คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 มีนาคม 2563)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
รายงานการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5-2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.19 MB
ดาวน์โหลด 153 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2563-30 กันยายน 2563)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แบบ ปค.4 ปค.5 แบบติดตาม ปค.5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เล่มโครงสร้างฯ และ Flow
ขนาดไฟล์ 5.35 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
Quarter1-63.pdf
ขนาดไฟล์ 2.87 MB
ดาวน์โหลด 173 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Quarter2-63.pdf
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Quarter3-63.pdf
ขนาดไฟล์ 1.31 MB
ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Quarter4-63.pdf
ขนาดไฟล์ 1.31 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการรายงานผลการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน กรมอนามัย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Google Forms)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการรายงานผลการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน กรมอนามัย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Google Forms).pdf
ขนาดไฟล์ 1.36 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หนังสือนำส่งรายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกลุ่มตรวจสอบสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม วันที่ 5 มิถุนายน 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
หนังสือนำส่งรายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกลุ่มตรวจสอบสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม วันที่ 5 มิถุนายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 3.51 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 (กรมอนามัย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย