คุณกำลังมองหาอะไร?

ภา

ภาพข่าวงาน ”วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” ปี ๒๕๕๘

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

08.12.2563
0
0
แชร์
08
ธันวาคม
2563
โครงการรณรงค์ 4 กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย

วันที่ 6 ก.ค. 2558 ( 3065 คน)

 

                เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา กรมอนามัย โดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ทำพิธีเปิด วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร สืบเนื่องจากรัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอพระราชทานพระอนุญาตกำหนดให้วันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติ เป็น "วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในฐานะที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและพัฒนาความรู้ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสร้างความตระหนักแก่สังคม รวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
 
ปาฐกถาพิเศษ "อนาคตประเทศไทยกับการอนามัยสิ่งแวดล้อม"
โดย   นายแพทย์สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์
          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 
เสียงบันทึก ปาฐกถาพิเศษ "อนาคตประเทศไทยกับการอนามัยสิ่งแวดล้อม"
วิดีทัศน์ "รางวัลองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess Environmental Health Award)"

สื่อที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน