คุณกำลังมองหาอะไร?

วิ

ดีโอคลิป

กรมอนามัย อัพเดท รวบรวมสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาชน

13.01.2564
71
0
แชร์
กิจกรรมสำนัก
หลักการ 5ส. กับการต้านภัยคุกคามจากหนูนำโรค

หนู เป็นสัตว์นำโรคที่สำคัญที่ก่อให้เกิดโรคในคน เช่น โรคฉี่หนู โรคกาฬโรค รวมทั้งสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สิน และสิ่งของ ซึ่งสถานที่ทำงาน เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มักพบหนูจำนวนมาก ทำให้อุปกรณ์ สิ่งของ ในสำนักงานเกิดความเสียหาย ดังนั้น การจัดการหนูต้องทำลายแหล่งอาหาร และจัดการแบบยกรัง เพราะเราไม่สามารถกำจัดแบบทีละตัวได้ หลัก 5ส. จึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สำคัญมากในการลดความเสี่ยง และจัดการแหล่งเพาะพันธุ์หนูในสำนักงาน หลักการ 5ส. ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด ถูกสุขลักษณะ และสร้างนิสัย หากเจ้าหน้าที่ในองค์กรร่วมกัน จัดการสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้สะอาด ไม่มีเศษอาหาร สิ่งของรกรุงรัง อันเป็นแหล่งที่อยู่ของหนู ก็สามารถจัดการหนูได้แบบถึงต้นตอได้

วิดิโอคลิปที่เกี่ยวข้อง