คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศกรมอนามัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
ประกาศผู้ชนะ (2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องวัดระดับเสียง RION รุ่น NL-52 พร้อมอุปกรณ์ปรับเทียบมาตรฐานเสียง RION รุ่น NC-75 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาะตรวจวิเคราะห์สารไดออกซินทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพสถานบริการสาธารณสุขตามมาตราฐาน Green & Clean Hospital โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกรมอนามัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 17 รายการ
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประสัมพันธ์การรณรงค์พัฒนาส้วมสาธารณะเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในเทศกาลวันสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมรณรงค์สงกรานต์สุขใจ ส้วมสาธารณะไทย สะอาด ปลอดภัย ได้มาตราฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ เครื่องตรวจวัดก๊าซฟอร์มัลดีไฮด์ในบรรยากาศ และเครื่องมือตรวจวัดก๊าซโอโซนในบรรยากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตคลิปวิดีโอ รูปแบบการจัดการชุมชนต้นแบบด้านการจัดการและเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมในเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 30 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนารูปแบบระบบกำกับติดตามการขนสิ่งปฏิกูลอัจฉริยะ (Manifest System) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวม ประมวลผล และปรับปรุงระบบรวบรวม รายงานผลสารสนเทศการจัดการความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร และผลิตประกาศนียบัตรสำหรับการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจวิเคราะห์เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในตัวอย่างน้ำเสียจากโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจวิเคราะห์เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในตัวอย่างน้ำเสียจากโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานและของเสียอันตรายจากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเสื้อกั๊ก (วัสดุเครื่องแต่งกาย) ทีมปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บข้อมูลพร้อมจัดทำข้อเสนออัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ 2535 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวม ประมวลผล และเชื่อมโยงข้อมูลในมิติต่างๆ และจัดการณ์ระบบคาดการณ์เฝ้าระวังการเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจากไฟใหม้บ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจสถานการณ์และพัฒนารูปแบบการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายหลังการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่ อบจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกรมอนามัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ ประจำสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการสุขาภิบาล สุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำหรับทีม SEhRT กรมอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความเสี่ยงเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพจากระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บรวบรวม ประมวลผลข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การประเมินความเสี่ยง ความเปราะบาง และแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลคาบอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโรงพยาบาล
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวมสถานการณ์และออกแบบกิจกรรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตชุดสาธิตเราสะอาด (V-Clean) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นรองหน้ากากของเครื่องวัดกลิ่นภาคสนาม Comfort Seals โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิต DOH Hygiene package โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิต Sanitation tool kit สำหรับผู้ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบกระบวนการติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรบริหารส่วนตำบลจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้เอของประเทศ E-Menifest โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการและสถานที่ในการจัดงานรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านอำนวยการ ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกรมอนามัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 19 รายการ
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านอำนวยการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง(นัฐชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านอำนวยการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง(ชนันต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านอำนวยการ ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านอำนวยการ ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ ประจำสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฉากกั้น Partition พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานสูบและขนส่งสิ่งปฏิกูล และคู่มือเทคโนโลยีการจัดการสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าใส่วัสดุ อุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบรับรู้กลิ่นของผู้ดมกลิ่น Odor Sensory และแผ่นรองหน้ากากของเครื่องวัดกลิ่นภาคสนาม Comfort Seals โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตราฐาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ผนังกระจก และห้องน้ำ ชั้น 4 ชั้น 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น 4 ชั้น 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกรมอนามัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตชุดนิทรรศการ พร้อมสื่อการสอนคัดแยกขยะถูกวิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัยผ่านสือออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตคู่มือมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Green Health Attraction) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงการรวบรวม ประมวลผล และจัดทำระบบรวบรวมและการรายงานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแพร่ข่าวหรือสกูปข่าว และจัดทำเหรียญรางวัล เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวม ประมวลผล และจัดทำระบบรวบรวมและการรายงาน การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล น้ำ และสุขอนามัย ในเรือนจำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างออกแบบและผลิตโล่ประกาศเกียรติคุณโรงแรมคุณภาพตามมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม GREEN Health Hotel และแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 พฤษภาคม 2566
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านอำนวยการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 พฤษภาคม 2566
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตโล่เกียรติคุณการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกรมอนามัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 23 รายการ
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา มาตราฐานโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม GREEN Health Hotel ไทยอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อรณรงค์ รักษ์โลก สุขอนามัยดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเฝ้าระวังและการส่งเสริมความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตป้ายรับรองมาตราฐานส้วมสาธารณะที่ผ่านมาตราฐาน ด้วยความสะอาดเพียงพอ และปลอดภัย (HAS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตคู่มือแนวทางการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Challerge สำหรับโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านอำนวยการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 มีนาคม 2566
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ ประจำสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 มีนาคม 2566
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 มีนาคม 2566
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 มีนาคม 2566
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านอำนวยการ ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 มีนาคม 2566
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านอำนวยการ ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 มีนาคม 2566
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มีนาคม 2566
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มีนาคม 2566
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 มีนาคม 2566
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 มีนาคม 2566
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการราคา ซ์้ออุปกรณ์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวม ประมวลผลและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ GREEN & CLEAN Hotpital เพื่อพัฒนาและยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานในสถานที่บริการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อคู่มือการปฏิบัติงานสําหรับทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตป้ายรับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะที่ผ่านมาตรฐานด้านความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกรมอนามัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศกรมอนามัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.79 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกรมอนามัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศกรมอนามัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.77 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกรมอนามัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศกรมอนามัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.77 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกรมอนามัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 27 รายการ
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในการประชุมคอนเฟอร์เร้นซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการลงพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองพลาสติกแบบมีซิลปิดปาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครื่องตรวจวัดความเร็วลม แบบขดลวดความร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษกรองสำหรับเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองแบบติดตัวบุคคลชริด PVC Filter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือประชาชน รื้อ ล้าง หลังน้ำลด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรรับรอง GREEN CEAN Hospital โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องวัดเสียงและตัวปรับเทียบระดับเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวมและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังด่านอนามัยสื่งแวดล้อมที่เอือต่อสุขภาพในเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุที่เหมาะกับบริบทประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวม ประมวลผลข้อมลและจัดทำแนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสติ๊กเกอร์ชุดเปิดประเทศอย่างปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบันทึกข้อมลแบบสำรวจสถานการณ์การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ .pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้าสำหรับใส่ชุดนายสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารโลหะหนักในน่ำอุปโภคบริโภคและพืชผัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดส่งพัสดุเพื่อสนับสนุนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเกียรติบัตรการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลกประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างกระแสการเปิดประเทศอย่างปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตราการปลอดภัยสำหรับองค์กร COVID Free Settting โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนพัสดุเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฃื้อชุดทดสอบการรับรู้กลิ่นของผู้ดมกลิ่น Odor test kit โดยวิธึเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเฝ้าระวังและขับเดลื่อนการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบและเปลี่ยนหัววัดออกซิเจนของเครื่องวัดก๊าซพิษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวมข้อมูลพร้อมจัดทำข้อเสนอต่อรูปแบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เมืองท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวมและประมวลผลเพื่อจัดทำการปรับปรุงเครื่องมือการดำเนินงานโครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เส้นทางท่องเที่ยวสุขภาพดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ตู้ดูดความชื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกรมอนามัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
ประกาศผู้ชนะปี 64 เดือนกันยายน 64-2.pdf
ขนาดไฟล์ 2.51 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะปี 64 เดือนกันยายน 64-1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.46 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะปี 64 เดือนสิงหาคม 64-2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.46 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะปี 64 เดือนสิงหาคม 64-1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.33 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะปี 64 เดือนกรกฎาคม 64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.21 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ก.ค.64
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ก.ค.64
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 ก.ค.64
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 ก.ค.64
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากคาร์บอนมาตราฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 ก.ค. 64
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย