คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่งสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ 12/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการขับเคลื่อนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
คำสั่งสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่12-2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการขับเคลื่อนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สู่องค์กรคู่คุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.31 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกรมอนามัยครั้งที่ 2/2566 23 ก.พ.66
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ร่าง แบบ ปค. 5 กรมอนามัย 2565 สำนัก ว. ปรับ 19 ธ.ค.65
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมคณะกรรมการฯควบคุมภายใน กรมอนามัย ปี 66
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP ควบคุมภายในสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประชุมควบคุมภายใน ครั้งที่ 1_66
ขนาดไฟล์ 1.53 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 มีนาคม 2566)

รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566)

คู่มือการรายงานผลการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน กรมอนามัย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข.)

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก.)

แบบรายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 1 - 4)

ประเด็นความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนในการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ KPI 2.1 ปีงบประมาณ 2566