คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่งสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ 11/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการขับเคลื่อนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
การรับพัสดุจากกลุ่มเข้าคลังพัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการปรับปรุง พัฒนาองค์กร (Corrective Action Request Report).pdf
ขนาดไฟล์ 2.32 MB
ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ครั้งที 2.pdf
ขนาดไฟล์ 3.30 MB
ดาวน์โหลด 428 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3SOP การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (สาธารณภัย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 143 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ 11/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการขับเคลื่อนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ขนาดไฟล์ 1.78 MB
ดาวน์โหลด 286 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการประชุมควบคุมภายใน 2565
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.42 MB
ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการประชุมควบคุมภายใน 2565 ครั้งที่ 4
สรุปการประชุมควบคุมภายใน 2565 ครั้งที่ 3
แบบประเมินความเหมาะสมการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ปี 65

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 มีนาคม 2565)

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย

รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 5 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
แจ้งให้ดำเนินการควบคุมภายในรอบ 12 เดือน ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เล่มโครงสร้างฯและ Flow ส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน 65.rar
ขนาดไฟล์ 17.50 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สำนัก ว. ปี 65
แบบ ปค 5 ส่วนงานย่อย รอบ 12 เดือน ปี 65
แบบ ปค.4 ปี 65
แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน ปรับ ต.ค.65
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย

ขั้นตอนในการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน

ประเด็นความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
คู่มือความรู้ ระบบควบคุมภายในมาตรฐานการควบคุมภายในภาครัฐใหม่ และการควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO 2013.pdf
ขนาดไฟล์ 5.61 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบาย OG การกำกับองค์การที่ดีของกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของรัฐ ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 9.09 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์งานตรวจสอบภายในภาครัฐ ฉบับที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 2.85 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1 - 4)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
รายงานแบบ ตส.ปจ.ไตรมาส 1 ในระบบ ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.28 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแบบ ตส.ปจ. ไตรมาส 2 ในระบบ ปี 65
รายงานแบบ ตส.ปจ. ไตรมาส 3 ในระบบ ปี 65

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก.)

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข.)

คู่มือการรายงานผลการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน กรมอนามัย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
คู่มือและเอกสารการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานส่วนงานย่อย ปี 65
ขนาดไฟล์ 19.09 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 3.82 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ KPI 2.1 ปีงบประมาณ 2565