คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมคณะทำงานจัดทำและทบทวนตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

28.03.2567
73
0
แชร์
28
มีนาคม
2567

                  นางปรียานุช บูรณะภักดี สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และนางสาวพนิตา เจริญสุข กองประเมินกระทบต่อสุขภาพ เป็นผู้แทนกรมอนามัย ในการประชุมคณะทำงานจัดทำและทบทวนตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมควบคุมโรค กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ผ่านระบบ VDO conference วัตถุประสงค์เพื่อร่วมนำเสนอและพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ซึ่งในปีนี้มีการเพิ่มตัวชี้วัดประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง (High – Potentiated Local Assessment: HPA) โดยการประเมินมุ่งเน้นที่การวัดเชิงผลลัพธ์ (Outcome) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน