คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบมูลฝอยติดเชื้อ เรื่อง “เทคนิคการใช้งานระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (E- manifest)” ประจำปี 2567 รุ่นที่ 2 สำหรับผู้รับขนมูลฝอยติดเชื้อ และผู้รับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

01.04.2567
45
0
แชร์
01
เมษายน
2567

              วันที่ 29 มีนาคม 2567 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบมูลฝอยติดเชื้อ เรื่อง เทคนิคการใช้งานระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (E- manifest)” ประจำปี 2567 รุ่นที่ 2 สำหรับผู้รับขนมูลฝอยติดเชื้อ และผู้รับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
ณ ห้องประชุมชิต ชัยวงศ์ อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ผ่านระบบประชุมทางไกล (Teleconference) โดยผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้นายประโชติ กราบกราน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการสุขาภิบาล เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์เพื่ออบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (E- manifest) ให้กับผู้รับขนมูลฝอยติดเชื้อ และผู้รับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลาง กรมอนามัย ผู้รับขนมูลฝอยติดเชื้อ ผู้รับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และสถานบริการการสาธารณสุข รวมทั้งหมด 150 คน

           การประชุมฯ มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้รับขนมูลฝอยติดเชื้อ และผู้รับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (E- manifest) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับการขนมูลฝอยติดเชื้อเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2565 ที่ได้กำหนดให้ผู้รับผิดชอบแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ ผู้รับขนมูลฝอยติดเชื้อ และผู้รับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องใช้งานระบบควบคุมกำกับการขนมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest System) ทุกครั้งที่มีการขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้ง และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมกำกับและติดตามการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน