปรมจิตร กิจเชิดชู

กลุ่มอำนวยการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การปฎิบัติงานการรับ - ส่งหนังสือราชการ
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 541 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นายธนณัฐ คล้ายแก้ว

กลุ่มอำนวยการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขึ้นตอนในการขอใช้รถยนต์
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 194 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.รุจิรา ไชยด้วง

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การประเมินผลการดำเนินงาน NEHAP2 (งานวิจัย)
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางพรสุดา ศิริ

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การดำเนินงานตามระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสว.
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.พรทิพา โพธิ์ไพโรจน์

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
PMQA4.0
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.นวรัตน์ อภิชัยนันท์

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
SOPการเตรียมการเพื่อเข้าร่วมประชุมนานาชาติฯ
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 151 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความสัมพันธ์ระหว่างสวล.ภายในห้องนอนกับอาการของโรคระบบ ทางเดินหายใจฯ(งานวิจัย)
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.จันท์จิรา ตรีสิทธิมากุล

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
มาทำความรู้จักฐานข้อมูลกลางของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 153 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.ทิพย์สุดา หาญอาสา

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การประยุกต์ใช้ A2IM กับงานด้านงบประมาณ
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 968 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย