คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถทีมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานบริการการสาธารณสุข (สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) ปีงบประมาณ 2567

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

29.11.2566
139
0
แชร์
29
พฤศจิกายน
2566

         การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถทีมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุข (สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) ปีงบประมาณ 2567

         สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถทีมผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุข (สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2566 โดยมีนางปรียานุช บูรณะภักดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพแก่ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุข ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh) สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สร้างความเข้าใจต่อทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจประเมินรับรองฯ ระดับจังหวัด 76 จังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หน่วยงานส่วนกลาง กรมอนามัย และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งหมด จำนวน 1,300 คน
         หัวข้อการประชุมฯ มุ่งเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และแนวทางการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh) สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้แก่ การจัดการมูลฝอยทุกประเภท การพัฒนาส้วมและการจัดการสิ่งปฏิกูล การจัดการพลังงานและทรัพยากร การจัดการสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมโภชนาการและสร้างความรอบรู้ในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและชุมชน โดยผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการตรวจประเมินและให้คำแนะนำแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน