คุณกำลังมองหาอะไร?

ภา

ภาพข่าวงาน ”วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” ปี ๒๕๕๙

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

08.12.2563
0
0
แชร์
08
ธันวาคม
2563
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2559 ในหัวข้อเรื่อง "คัดแยกขยะที่ต้นทาง ลดโรคร้าย คลายโลกร้อน"

วันที่ 4 ก.ค. 2559 ( 1913 คน)

              เมื่อวันที่ (4 กรกฎาคม 2559) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดงาน 4 กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย "คัดแยกขยะที่ต้นทาง ลดโรคร้าย คลายโลกร้อน” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย และมอบรางวัล "Princess Environmental Health Award 2016” แก่บุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ท่าน คือ นายพิษณุ แสนประเสริฐ นักวิชาการอิสระ รวมถึงพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมอนามัยและคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย และ ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย สุดยอดส้วมแห่งปี 2558 สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน และหมู่บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ จำนวน 72 รางวัล โดย นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
             วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นแบบอย่าง และสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการขับเคลื่อนงานและผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายและองค์กรที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมใส่ใจอนามัยสิ่งแวดล้อม 
             ทั้งนี้ นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ได้เชิญชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน ร่วมกันสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเยาวชน และร่วมมือร่วมใจลดปริมาณขยะ ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ซึ่งกำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนและเมืองอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ชุมชนมีเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และทำให้เกิดเมือง "เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้” มีการจัดลำดับความสำคัญ รวมทั้งให้บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและได้รับบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ปลอดภัย และมีส่วนร่วมในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน