คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | DM & KM

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

นายสมชาย ตู้แก้ว

ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประสิทธิผลการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการควบคุมเหตุรำคาญ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางเกศินี จันทร์ศร

กลุ่มอำนวยการ
เทคนิคการร่างหนังสือราชการ
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางวรภา บุญคลัง

กลุ่มอำนวยการ
แนวทางการปฎิบัติการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหนวยงานของรัฐ
ขนาดไฟล์ 1.96 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.ยุพาภรณ์ สิริประการกิจ

กลุ่มอำนวยการ
การลา
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.ศรีสมร จำเริญศักดิ์ศรี

กลุ่มอำนวยการ
ความสำคัญของเลขานุการผู้บริหาร
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.ศริญญา เหล็กแจ้ง

กลุ่มอำนวยการ
สรุปสาระสำคัญของสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ขนาดไฟล์ 2.19 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางสมหมาย รุ่งแจ้ง

กลุ่มอำนวยการ
การปฎิบัติงานการรับ - ส่งหนังสือราชการ
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางอุบลรัตน์ อักษรสรรโกศล

กลุ่มอำนวยการ
การเบิกจ่ายพัสดุ
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางเปรมจิตร กิจเชิดชู

กลุ่มอำนวยการ
การปฎิบัติงานการรับ - ส่งหนังสือราชการ
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นายสุรจิตร อ่ำทิม

กลุ่มอำนวยการ
ขึ้นตอนในการขอใช้รถยนต์
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นายธนณัฐ คล้ายแก้ว

กลุ่มอำนวยการ
ขึ้นตอนในการขอใช้รถยนต์
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นายอำนวย เจจือ

กลุ่มอำนวยการ
ขึ้นตอนในการขอใช้รถยนต์
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย