คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ตาม พรบ มาตรา 98

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

จ้างถ่ายเอกสาร และผลิตใบประกาศนียบัตรสำหรับการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (32)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 32.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจวิเคราะห์เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในตัวอย่างน้ำเสียจากโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 31.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 30.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจวิเคราะห์เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในตัวอย่างน้ำเสียจากโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 29.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจวิเคราะห์เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในตัวอย่างน้ำเสียจากโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 28.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจวิเคราะห์เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในตัวอย่างน้ำเสียจากโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 27.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจวิเคราะห์เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในตัวอย่างน้ำเสียจากโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 26.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างผลิตเสื้อกั๊ก (วัสดุเครื่องแต่งกาย) ทีมปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 25.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างเหมาบริการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานและของเสียอันตรายที่เกิดจากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (24)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 24.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างเก็บข้อมูลพร้อมจัดทำข้อเสนออัตราค่าธรรมเนียบการให้บริการเก็บขน และกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (23)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 23.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างรวบรวม ประมวลผลและเชื่อมโยงข้อมูลในมิติต่างๆ และจัดทำระบบคาดการณ์เฝ้าระวังการเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจากไฟใหม้บ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 22.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างสำรวจสถานการณ์และพัฒนารูปแบบการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมภายหลังการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 21.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย