คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 มีนาคม 2563)

รายงานการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5-2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.19 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2563-30 กันยายน 2563)

แบบ ปค.4 ปค.5 แบบติดตาม ปค.5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เล่มโครงสร้างฯ และ Flow
ขนาดไฟล์ 5.35 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563

Quarter1-63.pdf
ขนาดไฟล์ 2.87 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Quarter2-63.pdf
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Quarter3-63.pdf
ขนาดไฟล์ 1.31 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Quarter4-63.pdf
ขนาดไฟล์ 1.31 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการรายงานผลการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน กรมอนามัย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Google Forms)

คู่มือการรายงานผลการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน กรมอนามัย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Google Forms).pdf
ขนาดไฟล์ 1.36 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หนังสือนำส่งรายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกลุ่มตรวจสอบสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม วันที่ 5 มิถุนายน 2563

หนังสือนำส่งรายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกลุ่มตรวจสอบสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม วันที่ 5 มิถุนายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 3.51 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3

รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย