คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปี 2567

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการประชุมสำนัก ว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เอกสารการประชุม
ลิงก์เชื่อมโยง 15 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
เอกสารการประชุมสำนัก ว. มี.ค. 67 เข้าระบบ DOC
ไฟล์ภาพ รายงานการประชุมสำนัก ว. มี.ค. 67 เข้าระบบ DOC
รายงานการประชุมสำนัก ว. มี.ค. 67 เข้าระบบ DOC
เอกสารการประชุมสำนัก ว. ก.พ. 67 เข้าระบบ DOC
ไฟล์ภาพ รายงานการประชุมสำนัก ว. ก.พ. 67 เข้าระบบ DOC
รายงานการประชุมสำนัก ว. ก.พ. 67 เข้าระบบ DOC
เอกสารการประชุมสำนัก ว. ม.ค. 67 เข้าระบบ DOC
ไฟล์ภาพ รายงานการประชุมสำนัก ว. ม.ค. 67 เข้าระบบ DOC
รายงานการประชุมสำนัก ว. ม.ค. 67 เข้าระบบ DOC
เอกสารการประชุมสำนัก ว. ธ.ค. 66 เข้าระบบ DOC
ไฟล์ภาพ รายงานการประชุมสำนัก ว. ธ.ค. 66 เข้าระบบ DOC
รายงานการประชุมสำนัก ว. ธ.ค. 66 เข้าระบบ DOC
เอกสารการประชุมสำนัก ว. พ.ย. 66 เข้าระบบ DOC
ไฟล์ภาพ รายงานการประชุมสำนัก ว. พ.ย. 66 เข้าระบบ DOC
รายงานการประชุมสำนัก ว. พ.ย. 66 เข้าระบบ DOC

เอกสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
1คำสั่งสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม-ที่-12_2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.50 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(ร่าง)คำสั่งแต่งตั้ง คกก สำนักว. ปี 67 ณ ธ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI Template 67.rar
ขนาดไฟล์ 13.28 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3.22 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป)

3.22 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
2. แบบรายงานผล ก.พ. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. แบบรายงานผล ม.ค. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ 5เดือนหลัง รายงานการวิเคราะห์ฯ ตัวชี้วัด 3.22 GCHC มี.ค.67
5 เดือนแรก คะแนนที่ 5 KPI 3.22 GCHC รายงานผลการดำเนินงาน
5 เดือนแรก คะแนนที่ 4 KPI 3.22 ภาคีเครือข่ายและบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ
KPI 3.22 สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 3.2
รวมข้อมูลผลการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงาน KPI 3.22 GCHC ปี 67 รอบ 5 เดือนแรก
2.2 แผนการขับเคลือน KPI 3.22 GCHC ปี 67 รอบ 5 เดือนแรก
2.1 มาตรการขับเคลื่อน KPI 3.22 GCHC ปี 67 รอบ 5 เดือนแรก
1.2 รายงานผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย KPI 3.22 GCHC ปี 67 รอบ 5เดือนแรก
1.1 ข้อมูลผลการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงาน KPI 3.22 GCHC ปี 67 รอบ 5เดือนแรก

3.23 ร้อยละของสถานประกอบการโรงแรมผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ

3.23 ร้อยละของสถานประกอบการโรงแรมผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ
ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
รอบ 5 เดือนหลัง รายงานการวิเคราะห์ฯ ตัวชี้วัด 3.23 GHH มี.ค.67
5 เดือนแรก คะแนนที่ 5 KPI 3.23 GHH รายงานผลการดำเนินงาน
5 เดือนแรก คะแนนที่ 4 KPI 3.23 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนมาตรฐานโรงแรม
KPI 3.23 สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผนระดับคะแนนที่ 3.2
รวมข้อมูลผลการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงาน KPI 3.23 GHH ปี 67 รอบ 5เดือนแรก
2.2 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด KPI 3.23 GHH ปี 67 รอบ 5เดือนแรก
2.1 การกำหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน KPI 3.23 GHH ปี 67 รอบ 5เดือนแรก
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเสีย KPI 3.23 GHH ปี 67 รอบ 5เดือนแรก
1.1 ข้อมูลผลการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงาน KPI 3.23 GHH ปี 67 รอบ 5เดือนแรก

3.24 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกระดับการจัดบริการสาธารณะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านมาตรฐาน

3.24 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกระดับการจัดบริการสาธารณะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านมาตรฐาน
ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
รอบ 5 เดือนหลัง รายงานการวิเคราะห์ฯ ตัวชี้วัด 3.24 EHA มี.ค.67
5 เดือนแรก คะแนนที่ 5 KPI 3.24 EHA รายงานผลการดำเนินงาน
5 เดือนแรก คะแนนที่ 4 KPI 3.24 จำนวนผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน EHA
KPI 3.24 สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 3.2
รวมข้อมูลผลการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงาน KPI 3.24 EHA ปี 67 รอบ 5เดือนแรก
2.2 แผนการขับเคลือน KPI 3.24 EHA ปี 67 รอบ 5เดือนแรก
2.1 มาตรการขับเคลื่อน KPI 3.24 EHA ปี 67 รอบ 5เดือนแรก
1.2 รายงานผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย KPI 3.24 EHA ปี 67 รอบ 5เดือนแรก
1.1 ข้อมูลผลการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงาน KPI 3.24 EHA ปี 67 รอบ 5เดือนแรก

3.25 ร้อยละของพื้นที่เขตเมือง (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล) และเขตเศรษฐกิจพิเศษขับเคลื่อนเป็นเมืองสุขภาพดี

3.25 ร้อยละของพื้นที่เขตเมือง (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล) และเขตเศรษฐกิจพิเศษขับเคลื่อนเป็นเมืองสุขภาพดี
ลิงก์เชื่อมโยง 12 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
รอบ 5 เดือนหลัง รายงานการวิเคราะห์ ตัวชี้วัด 3.25 เมืองสุขภาพดี มี.ค.67
กิจกรรมข้อ 5 รายงานการวิเคราะห์ ตัวชี้วัด 3.25 เมืองสุขภาพดี ก.พ.67
5 เดือนแรก คะแนนที่ 5 KPI 3.25 เมืองสุขภาพดีฯ รายงานผลการดำเนินงาน
5 เดือนแรก คะแนนที่ 4 KPI 3.25 ร้อยละ 70 ของจำนวนอปท.เป้าหมายสมัครเข้าร่วมโครงการ
ประชุมชี้แจงและหารือแนวทางการบูรณาการดำเนินการอนามัยสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาเกณฑ์เมืองสุขภาพดี
KPI 3.25 สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 3.2
รวมข้อมูลผลการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงาน KPI 3.25 ปี 67 รอบ 5เดือนแรก
2.2 แผนการขับเคลือน KPI 3.25 ปี 67 รอบ 5เดือนแรก
2.1 มาตรการขับเคลื่อน KPI 3.25 ปี 67 รอบ 5เดือนแรก
1.2 รายงานผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย KPI 3.25 ปี 67 รอบ 5เดือนแรก
1.1 ข้อมูลผลการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงาน KPI 3.25 ปี 67 รอบ 5เดือนแรก

3.26 ร้อยละของโรงพยาบาลมีการใช้งานระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของประเทศ (E-Manifest)

3.26 ร้อยละของโรงพยาบาลมีการใช้งานระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของประเทศ (E-Manifest)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
One Page_ตรวจประเมินสถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ 5 เดือนหลัง รายงานการวิเคราะห์ฯ ตัวชี้วัด 3.26 E-Manifest มี.ค.67
5 เดือนแรก คะแนนที่ 5 KPI 3.26 E-manifest รายงานผลการดำเนินงาน
5 เดือนแรก คะแนนที่ 4 KPI 3.26 ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อได้รับการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
KPI 3.26สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 3.2
รวมข้อมูลผลการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงาน KPI 3.26 E_manifest ปี 67 รอบ 5เดือนแรก
2.2 แผนการขับเคลือน KPI 3.26 E_manifest ปี 67 รอบ 5เดือนแรก
2.1 มาตรการขับเคลื่อน KPI 3.26 E_manifest ปี 67 รอบ 5เดือนแรก
1.2 รายงานผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย KPI 3.26 E_manifest ปี 67 รอบ 5เดือนแรก
1.1 ข้อมูลผลการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงาน KPI 3.26 E_manifest ปี 67 รอบ 5เดือนแรก

3.27 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาล)ในพื้นที่เป้าหมาย มีการจัดการเหตุรำคาญหรือควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้มาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

3.27 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาล)ในพื้นที่เป้าหมาย มีการจัดการเหตุรำคาญหรือควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้มาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
One page ประชุมชี้แจงฯ 20ต.ค.66
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ 5 เดือนหลัง รายงานการวิเคราะห์ฯ ตัวชี้วัด 3.27 เหตุรำคาญ มี.ค.67
5 เดือนแรก คะแนนที่ 5 KPI 3.27 เหตุรำคาญฯ รายงานผลการดำเนินงาน
5 เดือนแรก คะแนนที่ 4 KPI 3.27 เจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคและระดับจังหวัดได้รับการพัฒนาองค์ความรู้
KPI 3.27สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 3.2
รวมข้อมูลผลการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงาน KPI 3.27 เหตุรำคาญฯ ปี 67 รอบ 5เดือนแรก
2.2 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด KPI 3.27 เหตุรำคาญฯ ปี 67 รอบ 5เดือนแรก
2.1 มาตการการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด KPI 3.27 เหตุรำคาญฯ ปี 67 รอบ 5เดือนแรก
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเสีย KPI 3.27 เหตุรำคาญฯปี 67 รอบ 5เดือนแรก
1.1 ข้อมูลผลการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงาน KPI 3.27 เหตุรำคาญฯ ปี 67 รอบ 5เดือนแรก

2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 15 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
บันทึกแจ้งเวียนแนวปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย-No-gift-Policy-ปีงบฯ-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี 67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.70 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกียรติบัตรผู้ตรวจสอบภายในดีเด่นประจำสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมปี 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
C/SH ปี 67
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ 5 เดือนหลัง รายงานการวิเคราะห์ฯ ตัวชี้วัด 2.1 ITA มี.ค.67
รายงานการประชุมคณะกรรมการคุณธรรม ปี 2567 สื่อสารข้อคำถาม IIT
ข้อคำถาม IIT และหลักฐานเชิงประจักษ์แต่ละคำถาม รอบ 5 เดือนแรก
Info แนวทางการขอยืมทรัพย์สินราชการปี 67
แนวทางการขอยืมทรัพย์สินราชการปี 67
สรุปประชุมการทบทวนขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของราชการ
แจ้งเวียนขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของราชการ
5 เดือนแรก KPI 2.1 คะแนนที่ 5.3 หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน(OIT)
5 เดือนแรก KPI 2.1 คะแนนที่ 5.2 ผลประเมินระดับการรับรู้ (EIT)
5 เดือนแรก KPI 2.1 คะแนนที่ 5.1 ผลประเมินระดับการรับรู้ (IIT)
5 เดือนแรก คะแนนที่ 4 KPI 2.1 สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4
รายงานการประชุมการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรม ปี 67
2.2 แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับผลวิเคราะห์ ITA
2.1 กำหนดมาตรการกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
1.1 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 17 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
(ร่าง) 21_02_67PGA.ใบสมัครเลื่องลือขยายผล_OpenGov_Expanded_HL.pdf
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือและแบบฟอร์มการเขียนผลงาน TPSA ปีงบประมาณ 2566.rar
ขนาดไฟล์ 12.66 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM คลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ต.ค.66
ขนาดไฟล์ 2.97 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ 5 เดือนหลัง รายงานการวิเคราะห์ฯ ตัวชี้วัด 2.2 LO-KM มี.ค.67
แผนงานวิชาการฯ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ก.พ.67
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.2 ปีงบประมาณ 2567 รอบ 5 เดือนแรก ระดับคะแนนที่ 4.1
แผนงานวิชาการฯ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ม.ค.67
ผู้ส่งผลงาน TPSA ปี 2567
แผนการดำเนินงาน กพว. สำนัก ว. ธ.ค.66
รายงานผลงานวิชาการ เดือน ธ.ค.2566
แผนวิชาการ เดือน ธ.ค.2566
แผนการดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการปี 66-67 สำนัก ว. และ กอฉ.
แผนวิชาการ เดือน พ.ย.2566
5 เดือนแรก KPI 2.2 คะแนนที่ 5.2 ส่งผลงาน TPSA ผ่านระบบออนไลน์
5 เดือนแรก KPI 2.2 คะแนนที่ 5.1 รางยงานตามแบบฟอร์มโครงร่างผลงานวิชาการที่ผ่าน (กพว.) ที่คลังข้อมูล
5 เดือนแรก คะแนนที่ 4 KPI 2.2 สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4.1
รวม KPI 2.2 รายงานผลการวิเคราะห์ รอบ 5 เดือนแรก ปี 2567
2.2 มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.2
2.1 มีมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด 2.2 และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แนวโน้มการเบิกจ่าย 3 ปีย้อนหลัง 64-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 2.3 สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน

2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 6 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
การประสานข้อมูลเพื่อติดตามฯ รายเดือน ก.พ.ปี 67 23 กพ.67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประสานข้อมูลเพื่อติดตามฯ รายเดือน ปี 67_30 มกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประสานข้อมูลเพื่อติดตามฯ รายเดือน ปี 67_27 ธค.66
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประสานข้อมูลเพื่อติดตามฯ รายเดือน ปี 67_28 พย.66
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 2.4 GAP ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ปี 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 2.4 ประเด็น E-Manifest
KPI 2.4 ประเด็น GHH
KPI 2.4 ประเด็น EHA
รายงานผลผลิดสำคัญในตัวชี้วัด 2.4 ประเด็น GCHC
รายงานผลผลิดสำคัญในตัวชี้วัด 2.4 ประเด็นเหตุรำคาญ
KPI 2.4 สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน