คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุข ตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ครั้งที่ 1/2567

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

28.03.2567
56
0
แชร์
28
มีนาคม
2567

       วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย จัดประชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุขตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนางสาวปรียนิตย์ ใหม่เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์ 1) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge (GCHC) และ GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh) (รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2567) และ 2) เพื่อบูรณาการความร่วมมือการดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ปีงบประมาณ 2567 สรุปการประชุม ดังนี้
1.ผลการดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ปีงบประมาณ 2567 ประกอบด้วย
       1) ผลการดำเนินงาน GCHC โดยเป้าหมายรอบ 6 เดือนแรก คือ ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับมาตรฐานขึ้นไป ร้อยละ 48 พบว่า ในภาพรวมโรงพยาบาลดำเนินงานผ่านเกณฑ์ฯ ระดับมาตรฐานขึ้นไป ร้อยละ 73.13 (702 แห่ง) (ข้อมูล ณ 25 มีนาคม 2567)
       2) ผลการดำเนินงาน GCSh โดยเป้าหมายรอบ 6 เดือน คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผ่านเกณฑ์ GCSh ระดับมาตรฐาน ขึ้นไป ร้อยละ 28 พบว่า ในภาพรวมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดำเนินงานผ่านเกณฑ์ฯ ระดับมาตรฐานขึ้นไป ร้อยละ 29.63 (1,909 แห่ง) (ข้อมูล ณ 25 มีนาคม 2567)
2.การดำเนินงานด้านการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงพยาบาล (ระดับดีขั้นไป) ปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือนแรก) โดยสถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค พบว่า มีโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีขึ้นไป 323 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 35.8 และมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผ่านเกณฑ์ทุกระดับ 2,076 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.36
3.การดำเนินงานตามนโยบาย Smart Energy and Climate Action (SECA) โดย กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ภาพรวมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างติดตั้งรวม 1,494 แห่ง สามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 42,131.94 tonCO2/ปี รวมถึงมีการขับเคลื่อนการเปลี่ยนหลอดไฟไปแล้ว 2 ล้านหลอด และเครื่องปรับอากาศ 2 แสนเครื่อง
4.การพิจารณาตัวชี้วัดร้อยละโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge ปีงบประมาณ 2568 – 2570 โดยที่ประชุมมีมติให้ปรับค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2568 – 2570 โดยกำหนด “ระดับท้าทาย” เป็นค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการดำเนินการด้วย

       นอกจากนี้ คณะทำงานฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระหว่างเครือข่ายร่วมกัน ประกอบด้วย กรมอนามัย กรมควบคุมโรค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับนุนบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต และกรมการแพทย์ เพื่อบูรณาการดำเนินงานร่วมกันในปีงบประมาณ 2567 ต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน