คุณกำลังมองหาอะไร?

ขั้นตอนที่ 1

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ขั้นตอนที่ 2

1. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

 

2.1 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต 

2.2 ประกาศและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

3. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

4. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันทุจริต เพื่อการเป็นหน่วยงานคุณธรรม และองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ  

 

ขั้นตอนที่ 3

1. การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ" 

2. ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 

3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 4. การทำแบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู 

 

ขั้นตอนที่ 4

4.1 กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากรภายใน หรือภายนอกองค์กร ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ 

4.2 กิจกรรมยกย่อง เชิดชู หน่วยงานภายใน หรือภายนอกองค์กร ที่มีการส่งเสริมคุณธรรมหรือความดีจนเป็นแบบอย่างได้ 

4.3 Success Story” : “สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ปันรัก สร้างสุข” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

4.4 ผลงาน "สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ปันรัก สร้างสุข” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

4.5 คลิปวิดีโอ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรคุณธรรม โปร่งใส ปันรักสร้างสุข 

4.6 เอกสาร Powerpoint ผลงาน "สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ปันรัก สร้างสุข" 

 

ขั้นตอนที่ 5

1. เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการในโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 

3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน