คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่งสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการขับเคลื่อนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คำสั่งสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการขับเคลื่อนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2562
ขนาดไฟล์ 5.39 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561-30 มีนาคม 2562)

แบบติดตาม ปค.5
ขนาดไฟล์ 1.53 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2562-30 กันยายน 2562)

คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายในปี 2563
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.4 ปค.5 แบบติดตาม ปค.5
ขนาดไฟล์ 4.84 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
ขนาดไฟล์ 17.95 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เล่มโครงสร้างฯ และ Flow ส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน 2562
ขนาดไฟล์ 5.11 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก.)

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก.)
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข.)

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข.)
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562

ไตรมาส 1
ขนาดไฟล์ 3.66 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ไตรมาส 2
ขนาดไฟล์ 3.02 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ไตรมาส 3
ขนาดไฟล์ 1.94 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ไตรมาส 4
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย