คุณกำลังมองหาอะไร?

ขั้นตอนที่ 1

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3. แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

ขั้นตอนที่ 2

1. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ

 

2. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม "ENV. Health Together Against Corruption"

3. ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

4. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

5. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันทุจริต เพื่อการเป็นหน่วยงานคุณธรรม และองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ  

 

ขั้นตอนที่ 3

1.1 การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ" 

1.2 รายงานการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่องการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ" 

2. ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 

2.1 กิจกรรมรักษ์โรค รักษ์เรา 

2.2 กิจกรรมจิตอาสา พาทำดี 

2.3 กิจกรรม "ปันรัก ปันสุข จากพี่สู่น้อง"

2.4 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รณรงค์แต่งกายผ้าไทย สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และยูนิฟอร์มหน่วยงาน 

2.5 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบที่ทำความดีเพื่อองค์กร รางวัล "คนดีศรีอนามัย" และรางวัล "คนดีศรีสว."  

2.6 กิจกรรมสร้างสุขในการทำงาน (สมดุลชีวิต) 

2.7 กิจกรรมเสริมสร้างและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรัก ความผูกพัน และความสามัคคี สู่องค์กรแห่งความสุข

3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน 4. การทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรม และองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567

 

ขั้นตอนที่ 4

1 กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากรภายใน หรือภายนอกองค์กร ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ 

2 กิจกรรมยกย่อง เชิดชู หน่วยงานภายใน หรือภายนอกองค์กร ที่มีการส่งเสริมคุณธรรมหรือความดีจนเป็นแบบอย่างได้ 

3 Success Story” : “สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ปันรัก สร้างสุข” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4 ผลงาน "สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ปันรัก สร้างสุข” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

5 คลิปวิดีโอ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรคุณธรรม โปร่งใส ปันรักสร้างสุข 

6 เอกสาร Powerpoint ผลงาน "สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ปันรัก สร้างสุข" 

 

ขั้นตอนที่ 5

1. เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการในโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 

3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน