คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายละเอียดประชาสัมพันธ์งานวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2561

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

01.01.2513
0
0
แชร์
01
มกราคม
2513

รายละเอียดประชาสัมพันธ์งานวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2561

 
4 กรกฎา วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี ๒๕๖๑
ขอเชิญชวนทุกหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดลัอมไทย ปี ๒๕๖๑ ในหัวข้อเรื่อง "อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองที่ทันสมัย ยั่งยืน เท่าเทียมสำหรับทุกคน (Environmental Health for All : SMART, Sustainable & Inclusive Cities)" เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี "เจ้าฟ้านักพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม"
 
 

เอกสารประชาสัมพันธ์

คำกล่าวสดุดีในพระกรุณาธิคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องใน ๔ กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ๒๕๖๑
ไวนิลประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (ขนาด ๑X๓ เมตร) เนื่องใน ๔ กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี ๒๕๖๑
 

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน