คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | DM & KM

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

นายสมชาย ตู้แก้ว

ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประสิทธิผลการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการควบคุมเหตุรำคาญ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางเกศินี จันทร์ศร

กลุ่มอำนวยการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เทคนิคการร่างหนังสือราชการ
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 189 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางวรภา บุญคลัง

กลุ่มอำนวยการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการปฎิบัติการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหนวยงานของรัฐ
ขนาดไฟล์ 1.96 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.ยุพาภรณ์ สิริประการกิจ

กลุ่มอำนวยการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การลา
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.ศริญญา เหล็กแจ้ง

กลุ่มอำนวยการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปสาระสำคัญของสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ขนาดไฟล์ 2.19 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางอุบลรัตน์ อักษรสรรโกศล

กลุ่มอำนวยการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การเบิกจ่ายพัสดุ
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางเปรมจิตร กิจเชิดชู

กลุ่มอำนวยการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การปฎิบัติงานการรับ - ส่งหนังสือราชการ
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นายธนณัฐ คล้ายแก้ว

กลุ่มอำนวยการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขึ้นตอนในการขอใช้รถยนต์
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.รุจิรา ไชยด้วง

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การประเมินผลการดำเนินงาน NEHAP2 (งานวิจัย)
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นายภิญญาพัชญ์ จุลสุข

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับสาธารณภัยและภัยสุขภาพ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณสำนักฯ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางพรสุดา ศิริ

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การดำเนินงานตามระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสว.
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.พรทิพา โพธิ์ไพโรจน์

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
PMQA4.0
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย