คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่งสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ 11/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการขับเคลื่อนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
คำสั่งสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ 11/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการขับเคลื่อนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ขนาดไฟล์ 1.78 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการประชุมควบคุมภายใน 2565
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินความเหมาะสมการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ปี 65

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 มีนาคม 2565)

รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565)

ขั้นตอนในการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน

ประเด็นความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
นโยบาย OG การกำกับองค์การที่ดีของกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของรัฐ ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 9.09 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์งานตรวจสอบภายในภาครัฐ ฉบับที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 2.85 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1 - 4)

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก.)

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข.)

คู่มือการรายงานผลการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน กรมอนามัย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Google Forms)

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ KPI 2.1.1 ปีงบประมาณ 2565