คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2565)

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2565) (ณ 13 ธ.ค. 64).pdf
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562 ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560-2564

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2562 ตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 -2564.doc
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2562 ตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 -2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างการรายงานผลการดำเนินงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2562 ตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 -2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564)

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 -2564
ขนาดไฟล์ 3.37 MB
ดาวน์โหลด 186 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Third National Environmental Health Strategic Plan 2017-2021
ขนาดไฟล์ 10.97 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 - 2564
ขนาดไฟล์ 14.84 MB
ดาวน์โหลด 387 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผ่นพับ : แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 - 2564
ขนาดไฟล์ 1.29 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 - 2564 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
VTR แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 - 2564

แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555 - 2559 ภาษาอังกฤษ

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 - 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
English Plan.pdf
ขนาดไฟล์ 36.88 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555-2559 (ระยะครึ่งแผนหลัง พ.ศ.2557-2559)

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 - 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
reportPlan59.doc
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กฎบัตรด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก-กรอบความร่วมมือ

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 - 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กฎบัตรด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก-กรอบความร่วมมือ
ขนาดไฟล์ 5.19 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประเมินผล แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555-2559 (ระยะครึ่งแผน)

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 - 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประเมินผล แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555-2559 (ระยะครึ่งแผน)
ขนาดไฟล์ 7.09 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สำเนาหนังสือแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555-2559

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 - 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
report2_57.jpg
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555 - 2559 ภาษาไทย

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 - 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ภาษาไทย
ขนาดไฟล์ 40.09 MB
ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2552 - 2554

ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552 - 2554
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
หน้าปก
ขนาดไฟล์ 2.28 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ช่วงหน้า
ขนาดไฟล์ 9.64 MB
ดาวน์โหลด 391 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทที่ 1 บทนำ
ขนาดไฟล์ 5.89 MB
ดาวน์โหลด 163 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทที่ 2 นโยบายที่เกี่ยวข้องและกลไกการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 6.24 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทที่ 3 สถานการณ์และประเด็นปัญหาสำคัญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 8.65 MB
ดาวน์โหลด 974 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทที่ 4 ยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2552 - 2554
ขนาดไฟล์ 5.91 MB
ดาวน์โหลด 203 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางการใช้
ขนาดไฟล์ 28.24 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทที่ 5 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม ประเมินผล
ขนาดไฟล์ 6.04 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ขนาดไฟล์ 5.55 MB
ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก
ขนาดไฟล์ 12.03 MB
ดาวน์โหลด 185 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย