คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่งสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ 12/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการขับเคลื่อนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
คำสั่งสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่12-2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการขับเคลื่อนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สู่องค์กรคู่คุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.31 MB
ดาวน์โหลด 163 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกรมอนามัยครั้งที่ 2/2566 23 ก.พ.66
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 576 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ร่าง แบบ ปค. 5 กรมอนามัย 2565 สำนัก ว. ปรับ 19 ธ.ค.65
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมคณะกรรมการฯควบคุมภายใน กรมอนามัย ปี 66
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP ควบคุมภายในสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประชุมควบคุมภายใน ครั้งที่ 1_66
ขนาดไฟล์ 1.53 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประชุมควบคุมภายใน ครั้งที่ 2_66
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินทดรอง ล่าสุด
สรุปรายงานการประชุมสำนัก ว. ครั้งที่ 7 ปี 66 วาระที่ 1 แจ้งที่ประชุมทราบ Audit Checklist ปี 66

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 มีนาคม 2566)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบติดตาม ปค 5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือน ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 7 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
แจ้งให้ดำเนินการควบคุมภายในรอบ 12 เดือน ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 11.03 MB
ดาวน์โหลด 331 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ป.ค.5
แบบ ป.ค.4
แบบ ป.ค.5
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
แบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมการควบคุมภายใน
เล่มโครงสร้าง และ Flow ส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน 66
แบบติดตาม ปค.5,ปค.5,แบบประเมินองค์ประกอบควบคุมภายใน (ปค.4) แบบสอบถามการควบคุมภายใน และตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข.)

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก.)

แบบรายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 1 - 4)

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส 1 - 4 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ระบบ Audit checklist

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ระบบ Audit checklist