คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายละเอียดประชาสัมพันธ์งานวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2560

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

01.01.2513
0
0
แชร์
01
มกราคม
2513

รายละเอียดประชาสัมพันธ์งานวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2560

กรมอนามัย ขอเชิญชวนทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดลัอมไทย ปี ๒๕๖๐ ในหัวข้อเรื่อง "อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ก้าวไกลไปกับไทยแลนด์ ๔.๐" เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี "เจ้าฟ้านักพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและพระชันษาครบ ๕ รอบ ปี ๒๕๖๐

เอกสารประชาสัมพันธ์
ไวนิล "วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย" ขนาด ๑x๓ เมตร สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี ๒๕๖๐
เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess Environmental Health Award)
แบบฟอร์มเสนอชื่อเพื่อส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ บุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี ๒๕๖๐
แบบฟอร์มเสนอชื่อเพื่อส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ องค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี ๒๕๖๐
ขอเชิญชวนผูัที่สนใจส่งผลงานแอนิเมชัน (Animation) ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ใบสมัคร และกติกา + เงื่อนไขการส่งผลงานแอนิเมชัน (Animation) ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
 
 

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน