คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีร้องเรียนเหตุรำคาญ ประกอบการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

04.12.2566
47
0
แชร์
04
ธันวาคม
2566

        สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีร้องเรียนเหตุรำคาญ ประกอบการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 โดยมีนายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมฯ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธนาศรี สีหะบุตร? คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นายกานต์ เจิมพวงผล กองกฎหมาย กรมอนามัย และเจ้าหน้าที่จากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย เป็นวิทยากรในการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุม จากหน่วยงานส่วนกลาง กรมอนามัย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รวมจำนวนทั้งสิ้น 55 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในด้านการจัดการเหตุรำคาญ กรณีกลิ่นรบกวน เสียงรบกวน และมลพิษทางน้ำ รวมถึงพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภาคสนาม และการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข

        ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

         1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีองค์ความรู้ ทักษะในการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีร้องเรียนเหตุรำคาญ และมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการตรวจวัด และวิเคราะห์ข้อมูลในการประกอบการวินิจฉัยเหตุรำคาญ

         2. เข้าร่วมประชุมสามารถสนับสนุนราชการส่วนท้องถิ่น ในการตรวจสอบ ควบคุม แก้ไขปัญหาเหตุรำคาญและบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อการจัดการเหตุรำคาญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน