คุณกำลังมองหาอะไร?

เอกสารเพิ่มเติม 1. เอกสารถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลสำเร็จของงานระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล (รอบ 5 เดือนแรก)
                                 ปีงบประมาณ 2561 
                            2. เอกสารถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลสำเร็จของงานระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล (รอบ 5 เดือนหลัง)
                                 ปีงบประมาณ 2561 
                            3. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมอนามัย ระดับบุคคล 
                            4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับบุคคล
                            5. ประกาศสำนัก เรื่อง อัตราร้อยละของฐานค่าตอบแทนที่ใช้ในการคำนวณเลื่อนค่าตอบแทน ปี 2561 
                            6. เกณฑ์ความสำเร็จของงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 
 ตัวชี้วัดที่ 2.7 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานในระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 หลักฐาน รอบ 5 เดือนแรก
 หลักฐาน รอบ 5 เดือนหลัง