คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | DM & KM

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

นายสมชาย ตู้แก้ว

ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประสิทธิผลการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการควบคุมเหตุรำคาญ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางเกศินี จันทร์ศร

กลุ่มอำนวยการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เทคนิคการร่างหนังสือราชการ
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางวรภา บุญคลัง

กลุ่มอำนวยการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการปฎิบัติการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหนวยงานของรัฐ
ขนาดไฟล์ 1.96 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.ยุพาภรณ์ สิริประการกิจ

กลุ่มอำนวยการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การลา
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.ศรีสมร จำเริญศักดิ์ศรี

กลุ่มอำนวยการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ความสำคัญของเลขานุการผู้บริหาร
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.ศริญญา เหล็กแจ้ง

กลุ่มอำนวยการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปสาระสำคัญของสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ขนาดไฟล์ 2.19 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางสมหมาย รุ่งแจ้ง

กลุ่มอำนวยการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การปฎิบัติงานการรับ - ส่งหนังสือราชการ
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางอุบลรัตน์ อักษรสรรโกศล

กลุ่มอำนวยการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การเบิกจ่ายพัสดุ
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางเปรมจิตร กิจเชิดชู

กลุ่มอำนวยการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การปฎิบัติงานการรับ - ส่งหนังสือราชการ
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นายสุรจิตร อ่ำทิม

กลุ่มอำนวยการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขึ้นตอนในการขอใช้รถยนต์
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นายธนณัฐ คล้ายแก้ว

กลุ่มอำนวยการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขึ้นตอนในการขอใช้รถยนต์
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นายอำนวย เจจือ

กลุ่มอำนวยการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขึ้นตอนในการขอใช้รถยนต์
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย