คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่งสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการขับเคลื่อนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการขับเคลื่อนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ดาวน์โหลด 310 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2562
ขนาดไฟล์ 5.39 MB
ดาวน์โหลด 326 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561-30 มีนาคม 2562)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบติดตาม ปค.5
ขนาดไฟล์ 1.53 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2562-30 กันยายน 2562)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายในปี 2563
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.4 ปค.5 แบบติดตาม ปค.5
ขนาดไฟล์ 4.84 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
ขนาดไฟล์ 17.95 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เล่มโครงสร้างฯ และ Flow ส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน 2562
ขนาดไฟล์ 5.11 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก.)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก.)
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข.)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข.)
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ไตรมาส 1
ขนาดไฟล์ 3.66 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ไตรมาส 2
ขนาดไฟล์ 3.02 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ไตรมาส 3
ขนาดไฟล์ 1.94 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ไตรมาส 4
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย