คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2562 ”อากาศดี สุขภาพดี ด้วยพลังภาคีทุกภาคส่วน (Better Air Quality for Better Health)”

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

09.12.2563
1
0
แชร์
09
ธันวาคม
2563
การประชุมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี ๒๕๖๒
"อากาศดี สุขภาพดี ด้วยพลังภาคีทุกภาคส่วน (Better Air Quality for Better Health)"
วันที่ ๑-๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
 
  
 
 
วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒
 
 
 
 
 
     โดย Dr. Liviu  Vedrasco (WHO Thailand)
           ดร.สุพัฒน์  หวังวงศ์วัฒนา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     ดำเนินการอภิปรายโดย ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 
 
     โดย            นายเถลิงศักดิ์  เพชรสุวรรณ    รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
                      นายแพทย์ดนัย  ธีวันดา    รองอธิบดีกรมอนามัย
                      ดร.พนิดา  นวสัมฤทธิ์    นักวิจัยเชี่ยวชาญ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
                      นายอรรนพ  หาญกิจ    ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์
                      นายแพทย์ไพศาล  ธัญญาวินิชกุล    สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1
      ดำเนินการอภิปรายโดย    ผศ.ดร.ศิราณี ศรีใส    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
     โดย            รศ.ดร.วราวุธ เสือดี    วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
                      รศ.ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล    คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                      รศ.ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา    คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
     ดำเนินการอภิปรายโดย    ผศ.ดร.เพ็ญศรี วัจฉละญาณ    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
 
วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒
 
      โดย          ดร.ศักดา ตรีเดช    นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมควบคุมมลพิษ
                     รศ.ดร.กิจจา จิตรภิรมย์    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                        
                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
                     ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์    ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
                                                   สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
     ดำเนินการอภิปรายโดย    นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์    ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
 
 
     โดย          ผศ.ดร.ณัฐ มาลัยนวล    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
                    ผศ.ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
                    นายธนวุฒิ ขุนหอม สถาปนิก
     ดำเนินการอภิปรายโดย    นางนภพรรณ นันทพงษ์
                                   รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)
                                   สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย 
 
 
 Onepage การอภิปราย เรื่อง "บทบาทหน้าที่ของนักอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้วิชาชีพควบคุม" 
     โดย          นางสาวพรศรี กิจธรรม    อดีตปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
                    นายจรัสพงษ์ สร้อยระย้า    อดีตผู้อำนวยการกองการช่าง
                                                    บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
                    นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ    ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
     ดำเนินการอภิปรายโดย    นางศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์    กรรมการผู้จัดการ
 
 
     โดย         ผศ.ดร.นันทิกา สุนทรไชยกุล    เลขาธิการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                   ดร. ธวัช เพชรไทย    หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
                                             คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
                   นายวีระชัย ปิยะพันธ์พงศ์    อดีตผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
                                                   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
     ดำเนินการอภิปรายโดย    รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
                                   กรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
        รางวัลชนะเลิศ  ชื่อผลงาน "IN(NO)CENSE" โดยทีม NIHILISM FILM กรุงเทพฯ 
 
        รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อผลงาน "เปลี่ยนแนว" โดย โรงเรียนอุดรพิยานุกูล จ.อุดรธานี
 
        รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ชื่อผลงาน "หยดน้ำ" โดย โรงเรียนอุดรพิยานุกูล จ.อุดรธานี
 
 
 
   3  

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน