คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปี 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
คำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมกับหัวหน้ากลุ่มฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.81 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมกับรองอธิบดีกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template สำนัก ว. ปี 65 รวม 11 KPI.rar
ขนาดไฟล์ 4.53 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565
สรุปรายงานการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2565

KPI 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

KPI 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

KPI 1.24 ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก

KPI 1.24 ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก

KPI 1.25 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

KPI 1.25 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

KPI 1.26 ร้อยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป

KPI 1.26 ร้อยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป

KPI 1.28 ร้อยละของสถานประกอบกิจการดำเนินการตามมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

KPI 1.28 ร้อยละของสถานประกอบกิจการดำเนินการตามมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

KPI 1.34 ร้อยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ได้รับการพัฒนาทันต่อสถานการณ์เสนอต่อคณะกรรมการตามกฎหมาย

KPI 1.34 ร้อยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ได้รับการพัฒนาทันต่อสถานการณ์เสนอต่อคณะกรรมการตามกฎหมาย

KPI 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

KPI 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
KPI 2.1 แผนการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
KPI 2.1 SOP ควบคุมภายในสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ 5 เดือนแรก

KPI 2.2 ระดับความสำเร็จการพัฒนาองค์กรสร้างสุขที่มีคุณภาพ (HWP)

KPI 2.2 ระดับความสำเร็จการพัฒนาองค์กรสร้างสุขที่มีคุณภาพ (HWP)

KPI 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

KPI 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
มาตรการและขั้นตอนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(สว.) จัดทำแผนการดำเนินงานรายเดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(สว.) อนุมัติแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3.43 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดโครงการ สว. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3.04 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เป้าหมายการเบิกจ่ายกรมอนามัย 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
method_traning_of_finance_2555.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการยืมเงิน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์ขั้นตอนการจัดสรรงบกลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุป Flow แนวทางการบริหารแผน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 6.57 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง (สว. ปี 62-64).pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ สว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KPI 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

KPI 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

KPI 2.5 ร้อยละการดำเนินงานแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ร้อยละ 100)

KPI 2.5 ร้อยละการดำเนินงานแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
1. โครงการสุขาภิบาล หน้า 7-9.pdf
ขนาดไฟล์ 1.98 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1.1 เอกสารประชุม สว. ครั้งที่ 12 (27 กย 64) ผลงาน 12 เด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1.2 GAP ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ปี 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 แผนกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1.3 ppt ประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 1 ปี 65 (19 ตค 64).pdf
ขนาดไฟล์ 2.14 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.3 ppt ประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 2 (17 พย 64).pdf
ขนาดไฟล์ 4.04 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. โครงการตลอดช่วงชีวิต หน้า 8-12.pdf
ขนาดไฟล์ 2.73 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.1 (พภ) โครงการภาคีฯ 65 หน้า 7-8.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ppt ประชุมสำนัก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565