คุณกำลังมองหาอะไร?

เอกสารเพิ่มเติม 1. พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการสํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 
                             
 
แบบรายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัด
( i )
เอกสารแนบ
ผู้รับผิดชอบ
5
เดือน
แรก
5
เดือน
หลัง
 นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย
ตัวชี้วัดที่
 1.4
ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

พช.
ตัวชี้วัดที่
1.5
ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
 
พช.
ตัวชี้วัดที่
C1
ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พบ.
ตัวชี้วัดที่
C2
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน
 

 

 

พบ.
ตัวชี้วัดที่
C3
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการเหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
 
พม.
 ภารกิจรอง/สนับสนุนกรมอนามัย
ตัวชี้วัดที่
2.1
ร้อยละการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ( Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT )
อก.
ตัวชี้วัดที่
2.2
ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ( Employee Engagement : EE )
พภ.
ตัวชี้วัดที่
2.3
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
บย.
ตัวชี้วัดที่
2.4
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA/PMQA 4.0
 
 
บย.
ตัวชี้วัดที่
2.5
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO)
พภ.
หมายเหตุ : การรายงานของหน่วยงาน
1. แบบ SAR Card ให้เลือกใส่ตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มให้ครบตามที่ลงนามคำรับรองฯ (10-15 ตัวชี้วัด)
2. น้ำหนักของแต่ละตัวชี้วัดให้ศึกษาจากคู่มือคำรับรองฯ
3. ตัวชี้วัดทุกตัวมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน การประเมินคะแนนให้ตนเอง/เจ้าภาพประเมินตรวจให้คะแนนให้ใช้ทศนิยมได้ไม่เกิน 4 ตำแหน่ง