คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปี 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
ไฟล์รูปภาพ ขึ้นเว็บไซต์รายงานกาประชุมสำนัก ว. ครั้งที่ 6_2565 .pdf
ขนาดไฟล์ 29.33 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมกับหัวหน้ากลุ่มฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.81 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมกับรองอธิบดีกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template สำนัก ว. ปี 65 รวม 11 KPI.rar
ขนาดไฟล์ 3.54 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด Work Manual
สรุปรายงานการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565
สรุปรายงานการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2565
สรุปรายงานการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2565
สรุปรายงานการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2565
สรุปรายงานการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2565
สรุปรายงานการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6/2565
สรุปรายงานการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7/2565
ไฟล์ภาพ สรุปประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7

KPI 1.24 ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก

KPI 1.24 ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
ผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก จากเจ้าภาพ KPI กอง ป.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์ KPI 1.24 รอบ 5 เดือนหลัง
KPI 1.24 สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4
1.2 ร้อยละของจังหวัดจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการลดลงของอัตราป่วยด้วย โรคที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย และมลพิษสิ่งแวดล้อม (ประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ)
1.1 ร้อยละของจังหวัดจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการลดลงของอัตราป่วยด้วย โรคที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย และมลพิษสิ่งแวดล้อม (ประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ)

KPI 1.25 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

KPI 1.25 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
2รายงานผลการวิเคราะห์ KPI 1.25 อปท. (5 เดือนแรก) ระดับ 2 Advocacy/ Intervention มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ C)/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1รายงานผลการวิเคราะห์ KPI 1.25 อปท. (5 เดือนแรก) ระดับ 1 Assessment มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานตัวชี้วัด
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์ KPI 1.25 อปท. 5 เดือนหลัง
KPI 1.25 สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผนระดับคะแนนที่ 4

KPI 1.26 ร้อยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป

KPI 1.26 ร้อยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 18 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
ครั้งที่ 2 (19 พ.ย. 64).rar
ขนาดไฟล์ 2.42 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. คู่มือสถานบริการสาธารณสุขกับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์.pdf
ขนาดไฟล์ 10.88 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. คู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital).pdf
ขนาดไฟล์ 11.35 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. คู่มือการดำเนินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 2.48 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. คู่มือโรงพยาบาลสนาม สะอาด ปลอดภัย มั่นใจ สุขอนามัยดี.pdf
ขนาดไฟล์ 4.40 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. คู่มือแนวทางสถานที่จำหน่ายอาหารกฏกระทรวง61.pdf
ขนาดไฟล์ 13.97 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. คู่มือแนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสนาม.pdf
ขนาดไฟล์ 9.60 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. คู่มือแนวทางการจัดการมูลฝอย ส้วมและสิ่งปฏิกูลในโรงพยาบาล.pdf
ขนาดไฟล์ 2.84 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. คู่มือแนวทางการดำเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital.pdf
ขนาดไฟล์ 6.19 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. กลไกและกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.72 MB
ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งกรรมการขับเคลื่อน PA GCH 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. เกณฑ์ Sub-District Health Promoting Hospital 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 172 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. เกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital Challenge 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 2282 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. ข้อมูลการคาดการณ์ Forecast GCH 2565.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. ข้อมูลประเมินความเสี่ยง.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ข้อมูลวิชาการกฎระเบียบที่นำมาใช้สนับสนุน.docx
ขนาดไฟล์ 1.89 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. ข้อมูลผลการดำเนินงาน GCH 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 20.00 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก
KPI 1.26 สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย GCH
1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงาน GCH

KPI 1.28 ร้อยละของสถานประกอบกิจการดำเนินการตามมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

KPI 1.28 ร้อยละของสถานประกอบกิจการดำเนินการตามมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
รายงานผลการวิเคราะห์ KPI 1.28 อปท. 5 เดือนหลัง
สรุปผลการดำเนินงาน TSC (รอบ 5 เดือนแรก)
KPI 1.28 สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4

KPI 1.34 ร้อยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ได้รับการพัฒนาทันต่อสถานการณ์เสนอต่อคณะกรรมการตามกฎหมาย

KPI 1.34 ร้อยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ได้รับการพัฒนาทันต่อสถานการณ์เสนอต่อคณะกรรมการตามกฎหมาย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 26 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 7 รายการ
สรุปประชุมกรรมการสาธารณสุข หลักฐานข้อ9
ขนาดไฟล์ 1.86 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปข้อมูลการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปข้อมูลการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นำเสนอ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง กำหนดสถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีบ่อดักไขมัน พศ. ... วันที่ 29 มีค 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือเชิญประชุมกลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติฯ ครั้งที่ 51-2-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีบ่อดักไขมัน หลักเกณฑ์ด้านคุณลักษณะของบ่อดักไขมัน การติดตั้งและบำรุงรักษาบ่อดักไขมัน พ.ศ. .... เสนออนุกลั่นกรอง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.46 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.40 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดทำสื่อ เรื่องประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมป้องกันเหตุรำคาญหรือผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในสถานประกอบกิจการการเพาะพันธุ์ เลี้ยงและการอนุบาลสุกร พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์ 1.57 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันเหตุราคาญหรือผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของสถานประกอบกิจการ การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ชุดข้อมูลวิชาการบ่อดักไขมัน.pdf
ขนาดไฟล์ 3.80 MB
ดาวน์โหลด 547 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 10.81 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลวิชาการการวิเคราะห์กิจการที่ต้องจัดให้มีบ่อดักไขมัน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 184 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการศึกษาสถานการณ์การจัดให้มีบ่อดักไขมัน.pdf
ขนาดไฟล์ 5.02 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการกำหนดประเภทสถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีบ่อดักไขมัน หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจัดให้มีบ่อดักไขมัน และมาตรฐานมลพิษทางนำ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.80 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10โครงการอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์.pdf
ขนาดไฟล์ 4.11 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9รายงานการประชุมสำนัก ว. ครั้งที่ 2_2565 แก้ไข 17 พ.ย. 64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.68 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8แผนการพัฒนากฎหมายเสนอต่อคณะกรรมการสาธารณสุข.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างประกาศบ่อดักไขมัน 18 พ.ย. 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6สรุปการประชุมคณะทำงานวิชาการพัฒนาร่างประกาศบ่อดักไขมัน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5ผลการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศบ่อดักไขมัน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4ร่างประกาศกระทรวงฯ บ่อดักไขมัน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3ชุดข้อมูลวิชาการบ่อดักไขมัน.pdf
ขนาดไฟล์ 3.80 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2ร่างประกาศฯสุกร-สรุปผลการดำเนินงานของ คสธ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1ร่างประกาศฯ สุกร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์ KPI 1.34 รอบ 5 เดือนหลัง
KPI 1.34 สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดร้อยละของกฎหมาย ระดับอนุบัญญัติที่ได้รับการพัฒนาทันต่อสถานการณ์เสนอต่อคณะกรรมการตามกฎหมาย
ผลการศึกษาสถานการณ์การจัดให้มีบ่อดักไขมันและประสิทธิภาพของบ่อดักไขมันของสถานประกอบกิจการ
ข้อมูลวิชาการการวิเคราะห์กิจการที่ต้องจัดให้มีบ่อดักไขมัน
รายงานการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการกำหนดประเภทกิจการที่ต้องจัดให้มีบ่อดักไขมัน
การวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด 1.34 ปีงบประมาณ 2565 ฉบับใช้เข้าระบบ DOC

KPI 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

KPI 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 5 รายการ
ข้อสังเกตการตรวจสอบภายในจากผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.52 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการสื่อสารแผน BCP สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 3.47 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระ 5.1 สรุปประชุมชี้แจงการสื่อสารแผน BCP พร้อมภาพภ่าย.pdf
ขนาดไฟล์ 3.32 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP)
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Onepage_เตรียมความพร้อมสื่อสารและซ้อมแผน BCP.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสําหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) รอบ 5 เดือนแรก ข้อ 8-12.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
onepage สรุปการให้ความรู้เรื่องควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปรับโครงสร้างสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3.43 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค 5 ส่วนงานย่อย รอบ 12 เดือน ปี 64.docx
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3SOP การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (สาธารณภัย).doc
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.เอกสารประกอบการสื่อสารให้ความรู้คนในสำนัก ว เรื่องวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 8.57 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสําหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) รอบ 5 เดือนแรก ข้อ 1_7.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะข้อมูลการตรวจสอบภายในและการประเมินการควบคุมภายใน 2565
หนังสือขอเผยแพร่ SOP บนเว็บไซต์ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
KPI 2.1 สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4
KPI 2.1 แผนการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
การวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ 5 เดือนแรก

KPI 2.2 ระดับความสำเร็จการพัฒนาองค์กรสร้างสุขที่มีคุณภาพ (HWP)

KPI 2.2 ระดับความสำเร็จการพัฒนาองค์กรสร้างสุขที่มีคุณภาพ (HWP)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
รายงานกิจกรรมที่ 7 เฝ้าระวัง BMI เดือน เมษายน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกิจกรรมที่ 8 เฝ้าระวังความเครียด เมษายน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกิจกรรมที่ 9 องค์กรสร้างสุข เดือนเมษายน 65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.44 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานพัฒนาสถานที่ทำงาน และคณะทำงานตรวจประเมินสถานที่ทำงานฯ ปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง นโยบายพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน ปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. รายงานกิจกรรมที่ 9 องค์กรสร้างสุข เดือนธันวาคม.pdf
ขนาดไฟล์ 3.13 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 - 1.2 รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ KPI 2.2
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต รอบ 5 เดือนแรก
KPI 2.2 สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4

KPI 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

KPI 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
สรุปแนวทางบริหารแผนปฏิบัติการ (สว.).pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการและขั้นตอนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(สว.) จัดทำแผนการดำเนินงานรายเดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(สว.) อนุมัติแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3.43 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดโครงการ สว. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3.04 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เป้าหมายการเบิกจ่ายกรมอนามัย 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
method_traning_of_finance_2555.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการยืมเงิน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์ขั้นตอนการจัดสรรงบกลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุป Flow แนวทางการบริหารแผน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 6.57 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง (สว. ปี 62-64).pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ สว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก
KPI 2.3 สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4
รายงานการวิเคราะห์ สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง

KPI 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

KPI 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
กิจกรรมข้อ 5_6 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการโมเดลการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในเมืองท่องเที่ยวสุขภาพดี
ขนาดไฟล์ 4.55 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงานที่ส่ง สำนักงาน กพร. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 ผลงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เชิญประชุมส่งผลงาน รับรางวัล TPSA ปี 65
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 เอกสารการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดและความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 เอกสารการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 2.4 รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก
KPI 2.4 สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4

KPI 2.5 ร้อยละการดำเนินงานแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ร้อยละ 100)

KPI 2.5 ร้อยละการดำเนินงานแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 31 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
อนุมัติโครงการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ทุกโครงการที่เกิน 500,000 ที่มีการบริหารความเสี่ยงโครงการ.pdf
ขนาดไฟล์ 7.47 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขออนุมัติโครงการและบริหารความเสี่ยงโครงการ เดือนเมษายน.pdf
ขนาดไฟล์ 3.84 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการขับเคลื่อนแผนกำกับติดตามฯ ปี 65 (เม.ย. 65).pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การสื่อสารข้อมูลเพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (เมษายน 2565).pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 7 (21 เม.ย. 65).pdf
ขนาดไฟล์ 1.93 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อนุมัติปรับแผนโครงการท่องเที่ยวและสาธารณภัย.pdf
ขนาดไฟล์ 6.18 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บริหารความเสี่ยงโครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการขับเคลื่อนแผนกำกับติดตามฯ ปี 65 (มีค 65).pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การสื่อสารข้อมูลเพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (มีนาคม 2565).pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 6 (25 มีค 65).pdf
ขนาดไฟล์ 2.96 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขออนุมัติปรับแผนโครงการ GCH.pdf
ขนาดไฟล์ 4.10 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการขับเคลื่อนแผนกำกับติดตามฯ ปี 65 (กพ 65).pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 5 (21 กพ 65).pdf
ขนาดไฟล์ 3.28 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การสื่อสารข้อมูลเพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (กุมภาพันธ์ 2565)
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการขับเคลื่อนแผนกำกับติดตามฯ ปี 65 (มค 65).pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การสื่อสารข้อมูลเพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (มกราคม 2565)
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 4 (28 มค 65).pdf
ขนาดไฟล์ 2.60 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการขับเคลื่อนแผนกำกับติดตามฯ ปี 65 (ธค.64).pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 3 (22 ธ.ค. 64).pdf
ขนาดไฟล์ 3.40 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประสานข้อมูลเพื่อติดตามการรายงานผลงานรายเดือน ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขออนุมัติประบแผน ธ.ค.64.rar
ขนาดไฟล์ 7.41 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประสานข้อมูลเพื่อติดตามฯ รายเดือน ปี 64 (ต.ค - พ.ย. 64).pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.ขออนุมัติปรับแผนซ้ายขวาวันส้วมโลก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. โครงการสุขาภิบาล หน้า 7-9.pdf
ขนาดไฟล์ 1.98 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1.1 เอกสารประชุม สว. ครั้งที่ 12 (27 กย 64) ผลงาน 12 เด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1.2 GAP ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ปี 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 แผนกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1.3 ppt ประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 1 ปี 65 (19 ตค 64).pdf
ขนาดไฟล์ 2.14 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.3 ppt ประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 2 (17 พย 64).pdf
ขนาดไฟล์ 4.04 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. โครงการตลอดช่วงชีวิต หน้า 8-12.pdf
ขนาดไฟล์ 2.73 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.1 (พภ) โครงการภาคีฯ 65 หน้า 7-8.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
KPI2.5 รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก
KPI 2.5 สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4
ppt ประชุมสำนัก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

KPI 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

KPI 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 34 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ
Onepage สรุปการให้ความรู้ข้อคำถาม IIT.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และร่วมกันขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.10 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การดำเนินงานสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลความพึงพอใจของผู้ยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการจัดซื้อจ้างประจำปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 5.62 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.09 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบลงลายมือชื่อการรับรู้ชุดความรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 3.22 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานสรปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 5 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมข้อ 5 เดือน พ.ย. 64 ช่องทางการร้องเรียน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมอนามัย รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 2.13 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมค่านิยมความผูกพันและวัฒนธรรมองค์กร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 1.91 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานเกณฑ์มีชีวิตชีวา และ สมดุลชีวิต ระดับดีมาก.pdf
ขนาดไฟล์ 3.36 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดของกิจกรรมจริยธรรมปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มจัดตั้งชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจริยธรรม ENVสร้างสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบสมัครหน่วยงานคุณธรรม ประจำปีงบ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การส่งชื่อคนดีศรีอนามัย ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 5.58 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จริยธรรมกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 7.37 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.87 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OIT หลักฐานการใช้ทรัพย์สิน ข้อ 1
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1คู่มือการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของบุคลากรสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ขนาดไฟล์ 1.51 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แจ้งเวียนคู่มือปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ขนาดไฟล์ 2.04 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือปฏิบัติงานแนวทางการยืมพัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.76 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แจ้งเวียนคู่มือปฏิบัติงานแนวทางการยืมพัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.30 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมการวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คะแนน ITA สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 62 - 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อคำถาม IIT 2565 และหลักฐานเชิงประจักษ์แต่ละคำถาม (รอบ 5 เดือนหลัง)
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือก หน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย ประจำปี 2565 ผลงาน : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรคุณธรรม : รู้ รัก สามัคคี
รายงานการประชุมการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
KPI 2.6 รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
KPI 2.6 สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน ระดับคะแนนที่ 4
รายงานผลการประชุมและแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
รายงานผลการวิเคราะห์การดำเนินงานดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (รอบ5เดือนแรก)