คุณกำลังมองหาอะไร?


ภารกิจตามกฎหมาย สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
(ระบุไว้ในกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 หน้า 38  วันที่ 28 ธันวาคม 2552
 
ข้อ 29 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
      1. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานหลักของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ
      2. ศึกษา วิจัย พัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้ เทคโนโลยีการอนามัยสิ่งแวดล้อม
      3. พัฒนาและจัดทำมาตรฐาน กฎเกณฑ์ รวมทั้งระบบการรับรองมาตรฐานการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
      4. พัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวัง และระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ
      5. ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและชุมชน
      6. สร้างกระแสและขับเคลื่อนทางสังคมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
      7. ประสานความร่วมมือ ติดตามและประเมินผลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
      8. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย