คุณกำลังมองหาอะไร?

วั

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 12 กรมอนามัย ลงพื้นที่จัดประชุมการพัฒนารูปแบบระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมภายหลังถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ อบจ.ปัตตานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

09.07.2567
60
0
แชร์
09
กรกฎาคม
2567

         วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 12 ลงพื้นที่จัดประชุมการพัฒนารูปแบบระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมภายหลังถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ความเห็นรูปแบบและแนวทางการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น กระบวนการและกลไกการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ของจังหวัดปัตตานี โดยมีแนวโน้มในการพัฒนาศูนย์บริหารจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนฯ รวมถึงกลไกการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมมิติใหม่ภายหลังการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด และจัดทำข้อเสนอรูปแบบระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมตามบริบทและความเหมาะสมของพื้นที่

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน