คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนารูปแบบโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและการเตรียมการรองรับภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1/2567

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

20.02.2567
77
3
แชร์
20
กุมภาพันธ์
2567

          การลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนารูปแบบโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและการเตรียมการรองรับภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1/2567

           วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนารูปแบบโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและ
การเตรียมการรองรับภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1/2567 ณ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติ
จากแพทย์หญิงนุชรินทร์ อักษรดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี วัตถุประสงค์เพื่อฝึกปฏิบัติให้แก่โรงพยาบาลในการเก็บข้อมูลกิจกรรมและการประเมินรอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint) รวมทั้งการประเมินความเสี่ยง ความเปราะบาง และการเตรียมการรองรับภัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโรงพยาบาล

          โดยโรงพยาบาลได้นำข้อมูลกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาประเมินรอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint) ทั้งปริมาณ
การปล่อย (GHGs Emission) ปริมาณการลด (GHGs Reduction) และปริมาณการดูดกลับ (GHGs Removal) ก๊าซเรือนกระจก โดยจุดเด่นของโรงพยาบาล เช่น มีการกำหนดเป้าหมายการลดพลังงาน มีแผนการติดตั้งโซล่าเซลล์ การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ มาตรการลดพลังงาน ลด/เลิกการใช้ไนตรัสออกไซด์ การนำของเสียไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น และการใช้ Telemedicine เป็นต้น ในส่วนของการประเมินความเสี่ยง พบว่าโรงพยาบาลมีความเสี่ยงภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จำนวน 2 ภัย ได้แก่ อุทกภัย และ ภัยแล้ง ซึ่งจากการประเมินเบื้องต้นพบว่าความเปราะบางจากทั้ง 2 ภัยอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากโรงพยาบาลมีแผนเตรียมการรองรับภัย เช่น การก่ออิฐล้อมรอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) และยกให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันการถูกน้ำท่วม การวางเส้นทางอพยพกรณีเกิดภัย และการทำ MOU ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่เตรียมการรองรับภัย เป็นต้น ทั้งนี้
การดำเนินการระยะต่อไป โรงพยาบาลจะนำแนวทางที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปสู่การดำเนินการ โดยสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อกำหนดรูปแบบ กิจกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล และแผนการรับมือ ปรับตัว และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน